Till sidans huvudinnehåll

Stadsmiljöplan inom Vallgraven


En stadsmiljöplan är en vision som konkretiserar vad som skulle kunna göras på gator och platser, i det här fallet innanför Vallgraven.

En stadsmiljöplan ska lyfta gator och platser i city

Inom trafikstrategins inriktning ingår att skapa förutsättningar för attraktiva stadsmiljöer och hållbar mobilitet, som har fördjupats i ett förslag för utveckling av gator och platser i de centralaste delarna av Göteborg.

Med en stadsmiljöplan får vi igång samtalet kring hur stadens historiska kärna kan utvecklas. I en äldre stad är det relativt trångt och därför behöver vi titta på hur alla trafikslag - gång, cykel, bil och kollektivtrafik - ska samsas, för att staden ska bli framkomlig men också uppfylla miljökrav och skapa ytor där människor vill vara utan att nödvändigtvis vara på väg någonstans.

Gång och cykel prioriteras

En viktig utgångspunkt för arbetet är att gång och cykel ses som de i framtiden viktigaste transportslagen i Göteborgs historiska stadskärna.

Utformningen av gatorna och platserna utgår från att hitta balansen mellan olika trafikantgruppers anspråk på framkomlighet och att samtidigt skapa plats för vistelse med ett rikare stadsliv och tilltalande gaturum. Gatans funktion, upplevelse och möblering är centrala begrepp.

Stadsmiljöplanen är konkret och visar hur en gata eller plats kan utformas och vilka kvaliteter som kan uppnås. Den utgör underlag för planering och förutsättningar för Göteborgs Stads egna drifts- och investeringsprojekt. Stadsmiljöplanen skapar en ”katalog” över vilka tänkbara funktioner och kvaliteter som kan utvecklas på gator och platser.

Fyra stråk lyfts särskilt

Fyra stora stråk lyfts särskilt fram: Stora Hamnkanalen (från Trädgårdsföreningen-Drottningtorget i öster till älven vid Stenpiren i väster), Larmgatorna (Södra och Östra), Vallgraven (med Kungs- och Grönsakstorget och gatorna längs vattnet) samt Kasernstråket (från Hvitfeldtsplatsen i söder via Kaserntorget och Ekelundsgatan till Lilla torget i norr).

Dessutom konkretiseras bland mycket annat de tankar som kommit fram i studier för ny spårväg längs Alléstråket och för slopad spårvagnstrafik på Norra Hamngatan förbi Nordstan. En del av dagens täta spårvagnstrafik förbi nålsögat Brunnsparken skulle i så fall ersättas av gående och cyklister i några av innerstadens soligaste lägen utmed Stora Hamnkanalen.

Detta har hänt

Under framtagandet av stadsmiljöplanen har den varit på remiss oss andra kommunala förvaltningar och bolag samt intresseorganisationen Innerstaden, Citysamverkan där fastighetsägare, handlare i Nordstan och runt Avenyn med flera är representerade.

Beslut

Den 20 maj 2022 tog trafiknämnden beslut om stadsmiljöplanen. Det blir nu ett planeringsunderlag och en planeringsinriktning inom stadsmiljöförvaltningens grunduppdrag. Men sedan måste fler frågor och detaljer studeras och lösas på varje enskild plats eller gata.

Vill du läsa hela stadsmiljöplanen?

En visionsbild över Norra Hamngatan. Visionsbilden visar ett promenaddäck i trä längs vattnet nedanför den höga kanalmuren. På gatan får breda gångstråk och cykelbanor plats om biltrafiken begränsas till ett enkelriktat körfält.
En visionsbild som visar Östra Larmgatan i riktning mot Drottningtorget. På bilden visas att gatan skulle kunna få ett ”golv” av slät sten från fasad till fasad, bredare gångstråk med platser att slå sig ner på.

Kontakta Göteborgs Stad

Har du synpunkter eller frågor om stadsmiljöplanen så kan du kontakta Göteborgs Stad.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}