Till sidans huvudinnehåll
Bild på stråk med gröna odlingar och en lekplats brevid.

Flunsåsstråket


Flunsåsstråket i Lundby är ett grönt stråk som binder ihop Kvillebäcken i öster med Flunsåsparken i väster. Det binder även ihop nyare bostadsområden med äldre. Vintern 2019 stod stadsdelsparken Fjärdingsparken klar med plats för odling, lek, aktivitet och avkoppling. Under senhösten 2022 började den sista delen av parken byggas, och den planeras att öppna i oktober 2023.

Vad?

Etapp 2 av Fjärdingsparken är en grön plats med ytor för aktivering så som utegym, gång- och cykelbanor, ängsmark, en skogsdunge för barn att leka och bygga kojor i och en grusad hundrastgård.  För att gynna den biologiska mångfalden i området finns även ängsmark med växter som ska locka till sig insekter. 

I parken grävs även en fördjupning där regn kan samlas, en så kallad skyfallsyta. På så sätt skyddas fastigheterna i närheten mot översvämning. Etapp 2 började att byggas under senhösten 2022, och planeras att öppna i oktober 2023. Just nu återstår kompletterande elarbete och plantering av träd. 

Vintern 2019 stod etapp 1 av stadsdelsparken Fjärdingsparken klar. I Fjärdingsparken etapp 1 hittar du gräsytor att leka, spela och umgås på, en lugnare plats för avkoppling med bland annat hängmattor, lekplats och odlingslotter. Här finns även insektshotell och andra inslag som gynnar pollinatörer.

Så utvecklas parker- och andra stadsmiljöer

Var?

Flunsåsstråket binder ihop Kvillebäcken i öster med Flunsåsparken i väster. Fjärdingsparken sträcker sig mellan Fjärdingsgatan i öster och Bjurslättsskolan i väster och binder ihop de olika bostadsområdena i området. Den nya förskolan ligger i parkens östra del och fotbollsplanen i anslutning till Bjurslättsskolan.

Etapp 2 som började byggas under senhösten 2022 ligger i den östra delen av Fjärdingsparken.

Varför?

Det byggs mycket i Lundby. När fler flyttar in i ett område behöver det även finnas plats för grönska, lek, aktivitet och avkoppling.

För att möta det ökade behovet av förskoleplatser i Lundby bygger Göteborgs Stad det en ny förskola i två våningsplan i Flunsåsstråket. Under byggtiden finns en tillfällig förskola som rivs och som omvandlas till parkområde när den nya förskolan står klar.

Den nya konstgräsplanen ersätter den tidigare naturgräsplanen som gav plats åt ny bebyggelse. Stråket och parken har rustats upp och uppdaterats med fler kvaliteter, så att fler ska trivas och hitta sin plats där.

När?

Den största delen av Fjärdingsparken rustades upp och anlades mellan 2019– 2020. 

Den sista delen av parken började byggas under senhösten 2022 och beräknas öppna i oktober  2023. Den sista delen av parken består av bland annat ett utegym och en grusad hundrastgård. 

Vem gör vad?

Fjärdingsparken

Det är stadsmiljöförvaltningen som har anlagt parken, som har rustas upp till en stadsdelspark – en lite större park som attraherar fler besökare än de som bor i kvarteren precis intill.

Den nya parken heter Fjärdingsparken och har fått fler gångvägar och mötesplatser, mer belysning, nya lekredskap och upprustade odlingslotter. En välkomnande plats för såväl avkoppling, som aktivitet och umgänge.

Utformningen och innehållet i parken, grundar sig i en medborgardialog, där de som deltog önskade de en park med mycket grönska.

Fjärdingsparken etapp 2 byggs av exploateringsförvaltningen, kretslopp och vatten samt stadsfastighetsförvaltningen.

Konstgräsplan

Idrotts- och föreningsförvaltningen har byggt en ny 11-spelsplan med konstgräs som ersättning för den tidigare naturgräsplanen vid Fjärdingsplan.

Den nya konstgräsplanen, som anläggs intill Bjurslättsskolan, är ett tillskott både för föreningsliv, skol- och spontanidrott. Planen går att bokas av skolor och föreningar i Göteborgs Stads bokningssystem.

Traditionella konstgräsplaner består oftast av gummigranulat, som innehåller miljöfarliga mikroplaster. Här har idrotts- och föreningsförvaltningen använt andra, mer miljövänliga material. Konstgräsplanen i Flunsåsstråket är en plan helt utan granulat.

Förskola

Stadsfastighetsförvaltningen bygger en ny och större förskola i två våningsplan med tillagningskök och en stimulerande, naturinspirerad lekgård. Förskolan har Fjärdingsgatan som adress och erbjuder plats för cirka 140 barn.

I en tätbebyggd stad måste det finnas många och bra utomhusmiljöer för barn i förskolan. Förskolans lekgård vetter mot den gröna parken och blir en kompletterande utegård för barnen. På kvällar och helger är förskolans gård tillgänglig för fler barn i området.

Aktuellt från Göteborgs stad

Relaterad information

Film om upprustningen i Fjärdingsparken

Kontakt

Mikael van den Hoogen

Projektledare Fjärdingsparken etapp 2
E-post: mikael.van.den.hoogen@kretsloppochvatten.goteborg.se

Lina Ahlstedt

Kommunikatör Fjärdingsparken etapp 2
E-post: lina.ahlstedt@exploatering.goteborg.se

Övrig kontakt

För övriga frågor kontakta Göteborg Stads kontaktcenter

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}