Till sidans huvudinnehåll
Illustration från luften av Backaplan som innehåller de tre första detaljplanerna

Om Backaplan


Backaplan ska förvandlas från en handelsplats med stora asfalterade ytor till en tätbebyggd stadsmiljö. Området är en viktig pusselbit för att knyta ihop staden över älven. Med en blandning av bostäder, service, kontor, kultur och cityhandel blir Backaplan Hisingens centrum. Omvandlingen har startat och kommer att pågå under de närmaste 15–20 åren.

Vad?

Backaplan är ett industri- och handelsområde utbyggt på 1960-talet. Idag består området mest av gallerior, butiker och stormarknader dit människor främst kommer med bil. 

Backaplan ska fortsätta utvecklas utifrån de aktiviteter och verksamheter som redan finns här idag, till exempel specialbutiker inom livsmedel- och restauranger, konst och kulturverksamheter. Utvecklingen planeras gå mot en mer cityliknande handel, med varierat utbud av butiker, mötesplatser och caféer.

När området är helt färdigbyggt är tanken att det ska bli en blandstad med cirka 9 000 bostäder, varav ungefär 2 000 i Kvillebäcken. Det blir cirka 140 000 kvadratmeter cityhandel samt en stor andel kontor och verksamheter, förskolor, grundskolor, en idrottshall och ett nytt kulturhus.

Vid Hjalmar Brantingsplatsen blir det en ny spårväg med resecentrum. Knutpunkten Hjalmar Brantingsplatsen planeras bli ett av fem stora nav för kollektivtrafiken i Göteborg, och är vägen in till Backaplans handels- och mötesplatser. I planerna finns även en ny pendeltågsstation vid Brunnsbo.

Genom området rinner Kvillebäcken. Grönområdet längs Kvillebäcken utvecklas till en stadsdelspark med ett antal mindre parker intill de nya bostäderna i området.

Så utvecklas bostäder och bebyggelse

Var?

Backaplan består av ungefär 1 km² landareal vilket storleksmässigt kan jämföras med Linnéstaden eller Göteborg innanför vallgraven. Utvecklingen sker med utgångspunkt från Hjalmar Brantingsplatsen och norrut. 

Varför?

Backaplan ska bli Hisingens centrum med knutpunkten Hjalmar Brantingsplatsen för kollektivtrafiken och ny blandad byggelse med affärer, kontor, olika verksamheter, kulturhus och bostäder.

Upp emot 20 000 människor kommer bo i området och lika många kommer att arbeta här i framtiden. Tanken är att det ska vara enkelt att leva hållbart med närhet till service, skolor, handel och grönområden.

Den nya Hisingsbron knyter ihop Backaplan med Frihamnen, Brunnsbo och Centralenområdet. Området är en viktig pusselbit för att knyta ihop staden över älven och bilda en ny stadskärna.

Utvecklingen sker enligt Vision Älvstaden och programmet för Backaplan.

När?

Omvandlingen av Backaplan har startat och pågår under de närmaste 15-20 åren, fram till runt 2035. Utvecklingen sker etappvis.

Backaplansområdets omvandling började med utvecklingen i Östra Kvillebäcken som redan är färdigställt.

Nyheter om Backaplan

Visionsbild över Kvilleparken med grönska

Backaplan tar sig an framtida klimatutmaningar

2023-12-20

Göteborg förbereder sig för att möta kommande klimatutmaningar. Vid planering av en ny stadsdel på Backaplan arbetar staden med ett helhetsgrepp kring vatten för hela området. Verktygen är tidig plane…

Visionsbild över vy Backaplan i framtiden. Höga hus, park, trafikleder, spårvagnar genom området.

Startskott för Backaplan

2022-05-19

Nu går startskottet för den fortsatta omvandlingen av Backaplan med byggstart för detaljplanen som omfattar handel vid Backavägen. Området kommer få ett blandat innehåll med goda kommunikationer och b…

Montage på visionsbild av Backaplan i framtiden med porträttbild av de tre deltagarna i poddavsnittet.

Backaplan – Hisingens nya centrum?

2021-03-24

Ett av Göteborgs mest centrala lägen består i dag mest av asfaltsparkeringar och storhandel. Men Backaplan är i förändring. Just nu pågår arbetet med att skapa plats för 10 000-tals människor att leva…

Frågor och svar

 • Hur stort är området Backaplan?

  Vi tror att upp emot 20 000 människor kommer bo i området i de 9000 nya bostäderna, och lika många kommer att arbeta här i framtiden. 

  Backaplan består av ungefär 1 km² landareal vilket storleksmässigt kan jämföras med Linnéstaden eller Göteborg innanför vallgraven.


 • Blir Backaplan Hisingens centrum?

  Ja, det ska bli Hisingens centrum med knutpunkten Hjalmar Brantingsplatsen för kollektivtrafiken och den nya blandade byggelsen med affärer, kontor, olika verksamheter, kulturhus och bostäder.


 • Vad har Backaplan för historia?

  Fram till år 1658 gick gränsen mellan Sverige och Norge i Kvillebäcken. En liten del av Hisingen, ungefär motsvarande stadsdelen Lundby, var svenskt, medan resten av ön var norsk. Området som idag är Backaplan var mest landsbygd innan industri- och hamnverksamhet med tillhörande bostäder växte fram i slutet av 1800-talet.

  Från mitten av 1800-talet utvecklades platsen vid Kvillebäckens utlopp till en viktig knutpunkt för resande till och från Hisingen. En färjelinje knöt samman detta område med Lilla Bommen. Vid färjeläget byggdes bostäder och fabriker, bland andra den numera rivna Göteborgs Porslinsfabrik. Den invigdes 1898 och köptes upp 1914 av Rörstrands Porslinsfabrik. År 1941 flyttades produktionen till Linköping och fabriken stängdes.

  I Östra Kvillebäcken byggdes flera färgfabriker och mekaniska industrier. År 1969 flyttade den första stormarknaden, EPA, in i före detta kassaskåpsfabriken, där Coop Forum nu finns. Nu är det tid för nästa epok. Backaplans centrala läge, dess goda tillgänglighet och långa handelstradition gör platsen intressant att utveckla till en del av innerstaden.


Illustration av hela Backplansområdet ovanifrån. Byggnader i olika skalor och utformningar, inklusive olika höghus i området.
Visionsbild för för Backaplan ovanifrån. Bilden visar en idé av hur Backaplansområdet kan komma att utvecklas. Illustration: White arkitekter.
Illustration av en stadssilhuett i skymningsljus. Människor på torg. Byggnader i olika skalor och utformningar kring torget.
Visionsbild för detaljplanen för Backaplans centrum. Bilden visar en idé av hur området skulle kunna utvecklas. Illustration: White arkitekter.
Illustration av kvarteret för Backaplans centrum sett från Kvilleparken i vinterskrud. Olika människor rör sig från och till området genom snön.
Visionsbild för detaljplanen för Backaplans centrum sett från Kvilleparken. Bilden visar en idé av hur området skulle kunna utvecklas. Illustration: White arkitekter.

Backaplans delområden

Bild på Kvillebäckens park med lekplats, grillplats, bänkbord och sittplatser.
Göteborg växer

Backaplan (detaljplan 1)

Backaplan ska förvandlas från en handelsplats med stora asfalterade ytor till en tätbebyggd stadsmiljö. Området är en viktig pusselbit för att knyta ihop staden över älven. Med en blandning av bostäder, service, kontor, kultur och cityhandel blir Backaplan Hisingens centrum. Omvandlingen har startat och kommer att pågå under de närmaste 15–20 åren.

illustrationsbild av Backaplan Centrum - höga hus, grönska och vägar
Göteborg växer

Backaplan Centrum (detaljplan 2)

2 200 lägenheter, handel, restauranger och caféer men också förskolor, skolor och en stadspark. Och dessutom plats för kollektivtrafik, en idrottshall och ett helt nytt kulturhus. Med detaljplanen för Backaplans centrum kommer Hisingen att få ett helt nytt centrum.

Visar gata med förskola och bostäder längs gatan
Göteborg växer

Backaplan detaljplan 3

Parker, skola, idrottshall och förskolor men framför allt bostäder i en miljö som planeras med fokus ett smidigt vardagsliv – så kan den tredje detaljplanen i Backaplan beskrivas. 2 140 nya bostäder planeras här.

Kontaktpersoner

Camilla Lidholm

Huvudprogramledare Backaplan exploateringsförvaltningen

E-post: camilla.lidholm@exploatering.goteborg.se

Kristin Östling

Kommunikationsstrateg exploateringsförvaltningen

E-post: kristin.ostling@exploatering.goteborg.se

Övrig kontakt

För övriga frågor kontakta Göteborg Stads kontaktcenter

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}