Till sidans huvudinnehåll
Visionsbild över Kvilleparken med grönska
Höjdsättningen i Backaplan har utvecklats så att regnvattnet vid ett skyfall leds via gatorna till parkerna och därefter till Kvillebäcken. Bild: Visulent

Backaplan tar sig an framtida klimatutmaningar

Publicerad 20 december 2023

Göteborg förbereder sig för att möta kommande klimatutmaningar. Vid planering av en ny stadsdel på Backaplan arbetar staden med ett helhetsgrepp kring vatten för hela området. Verktygen är tidig planering, smart höjdsättning och effektiv dagvatten-, skyfalls- och högvattenhantering.

I takt med att klimatet blir varmare blir Göteborg tvunget att hantera sitt vatten – både på grund av havet som förväntas stiga, från Göta älv och andra vattendrag vars flöde beräknas öka, men också uppifrån i form av stora och mer frekventa regn och i extrema fall skyfall.

I Göteborg Stads Översiktsplan, det dokument som sammanfattar den övergripande planeringen av hur vi bygger och utvecklar staden, finns sedan 2019 ett så kallat tematiskt tillägg för översvämningsrisker. Tillägget ger vägledning om hur en hållbar och robust stad ska uppnås när det kommer till översvämningsrisker. Frågorna är komplexa då åtgärder som är positiva utifrån hanteringen av vatten alltid behöver vägas mot andra värden och prioriteringar. Mer om detta nedan.

Vatten som grundförutsättning

Ett geografiskt område där man redan från start arbetat aktivt med att planera för framtida översvämningar är Backaplan. Här byggs det som ska bli Hisingens centrum med blandad byggelse i form av bostäder, affärer, kontor, verksamheter, kulturhus med mera. När det står klart, om 15-20 år, kommer upp emot 20 000 människor att bo här och lika många kommer att arbeta i området.

- Karaktären i området kommer att ändras i grunden och det ställer nya krav på hur vattnet behöver hanteras. Idag präglas området av asfalterade ytor med stora parkeringsplatser, industri och handel som i framtiden kommer att omvandlas till en helt ny stadsdel. Backaplan är ett av de första stadsutvecklingsområden där man, i denna omfattning, arbetar med att omsätta stadens vägledning för planering av översvämningsrisker. Här har man sett vatten som en grundförutsättning redan i tidiga skeden i planeringen när man tog fram ett planprogram för området, berättar Sofia Polo, utredare och processledare på förvaltningen Kretslopp och vatten i Göteborg Stad.

Parkdesign för skyfall

Framför allt har man fokuserat på höjdsättningen i hela området när man planerat för det som ska byggas. Idag är ytan relativt platt, vilket gör det svårt att arbeta med ett naturligt självfall för regnvattnet. Målet är att få vattnet att ta sig till i Kvillebäcken som går längs den östra delen av området och mynnar ut i Göta älv.

- I planprogrammet fanns en höjdsättningsmodell för gator och parker där vattnet leddes direkt till Kvillebäcken. Den har nu utvecklats så att vi leder det mesta av regnvattnet ytligt via gator och dagvattenledningar till parkerna som planeras i området. Där kan vattnet magasineras tillfälligt tills det släpps ut i Kvillebäcken, berättar Janna Bordier, planarkitekt på Stadsbyggnadsförvaltningen i Göteborg Stad.

- Grundtanken är att parker, vattendrag och gator fungerar som vanligt året runt med väl gestaltade och trivsamma platser, lekytor för barn, effektiva trafiklösningar, trygga gator och kvarter och så vidare, säger Sofia Polo.

Först vid riktiga skyfall – så kallade klimatanpassade 100-årsregn (se fakta nedan) kommer parkerna att fungera som tillfälliga vattenreservoarer. När det väl händer handlar det om timmar, inte dagar, som vattnet står i parkerna. Skyfallshändelser inträffar dock mycket sällan, i vanliga fall kommer därför parkerna vara torra och kommer kunna nyttjas av stadens invånare.

Höjdanpassningar inomhus

Men det finns också andra avvägningar som måste göras när man arbetar med höjdsättning i ett område. Dels måste man beakta de byggnader som kommer att stå kvar och där fastigheterna inte kan ges ny höjdsättning. Man får heller inte bygga så att mer vatten än i dag riskerar att rinna dit och förstöra fasader eller tränga in genom dörrar och fönster.

Dels är det en utmaning att det i de nya fastigheterna finns krav på lägsta golvnivå, beräknad för att klara både stigande nivåer i havet och vattendrag samt en skyfallshändelse utan att vatten skadar byggnaderna. Samtidigt måste entréer till butiker och andra publika verksamheter vara tillgängliga för alla, även för personer med funktionshinder.

- Samtidigt har vi ett begränsat utrymme i gatan så vi kan inte ha ramper till entréerna överallt. Hur löser man det? Ja, en lösning kan vara att låta entrén vara i nivå med gatan och göra höjdanpassningar inne i husen, förklarar Janna Bordier.

Samordning flera detaljplaner

Backaplanområdet är idag indelat i ett flertal detaljplaneområden som samtliga innehåller ett antal projekt i olika skeden i byggprocessen. De största områdena är fortfarande i planeringsskede, men vid Leråkersmotet byggs det redan och andra områden är i projekteringsfas, det vill säga man förbereder inför byggstart.

- Det innebär att vi även måste ta hänsyn till den höjdsättning man arbetar med i de olika projekten när vi planerar så samordning är oerhört viktigt för att vi ska lyckas, säger Janna Bordier.

- Och det är inte bara i planeringen för extremväder som Backaplan ligger i framkant, fortsätter hon. Även lösningarna för dagvattenhantering som planers är nya för Göteborg. Vi försöker skapa multifunktionella ytor i staden för både trafik, grönska och vattenhantering, funktioner som i vanliga fall planeras som separata i gaturummet. Det krävs nytänkande i flera steg för att göra plats för mer vatten och grönska på allmänna platser.

Det finns tydliga miljökrav för att det regnvattnet som normalt faller på tak och gator ska renas och fördröjas innan det släpps ut i sjöar eller vattendrag. På Backaplan byggs därför dagvattenanläggningar för både kvartersmark och allmänplats mark.

Fakta:

Vad är ett skyfall?

Ett skyfall är en plötslig och intensiv period av mycket kraftig nederbörd över en kort tidsperiod. Definitionen enligt SMHI är minst 50 millimeter regn per timme eller 1 millimeter på en minut.


Vad är ett 100-årsregn?

Ett 100-årsregn är en term som används för att beskriva ett extremt kraftigt regn som statistiskt sett förväntas inträffa ungefär en gång vart hundrade år i ett specifikt geografiskt område. Det betyder inte nödvändigtvis att det kommer att hända exakt vart hundrade år, utan det är en statistisk term som används för att ge en uppfattning om sällsyntheten av ett sådant kraftigt regn. Sannolikheten att ett 100-årsregn inträffar är 1% under ett godtyckligt år. Exempelvis är risken att ett så kraftigt regn inträffar en gång under en livstid på 83 år är 57%${loading}