Till sidans huvudinnehåll
Flygbild över Masthuggskajen en solig sommardag. En färja närmar sig kajen från vattnet.

Masthuggskajen


Med utvecklingen av Masthuggskajen växer stadens centrum västerut. De gamla kvarteren ska kompletteras med nya bostäder, restauranger, förskolor, arbetsplatser och hotell. Området ska bli grönare med två nya parker och den nya halvön och ett levande kajstråk längs älven kommer ta göteborgare och besökare närmare vattnet.

Vad?

I stadsdelen planeras för mötesplatser som ska passa så många som möjligt. Olika typer av verksamheter ska locka fram ett myllrande gatuliv. Stadsdelen har redan idag ett kulturutbud i den östra delen av området och utmed Långgatorna som kan vidareutvecklas till ett attraktivt kulturcentrum.

Här ska byggas cirka 1 300 nya bostäder, uppemot 6 000 arbetsplatser, två förskolor och ett hotell. Det kommer också att byggas två parker. En större – Järnvågsparken – som byggs på överdäckningen av Götatunneln där det idag är parkeringsplatser. Och en mindre – Masthuggsparken – som ansluter till Masthuggstorget i den västra delen av området.

Hur staden arbetar med bostäder

Var?

Området som är under utveckling stäcker sig från Järntorget i öster till kanten av Stigberget i väster.

Varför?

På Masthuggskajen är det nära till vattnet och till den centrala stadens puls. Älven finns ständigt närvarande kopplat till stadsdelens historia. Ett viktigt mål är att knyta samman staden med vattnet genom att stadsbebyggelsen på sikt flyttas närmare vattnet. Det ska vara smidigt att promenera längs med kajstråket vid älven.

När?

Projektet är i genomförande just nu. Inflyttning i de första kontorsfastigheterna påbörjades under 2022. Grundläggningsarbetena för den nya halvön som ska byggas startade också under 2022. De första bostäderna beräknas färdiga i början av 2024. Helt klart beräknas området vara omkring 2030.

Vem?

Göteborgs Stad utvecklar området tillsammans med Älvstranden Utveckling och ett konsortium av byggherrar.

Visionsbild av Masthamnsgatan
Visionsbilden visar Masthamnsgatan som ska bli en lekfull gata för gående och den lilla torgytan vid Nordhemsgatan. Foto: Sweco/NCC/Krook & Tjäder.
Flygbild av halvön på Masthuggskajen (2023)
Flygbild av halvön på Masthuggskajen som är under arbete (2023) Copyright:  Göteborgs Stad

Nyheter om Masthuggskajen

Visionsbild av Masthamnsgatan

Nu blir Masthamnsgatan en lekfull gata för gående

2024-01-24

Nu startar bygget av lek- och aktivitetsstråket på Göteborgs färskaste långgata, nämligen Masthamnsgatan.

Ellastbil rullar på Masthuggskajen

2023-12-16

Som en del av Göteborgs Stads arbete med att minska miljöpåverkan i byggprojekt, har nu den första ellastbilen tagits i drift på Masthuggskajen.

Nu öppnar Masthuggstorgets nya spårvagnshållplats

2023-12-08

Första Långgatan byggs om till en grön och livlig stadsgata. Först ut att färdigställas är Masthuggstorgets nya hållplats.

Så ska Masthuggskajen bli cykelvänlig

2023-11-10

Masthuggskajen ska bli en av Göteborgs cykelvänligaste stadsdelar. Nu byggs tydliga och säkra cykelbanor, cykelparkeringar och cykelpooler.

Ett år senare – så går bygget av halvön

2023-09-08

För precis ett år sedan firades starten av byggnationen av den nya halvön vid Masthuggskajen genom ett första spadtag. Från en båt ute i vattnet, i nuvarande arbetsområde, gavs startsignal för spontma…

Barn som leker i park med grönt gräs

Så blir Masthuggskajens nya parker Järnvågsparken och Masthuggsparken

2023-06-15

I utvecklingen av Masthuggskajen ingår att området ska bli grönare; bland annat ska två nya parker byggas – Masthuggsparken och Järnvågsparken. Nu är det klart hur de ska se ut och vad de ska innehåll…

Visionsbild av Masthuggskajen och Första Långgatan

Nu startar omvandlingen av Första Långgatan

2023-04-28

Nu bygger vi om Första Långgatan till en grön och livlig stadsgata, med en ny park och en ny sammanhållen spårvagnshållplats vid Masthuggstorget

Frågor och svar

 • Hur många bostäder och lokaler för verksamheter kommer det byggas på Masthuggskajen?

  Området har plats för cirka 1 300 nya bostäder, ett hotell och runt 150 000 kvadratmeter lokaler för handel och kontor. Det ger tusentals människor möjlighet att arbeta i området.


 • När kan man flytta in i bostäderna på Masthuggskajen?

  De första kontorsbyggnaderna stod klara under 2022, hotellet invigdes under hösten 2023 och de första bostäderna beräknas vara klara för inflyttning i början av 2024.


 • När kommer området vara klart?

  Området byggstartade under 2019 och beräknas stå klart omkring 2030.


 • Vad kommer byggas på Masthuggskajen förutom bostäder, kontor och lokaler för verksamheter?

  Ambitionen är ett grönare Masthuggskajen med mer plats för människor att mötas och umgås. Det ska också bli lättare att komma närmare vattnet med ett nytt kajstråk vid älven.

  Idag domineras området av bilar och parkeringsytor. I framtiden ska det vara mer attraktivt att ta sig fram till fots, på cykel eller kollektivt. Tydliga och säkra cykelstråk byggs utmed Första Långgatan och Emigrantvägen och gatorna inne i området utformas på de gåendes villkor. Bättre förbindelser till kringliggande stadsdelar ska knyta ihop staden och vattnet. Det blir två nya parker för aktivitet och rekreation. En stadsdelspark – Järnvågsparken – kommer att byggas på överdäckningen av Götatunneln och en mindre park – Masthuggsparken – kommer att byggas på den plats där Kommersen tidigare låg.


 • Var ska de två parkerna ligga och vad kommer de innehålla?

  Den nya stadsdelsparken, Järnvågsparken på cirka 6 000 kvm, byggs på överdäckningen av Götatunneln, där det idag är parkeringsplatser. Det skapar nivåskillnader som möjliggör sittplatser i solläge, klätterlek och utsiktsplats. Parken kommer att innehålla träd och annan grönska samt en gräsyta för lek, bollspel, picknick, vila och häng i soliga lägen. Den ska också kunna ta hand om regnvatten, så kallat dagvatten, i vissa delar. I anslutning till parken finns Lagerhuset med aktiviteter och med servering såväl ute som inne. 

  Planerad byggstart för stadsdelsparken är omkring 2030.

  Masthuggsparken, på cirka 2 000 kvm, kommer att ligga norr om Masthuggstorget och kopplar samman torget med den nya spårvagnshållplatsen. Det blir en grön oas för lugnt vardagsliv med sittplatser i solläge. Men också för spontana aktiviteter som bollspel, lek samt picknick. Parken ska kunna ta hand om skyfall och kommer därför att vara skålad.

  Planerad byggstart för Masthuggsparken är 2026.


 • I dag finns det inte så många träd och annan grönska på och runt Masthuggskajen. Kommer det att tillföras när området Masthuggskajen byggs ut?

  När utbyggnaden av Masthuggskajen är klar kommer det att finnas dubbelt så många träd där som det gör idag (cirka 360 jämfört med cirka 180), och två nya parker. En större – Järnvågsparken – som byggs på överdäckningen av Götatunneln där det idag är parkeringsplatser. Och en mindre – Masthuggsparken – som ansluter i norr till Masthuggstorget där Kommersen tidigare låg.

  Målet är ett grönare Masthuggskajen. Vi har höga ambitioner att skapa en hållbar stadsdel. För att säkerställa att träd och växter får ta plats i en annars relativt tät stadsmiljö har vi arbetat med så kallad grönytefaktor på allmän plats på Masthuggskajen.

  Grönytefaktorn är ett planeringsredskap som används för att säkerställa en viss mängd vegetation och ta vara på regnvatten i en byggd miljö. Syftet är att skapa bra mikroklimat och luftkvalitet, goda växtbäddar, ökad biologisk mångfald liksom attraktiva ytor för vistelse och rekreation. 


 • Varför ska det byggas en halvö?

  Under arbetet med detaljplanen prövades olika alternativ för att möta visionen om att öppna upp staden mot älven. Konklusionen blev att den extra byggbara mark som halvön skapar var nödvändig för att möjliggöra en bra plan, eftersom landremsan norr om Järntorget, mellan Emigrantvägen och vattnet inte är tillräcklig. Det är också en konsekvens av att nedfarten till Götatunneln ligger där den gör och att man inte kan bygga på tunneltaket.

  Halvön möjliggör ett sammanhängande kajstråk längs älven med koppling mellan Skeppsbron och Masthugget, liksom en bättre koppling med vattnet från Linnéområdet. Järntorget kommer därmed bli en ännu viktigare nod i innerstaden. I kommande etapper är planen att koppla kajstråket vidare västerut längs med älven.


 • Hur säkras halvön mot översvämning?

  Den nya halvön är ett exempel på hur gestaltning och skydd mot vattenmassor kan samspela. Halvön gör att göteborgare och besökare kommer närmare vattnet. Samtidigt kommer den att fungera som ett naturligt och viktigt skydd mot högvatten och flöden av vatten från havet för resten av närområdet.

  Fastigheterna på halvön byggs med golvnivåer som ligger på +2,8 meter över havsnivån och marken utanför anpassas så att den uppfyller stadens krav på tekniskt skydd.


 • Vad har hänt med Kommersen?

  Kommersen var länge en mötesplats för människor med olika bakgrund. I byggnaden har Kommersen Loppmarknad haft sin verksamhet och utvändigt har det varit en levande och tillåtande yta för gatukonst.

  Byggnaden, som var i väldigt dåligt skick, revs våren 2022 och kommer så småningom ge plats åt nya Masthuggsparken. Kommersen Loppmarknad planerar att öppna i nya lokaler på Lindholmen.

  Det pågår samtidigt ett arbete med att se över möjligheterna för att Kommersens funktion ska finnas kvar på Masthuggskajen även i framtiden, men i ny byggnad på annan plats.

  Kommersens funktion som så kallad öppen vägg tillgodoses just nu istället på det 128 meter långa byggplanket vid halvön. Här är vem som helst välkommen att uttrycka sig i text och bild. 


 • Det finns idag företagare i närheten som är viktiga för platsens liv. Kommer de också att få bli en del av det nya?

  Handel är en förutsättning för att området ska bli levande och attraktivt för människorna som besöker eller redan bor där. Ambitionen är att bygga vidare på kulturlivet som redan idag finns i området. I detta arbete har det  bland annat genomförts workshops med företagare i området. Deras erfarenheter och kunskaper har varit en viktig del i utvecklingen av Masthuggskajen. Det finns också en samverkansgrupp bland fastighetsägarna som arbetar aktivt för att se till att det blir en bra mix och variation av verksamheter i bottenvåningarna, vilket i sin tur ger ett levande område. 


Hur påverkar utbyggnaden omgivningen

 • Hur har staden lyssnat på människor och organisationer i arbetet med Masthuggskajen?

  2011 startades ett dialogarbete och det pågår fortfarande. Ambitionen är att involvera göteborgarna som medverkat i dialogarbetet vad gäller utformningen av området. Bland annat har det genomförts workshops, intervjuer och digitala enkäter med verksamhetsägare, boende i närområdet, fastighetsägare och intresseorganisationer för att samla ihop deras åsikter och kunskaper. Resultatet av dialogarbetet har fungerat som underlag i utvecklingen av Masthuggskajen.


 • Hur kommer boende i närområdet att påverkas när det byggs på Masthuggskajen?

  Ambitionen är att påverkan på de boende ska bli så liten som möjligt. Vi satsar på att variera mellan lägre och högre hus, med ambitionen att bygga en livlig och gemytlig stadsdel.


 • Vad är unikt med Masthuggskajen jämfört med andra nybyggda områden?

  Bland annat kommer det attraktiva läget precis intill älven att särskilja området från andra nybyggnadsprojekt. Området är dessutom unikt då det knyter samman Linné, Majorna och Centrum och bildar en ny och hållbar stadsdel med en blandning av stadspuls och lokalt liv.


 • Kommer Olof Palmes plats att förändras när Masthuggskajen byggs ut?

  Olof Palmes plats ligger mitt i den pågående stadsutvecklingen mellan Masthuggskajen och Haga. Det är en viktig knutpunkt för olika trafikslag och en central mötesplats för stadens nöjes- och kulturliv. För att även framöver vara en plats som knyter ihop stads- och trafikutvecklingen och en trivsam, trygg och tillgänglig mötesplats behöver Olof Palmes plats förändras och utvecklas. Park- och naturförvaltningen har tagit fram en förstudie för att se hur platsen kan bli mer tillgänglig, trygg och trivsam. 

  Utifrån förstudien framgår att platsen ska vara trivsam dygnet runt, året om med uteserveringar och sittplatser både i sol och skugga. Möjlighet till aktiviteter för barn ska finnas, gärna med koppling till platsens historia, liksom träd och grönska med variation över året. Och det ska vara en plats för möten, demonstrationer, evenemang och gärna med ett "speakers' corner". Målsättningen är att Olof Palmes plats ska rustas upp under 2023.


 • Hur påverkas omgivningen under byggtiden?

  Masthuggskajens läge mitt i centrala Göteborg med mycket trafik och människor som bor och arbetar gör att byggnationen i perioder kan få en stor påverkan på omgivningen. Vi planerar fortlöpande, tillsammans med andra byggprojekt i stan, för att trafiken ska kunna ta sig fram så smidigt som möjligt när vi bygger. Gående, cyklister och kollektivtrafik prioriteras så långt det går, så välj gärna något av dessa färdsätt om du har möjlighet. Framkomligheten påverkas, framförallt för bilresor, på de flesta gator och vägar på Masthuggskajen i olika perioder.

  När vi gör grundläggningsarbeten och slår ned stödkonstruktioner, så kallad spontning och pålning, kommer det att låta en hel del. Vi följer Naturvårdsverkets riktlinjer för buller och när det behövs kommer vi att mäta och följa upp ljudnivåerna.

  I takt med att Masthuggskajen fylls med nya bostäder, kontor, gatuliv och parker tas också parkeringsplatser i anspråk. När området är färdigbyggt samlas besöksparkeringarna i tre parkeringsanläggningar.

  Vi informerar löpande om hur byggnationen påverkar omgivningen på masthuggskajen.se och i Trafik Göteborgs kanaler.


Filmer om Masthuggskajen

Flygbild över Masthuggskajen en solig sommardag. En färja närmar sig kajen från vattnet.
Göteborg växer

Masthuggskajens utveckling i fem steg

Med utvecklingen av Masthuggskajen växer stadens centrum västerut. De gamla kvarteren ska kompletteras med nya bostäder, restauranger, förskolor, arbetsplatser och hotell. Området ska bli grönare med två nya parker och den nya halvön och ett levande kajstråk längs älven kommer ta göteborgare och besökare närmare vattnet.

För dig som vill veta mer

Kontaktpersoner

Abdurrahman Toryalay

Projektledare Älvstranden Utveckling
Telefonnummer: 031-368 96 55
E-post: abdurrahman.toryalay@alvstranden.goteborg.se

Per Osvalds

Projektchef Södra Älvstranden, stadsbyggnadsförvaltningen
Telefonnummer: 031-368 18 51
E-post: per.osvalds@stadsbyggnad.goteborg.se

Anna Hoffmeister

Kommunikationsstrateg Älvstranden Utveckling
Telefonnummer: 031-368 96 73
E-post: anna.hoffmeister@alvstranden.goteborg.se

Övrig kontakt

För övriga frågor kontakta Göteborg Stads kontaktcenter

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}