Till sidans huvudinnehåll
Flygfoto över packhuskajen.

Packhuskajen


Stadsmiljöförvaltningen rustar upp Packhuskajen i etapper, med start i december 2019 från kajen utanför Stora tullpackhuset vid Packhusplatsen och fortsatt bort mot operan. Packhuskajen började anläggas på 1860-talet och med sina 150 år är kajen i stort behov av att rustas upp.

Vad?

Den 150 år gamla Packhuskajen rustas upp. Samtidigt som kajen får en mer stabil konstruktion kommer den förses med älvkantsskydd för att klimatsäkra staden för framtida höga vattenstånd och översvämningar. Entreprenaden arbetar så klimatsmart som möjligt där flera initiativ görs för att få ner entreprenadarbetenas koldioxidavtryck.

Promenadstråken längs kajen får en bättre tillgänglighet. Ytorna har gestaltats så att kopplingarna till kajens och platsens rika kulturhistoria bevaras och är synliga. Belysningen förbättras och ett nytt större konstverk placeras på platsen. På de nya bänkarna kommer man kunna sitta och blicka ut över älven och Hisingen. Det blir en flexibel kaj, byggd för framtiden. 

Var?

Packhuskajen sträcker sig från Stora Bommen, österut mot Jussi Björlingsplats, vid Göteborgsoperan.

Packhuskajen är en viktig kulturhistorisk plats i Göteborg och en del av befästningsverket runt det gamla Göteborg låg i kanten av Packhuskajen. Amerikaskeppen seglade härifrån och därefter var Packhuskajen viktig för industristaden Göteborg som del i det historiska hamnstråket, vilket sträcker sig från Rosenlund via Stora Bommen till Lilla Bommens hamnbassäng. Stråkets historiska tyngdpunkt ligger i området kring Stora Bommen–Packhusplatsen–Skeppsbroplatsen, som ursprungligen var huvudentré till staden från älven.

Varför?

Packhuskajen började anläggas på 1860-talet och med sina 150 år är kajen i stort behov av att rustas upp. Den stora skillnaden ligger i att konstruktionen under kajen ska bli mer stabil och robust, för att kunna bära kajkanten och verksamheterna en lång tid framöver.

Stadsmiljöförvaltningen säkrar även upp kajen så att den bättre står emot höga vattenstånd och översvämningar och öka tillgängligheten till och på promenadstråken.

När?

Upprustningen sker i fyra etapper:

Etapp ett pågick mellan december 2019 och september 2021. Då rustades 123 meter kajkant upp, från Casino-bryggan fram till Kajskjul 8.

Etapp två påbörjades under februari 2022 och blev klar i januari 2024. Den fortsatte där första etappen slutade och sträckte sig bort till och med Maritiman.

Etapp tre, från Maritiman till operan, påbörjades i januari 2024 och beräknas vara färdig januari 2026. Resterande kajkant längs Göteborgsoperan planeras i etapp fyra som väntas pågå mellan 2026 och 2029.

Hur?

Arbetet går främst ut på att konstruktionen ska bli mer stabil och robust, samtidigt som vi skapar en flexibel och funktionsduglig kaj för en lång tid framöver.

Kajens konstruktion från 1800-talet är delvis uppbyggd på en så kallad rustbädd, där träpålar stöttar upp en plankbotten. På rustbädden har man sedan byggt den synliga stenkonstruktionen. Konstruktionen håller oftast så länge rustbädden är blöt, men när den torkar riskerar materialet att ruttna.

Packhuskajens konstruktion skiljer sig mellan olika sträckor på kajen. Detta har medfört att kajen satt sig olika sedan de anlades på mitten av 1800-talet och nu skiljer sig i både utseende och form. Sträckan för den första etappen av upprustningen, mellan Stora tullhuset och Maritiman, hade en konstruktion som har medfört att kajen satt sig extra mycket de senaste 160 åren, med sättningsskillnader på mer än 0,5 m i höjdled. 

Den pågående upprustningen går främst ut på att komplettera befintliga träpålar i grundläggningen med nya pålar i stål och att skapa en funktionsduglig flexibel kaj för framtiden. Det blir gångstråk längs med älven och platser för båtar som förses med vatten, avlopp (VA) och el. I filmen om upprustningen av etapp ett får du mer information.

Prisbelönt hållbarhetsarbete

Upprustningen av Packhusplatsen har vid flera tillfällen uppmärksammats för sitt klimatsmarta arbetssätt. När utmärkelsen Sweden Green Building Award delades ut 2021 fick projektet andra pris inom kategorin hållbar infrastruktur, bland annat för att ha minskat sin klimatpåverkan med 2 000 ton koldioxid.

Liknande upprustningsprojekt

Om kanalmurarna

Vid fortsatt upprustning av Packhuskajen krävs vattendom, och denna vann laga kraft i januari 2024. Samrådshandlingar för detta finns i länkade dokument nedan.

Vad händer här?

Film om utvecklingen av Packhuskajen

Johan Blomqvist berättar om upprustningsarbetet av den 150 år gamla Packhuskajen.

Kontaktpersoner

Johan Blomqvist

Projektledare
E-post: johan.blomqvist@stadsmiljo.goteborg.se

Niclas Bergendahl

Biträdande projektledare
E-post: niclas.bergendahl@stadsmiljo.goteborg.se

Mikael Reidal 

Kommunikatör
E-post: mikael.reidal@stadsmiljo.goteborg.se

Konstruktionsskiss av den nya kajkanten.
Den stora skillnaden efter upprustningen ligger i att konstruktionen under kajen ska bli mer stabil och robust, för att kunna bära kajkanten och verksamheterna en lång tid framöver. Bland annat byts de gamla träpålarna ut mot nya i stål.

Övrig kontakt

För övriga frågor kontakta Göteborg Stads kontaktcenter

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}