Till sidans huvudinnehåll

Allmänt om markbehållare


Markbehållare, även kallat underjordsbehållare, är ett insamlingssystem för avfall som klarar stora volymer på liten yta och som får ner transportarbetet. Behållarna är bottentömmande och töms med en kranbil som lyfter upp del av behållaren.

Avfallet förvaras under markytan och det minskar risken för lukt eftersom marktemperaturen håller avfallet svalt. Totalekonomin för markbehållare ligger vanligtvis på samma nivå eller lägre än för kärl. Arbetsmiljömässigt är markbehållare med kompletterande behållare något bättre än endast kärl.

Om matavfall samlas in i markbehållare kan risken för felsortering öka något jämfört med kärl, därför rekommenderar vi att matavfallet samlas in i kärl istället. Generellt sett är det bättre att sortera förpackningsmaterial i kärl eller markbehållare i närheten för att öka utsorteringen.

Insamling av farligt avfall och grovavfall behöver göras på annat sätt. Oavsett vilket är det viktigt att det är tydligt informerat och skyltat så att de boende lätt kan se vilken avfallsfraktion som ska i vilken behållare.

Du ansvarar själv för markbehållare

Du som fastighetsägare ansvarar själv för inköp, installation och underhåll av markbehållare. Det finns behållare från olika tillverkare i många olika modeller, som placeras helt eller delvis nedgrävda i marken. Delen ovan jord har en inkastlucka, medan den större delen vanligtvis ligger under jord. Det finns också markbehållare som placeras helt ovan mark vilka omfattas av samma riktlinjer som halvt nedgrävda behållare. De olika modellerna kräver något olika förutsättningar, så var därför noga med att tala om för oss på Kretslopp och vatten vilken modell du tänker använda.

Vad gäller rekommendationer, krav på placering av behållarna och angöring för fordonet, så är de något annorlunda än för kärlhantering. Läs därför noga igenom denna text innan du startar hämtning av det kommunala avfallet i markbehållaren. I vissa fall kan du frångå dessa riktlinjer, men bara om vi godkänner det.

När passar markbehållare bra?

Den stora kapaciteten på behållarna gör att det passar sig bra för större bostadsområden. Tänk dock på att det kan bli en dyr lösning om man inte nyttjar kapaciteten behållarna har då restavfall måste tömmas minst var 14:e dag och matavfall minst en gång i veckan.  Säkerställ även att det finns en fungerande avfallslösning för verksamheter om det finns inom fastigheten.

Ytorna där markbehållaren står måste vara tillgängliga så att avfallsfordonet inte behöver köra inne på gårdsmiljö för att komma till behållarna.

Definition av olika typer av behållare

Det finns en mängd olika modeller av markbehållare från olika leverantörer som också benämner dem på olika sätt. Här är de definitioner vi på Kretslopp och vatten använder:

Halvt nedgrävda behållare

Halvt nedgrävd markbehållare

En behållare där en stor del av avfallscontainern är under markytan, men en del är ovan, kallar vi ”halvt nedgrävd behållare”. Dessa töms genom att en säck eller någon annan typ av inre behållare i dem lyfts upp ur en markbehållare som fortfarande är kvar i marken.

Dessa har ofta ett fyrkrokslyftsystem men kan även vara ihopkopplade till ett enkrokssystem, eller ett mushroomsystem, som till exempel lyfts med ett Kinshoferverktyg.

De behållare som lyfts med ett fyrkroksystem erbjuds även en engångsskyddssäck som sätts i efter tömning. Dessa ingår i avfallsabonnemanget.

Helt nedgrävda behållare

Helt nedgrävda markbehållare

Helt nedgrävd behållare kallar vi de modeller där den största delen av avfallscontainern eller innerbehållaren är helt nedsänkt i jorden. Det är endast en inkasttopp som syns ovan jord.

Eftersom det är svårt att se ner till innehållet i behållaren rekommenderar vi att behållaren ska ha en besiktningslucka som går att öppna för att kunna se ner i behållaren.

Helt nedgrävda behållare måste kunna lyftas med ett mushroomsystem eftersom Kinshoferverktyg används för dessa.  

Bottentömmande behållare helt ovan mark

Det finns även modeller där behållaren är nästan helt ovan jord men där hela behållaren lyfts upp när den ska tömmas. Dessa har samma riktlinjer som helt nedgrävda behållare eftersom tömningsprincipen är densamma.

Tekniska förutsättningar, krav och riktlinjer

Tillfartsvägen och möjlighet att vända fordon

Principskiss för vändplan, med mått

En sopbil är normalt 2,5 meter bred, 3,8 meter hög och har en längd på upp till 11 meter. För att den ska kunna köras säkert måste tillfartsvägen vara minst 5,5 meter bred om körning i båda riktningarna är tillåten. Om parkering är tillåten måste vägen vara bredare. Om vägen är mötesfri och det inte är tillåtet att parkera fordon kan vägen vara smalare, men den bör vara minst 3,5 meter bred.

Infartsvägen får inte hindras av portar, viadukter, träd eller liknande. Det ska vara minst 4,5 meter fri höjd och den ska klara tunga fordon, vilket innebär att den måste vara minst BK2-klassad. Vägen ska vara belyst och området där avfallsfordonet kör ska vara lätt att snöröja.

Om det inte är en genomfartsgata krävs det att det ska vara säkert att vända tömningsfordonet. Vändplatsen ska vara utformad som en vändplan eller trevägskorsning, och vara dimensionerad för våra avfallsfordon. Du ser måtten på bilden.

Principskiss för vändplan i trevägskorsning, med mått

Backning av tömningsfordon

På grund av olycksrisken är backning bara tillåten när tömningsfordonet ska vända, och då med max en billängd. Backvändning är dock inte tillåten alls i närheten av skolor, förskolor, boenden med särskilt service, äldreboenden, eller på gårdar i där det är mycket folk i rörelse.

Angöring

Vid tömning måste tömningsfordonet kunna angöra på ett säkert sätt och det ska finnas utrymme för chauffören att stiga ur bilen. En lastplats ska vara minst 15 meter lång. Vid tömning av behållare på huvudgator ska bredden på angöringsfickan vara 3 meter för att minimera påverkan på förbipasserande trafik eftersom kranbilen är minst 2,65 meter bred. Vid tömning fälls alltid stödben ut på båda sidor av kranbilen, vilket gör fordonet ännu bredare. Det får inte vara en lutning på mer än 7 procent där bilen stannar.

Angöringsytan kan vara en lastzon eller annan säker plats att stanna på. Fordonet måste kunna stanna så att långsidan av bilen hamnar mot markbehållaren. Det går alltså inte att tömma behållare som är placerade vid kortsidan på ta avfallsfordonets angöringsplats.

Kranbilen kan stå så att det är max 5 meter från behållarens lyftpunkt till bilens mittpunkt vid tömning. Som närmast kan bilen stå 2 meter från kanten av behållaren. 

Angöringsplatsen för fordonet får inte vara mer än 2 meter över eller under markytan där behållaren är placerad.Är det höjdskillnad minskar det möjliga avståndet mellan fordonet och behållarens fästpunkt, och vi måste göra en särskild bedömning om det är möjligt eller säkert att tömma. Är behållaren en modell med fyrkrokssystem eller replåsning ska det vara lätt att gå mellan behållaren och avfallsfordonet. Det innebär att det kan krävas en trappa eller liknande.

Placering av behållaren

Det ska vara minst 2 meter från markbehållare till omgivande hinder, som till exempel fasad, lyktstolpe, träd, höga staket eller parkerade bilar. Hindret eller behållaren kan annars skadas när behållaren töms. 

Tömning av markbehållare kräver minst 10 meter fri höjd. Tänk på att luftledningar för gatlyktor och elledningar för spårvagnar ofta sitter lägre än 10 meter. Observera även att till exempel träd kan behöva beskäras om de växer i vägen och att det är fastighetsägaren som betalar för beskärningen.

Markbehållare ska placeras så att avfallsfordonet inte behöver lyfta behållaren över cykelbana eller parkerade bilar. Behållaren bör inte heller vara placerad så att behållaren behöver lyftas över gångbana.

Behållare ska inte placeras så att avfallsfordonet behöver köra inne i gårdsmiljö. En bra placering är till exempel anslutning till en vanligtvis trafikerad miljö, såsom parkeringsplatser. Detta för att de som passerar platsen ofta är mer uppmärksamma på fordon vilket ger en säkrare arbetsmiljö för chauffören.

Tänk på att buskage i närheten av markbehållaren kan locka skadedjur till platsen, och att det kan öka risken för dumpning av avfall om platsen är för dold.

Principskiss med hämtfordon för de mått som gäller för att kunna tömma behållare

Helt nedgrävda behållare

För helt nedgrävda behållare ska det vara minst 80 cm från ena bottenplattans kant till nästa behållares uppstickande del.

Principskiss för helt nedgrävda markbehållares placering, med mått

Halvt nedgrävda behållare

För halvt nedgrävda behållare ska det vara minst 80 cm mellan behållarnas uppstickande delar. Det ska även vara minst 80 cm till hinder som är lägre än behållaren, till exempel staket.

Om den behållare som ska placeras ut har gångjärn, så ska dessa vara placerade så att de är på motsatt sida angöringsplatsen för fordonet. Detta för att tömningspersonalen ska kunna öppna behållaren utan att locket hamnar i vägen, mellan bilen och behållaren.

Principskiss för halvt nedgrävda markbehållares placering, med mått

Lyftanordningen

Behållare med mushroomkrok

Vi godkänner lyftanordningar av modellen mushroom, som lyfts till exempel med Kinshoferverktyg. Det ska vara en kätting i svampen som styr öppning och stängning av bottenluckan. Dessa system innebär att lyftet blir stabilare och arbetsmiljön bättre för de som tömmer behållaren.

Behållare med enkroksystem

Andra godkända lyftanordningar är enkrokssystem och fyrkrokssystem. Tvåkrokssystem godkänns inte.

Lyftanordningen ska vara konstruerad så att det minimerar de arbetsmoment som är i nära kontakt med behållaren. Därför krävs någon form av mekanisk anordning för att öppna och stänga botten.

Behållare med säck med replåsningTill exempel ska det inte krävas att luckan stängs eller öppnas underifrån för hand. Det är inte heller godkänt att eventuell bottenlucka måste stängas genom att den trycks mot marken eller mot hämtningsfordonet. För modeller med innersäck godkänner vi replåsning.  

Behållarstorlek

För restavfall får behållaren vara max 5 m3 och tillsammans med avfallet väga max 1000 kg.

För matavfall får behållaren vara max 3 m3 och tillsammans med avfallet väga max 1000 kg.

Dimensionering

För restavfall beräknas att det per vecka generas ca 70–80 liter per hushåll om inte sortering av förpackningsmaterial finns nära fastigheten. Är möjligheterna goda att sortera ut förpackningsmaterial i anslutning till fastigheten beräknas ett hushåll generera ca 50 liter restavfall per vecka.

För matavfall beräknas att det uppkommer ca 10 liter per hushåll per vecka. Bästa utsortering av matavfall görs i kärl. Oavsett behållartyp så är det viktigt att de boende får information om hur de ska sortera sitt matavfall och har rätt material för detta. Kontakta Kretslopp och vatten för mer information.

Behållarna du väljer bör vara så stora eller så många att vi inte behöver hämta avfallet mer än en gång per vecka.

Inför bygglov

Beroende på hur många behållare som planeras och hur stora de är kan det krävas bygglov. Vanligen krävs bygglov för markbehållare där delen ovan jord är större än en kvadratmeter. Bygglov söks alltid via Stadsbyggnadskontoret.

Även om det inte krävs bygglov är det viktigt att du följer våra krav. Var därför noga med att läsa igenom de tekniska förutsättningar som krävs. Om inte hämtningen av avfallet kan göras på ett arbetsmiljö- och trafiksäkert sätt, kan du inte starta ett abonnemang hos Kretslopp och vatten förrän det är åtgärdat.

Ha kontakt med oss på Kretslopp och vatten under hela processen, från planering till första tömning. Då kan vi ge dig stöd och information så att förutsättningarna för hämtningen blir godkända och att du väljer rätt behållare.

Innan behållaren tas i bruk måste vi göra en slutbesiktning. Den inkluderar även ett provlyft med ett av våra avfallsfordon. Slutbesiktning och provlyft beställer du via vår kundservice.

Drift av behållare – ditt avfallsabonnemang

Det är du som är fastighetsägare som äger markbehållaren och är ansvarig för att den är hel och att den går att tömma på ett bra och säkert sätt. För att förebygga fel och olyckor ska du se till att skruvar sitter bra, att lyftöglor är hela och behållaren går att låsa ordentligt. Om chauffören upptäcker något fel rapporterar hen detta till dig som är ansvarig via vår kundservice. Det är viktigt att du åtgärdar problemet snarast så att vi kan fortsätta hämta ditt avfall.

I de fall det är något fel på din behållare som utgör en fara kan chauffören välja att inte tömma behållaren förrän det är åtgärdat. Då är det ditt ansvar att se till att det finns en tillfällig avfallslösning till dess att ordinarie tömning kan återupptas.

Serviceunderhåll

Vi rekommenderar att du gör förebyggande serviceunderhåll på behållaren minst en gång per år. Då är det viktigt att se till att alla delar sitter ordentligt och att behållaren smörjs där det behövs. Ju bättre din behållare underhålls desto längre kommer den att hålla. Du kan teckna serviceunderhåll för dina behållare hos privata företag.

Du kan beställa tvätt av din behållare via vår kundservice. Du bör göra det en gång per år för att behållaren ska hållas ren. Det kan även vara så att vår avfallsentreprenör kräver att behållaren ska tvättas för att arbetsmiljön ska vara godtagbar.

Råttsanera också om det behövs. Vi vill inte att råttor följer med upp när vi tömmer.

Se till att behållarna inte är fyllda av vatten. Slamsug och laga snarast när det behövs. Se även till att locken stängs ordentligt eftersom det annars kan regna in. Blir behållarna vattenfyllda kan det innebära att bilen som hämtar blir skadad av vattnet och att du får betala för onödig vikt.

Snöröjning och halkbekämpning

Är det vintersäsong är det viktigt att se till att vägen fram till och framför behållaren är fri från snö och är halkbekämpad. Det är även viktigt att det är skottat runt om behållaren.

Har behållaren lyftanordningar av modellen mushroom måste denna vara fri från snö och is inför tömning. Detta för att lyftverktyget ska kunna fästa ordentligt.

Har du en halvt nedgrävd behållare där det krävs att hela locket lyfts vid tömning så se till att borsta bort snö som ligger på behållaren så att chauffören lätt kan lyfta på behållarlocket. Blir det för tungt kan vi inte tömma förrän snön är borta från locket.

Så fungerar ditt avfallsabonnemang

När du startar ett abonnemang hos Kretslopp och vatten får du ett kundnummer och ett ställenummer. Kundnumret kan vara samma för flera adresser så länge faktureringsadressen är densamma. Ställenumret är unikt för den specifika hämtadressen, vilket gör det lättare att hitta rätt behållare i vårt system.

Till varje ställenummer vill vi ha aktuella kontaktuppgifter för att lätt kunna återkoppla till dig om det behövs. Du kan även att lägga till ett mobilnummer och mejladress så att vi per automatik kan skicka felmeddelanden dit om vi till exempel inte kunnat tömma dina behållare.

I ditt abonnemang betalar du en grundavgift som inkluderar de antal tömningar per månad som du önskar, och skyddssäck till både matavfalls- och restavfallsbehållare om din behållare tillåter det. Det ingår även tvätt en gång per år av din matavfallsbehållare och matavfallspåsar, som de boende ska använda. Utöver grundavgiften får du också betala viktavgift på ditt rest- eller blandavfall.

Om du behöver extratömning som kan göras inom tre dagar får du betala en avgift enligt avfallstaxan. Om du akut behöver en extratömning kan du be att den görs inom nästkommande arbetsdag, men då får du även betala framkörningsavgift.

Sortering av matavfall

I matavfallsbehållare får endast biologiskt nedbrytbart avfall, matavfall, slängas. Det ska läggas i bruna matavfallspåsar av papper som du beställer av vår kundservice. Påsarna kostar inget. Varken plast eller bioplast får slängas tillsammans med matavfallet.

För att få till en bra matavfallssortering rekommenderar vi att de boende använder matavfallskorgar. De beställer du också av vår kundservice, och de kostar heller inget.  I vår matavfallskorg kan luft strömma runt och under påsen vilket håller den torr och luktfri. Att påsen hålls torr är även viktigt för att den inte ska gå sönder på vägen till eller i markbehållaren.

Det är viktigt att informera de boende om att inte använda täta behållare eller plastpåsar runt matavfallspåsen eftersom det gör så att kondens bildas och påsen blir fuktig. Vi rekommenderar även att de använder matskrapa för att skopa upp matavfallet från vasken. Det gör att mindre vätska följer med till påsen.

Om din fastighetsskötare vill ha hjälp för att öka utsorteringen av matavfall kan vi hjälpa till med informationsmaterial och informatörer.

Felsortering

Av matavfallet som sorteras ut tillverkas biogas och biogödsel. För att det ska fungera så bra som möjligt är det viktigt att det insamlade matavfallet är av bra kvalitet.  

Varje gång vi kommer för att tömma dina behållare tittar chauffören på innehållet innan hen tömmer. Ser hen då att det ligger många plastpåsar – mer än femtio procent av det synliga avfallet – eller grovavfall i matavfallet lämnar hen behållaren utan att tömma den. Vi registrerar det som ”större felsortering” i vårt system och tar en avgift för felsorteringen. Händer detta ska du omedelbart beställa en ny tömning av vår kundservice. Har du åtgärdat felsorteringen kan vi tömma det som matavfall, annars ska du beställa en tömning av blandat avfall.

Ligger det bara ett fåtal plastpåsar, eller matavfallspåsar inslagna i plastpåsar, i behållaren, tömmer föraren den, och vi registrerar det som en ”mindre felsortering” och du får betala en lägre felsorteringsavgift för det.

Skyltning

Du som fastighetsägare är skyldig att informera de boende om hur avfall ska sorteras och var olika sorters avfall ska lämnas. Det gäller även för de avfallsslag som inte samlas in på fastigheten.

Skyltarna i avfallsrummen och på markbehållare ska vara tydliga, lättlästa och lätta att förstå. Skyltar och informationsmaterial kan du beställa av Göteborgs Stad . Andra avfallsentreprenörer har också skyltar.

Kontakta Kretslopp och vattens kundservice om du har frågor

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-368 27 00
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Söker du en specifik tjänsteperson ringer du:

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)

Besöksadress

Gamlestadsvägen 317

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.011742272127824,57.75619903235914] }, "properties":{ "title":"Förvaltningen Kretslopp och vattens kundservice", "content":"Gamlestadsvägen 317" } }]

Postadress

Box 123
424 23 Angered

${loading}