Till sidans huvudinnehåll

Frågor och svar om viktbaserad avfallstaxa


Här kan du som äger eller förvaltar flerbostadshus få svar på dina frågor om viktbaserad avfallstaxa.

Vad är viktbaserad avfallstaxa?

Viktbaserad taxa innebär att din sopavgift påverkas av hur mycket avfall de boende faktiskt slänger, istället för att du betalar för hur stora kärl ni har. Du kan direkt påverka och sänka dina kostnader genom att minska vikten i kärlen. Det kan du enkelt göra genom att få de boende att börja sortera sitt avfall och tänka efter innan de handlar.

Priset du betalar består av en fast abonnemangsavgift och en rörlig viktavgift. Abonnemangsavgiften beror på vilken avfallstjänst du har valt, till exempel kärlstorlek och hur ofta du vill att avfallet ska hämtas. Den rörliga viktavgiften beror på hur mycket avfall de boende faktiskt slänger. Om de är noga med att sortera sitt avfall blir din avgift lägre eftersom avfallet väger mindre.

Avfallstaxa


Vem berörs av den viktbaserade avfallstaxan?

I hela Göteborg, utom i Södra Skärgården, betalar fastighetsägarna för hur mycket avfallet väger. Öarna i Göteborgs södra skärgård kommer tills vidare att vara undantagna från vikttaxan på grund de speciella geografiska förhållanden där.

Avfallstaxa

Varför har vi viktbaserad taxa?

Vi har viktbaserad taxa i Göteborg för att vi vill uppmuntra de boende att sortera sitt avfall och att avfallet ska minska. Ju bättre de boende sorterar, desto lägre avgift får du som äger eller förvaltar flerbostadshus. Det blir också bättre för miljön, eftersom mer material kan återvinnas. 

Avfallstaxa

Vad innebär den viktbaserade taxan för mig?

Den viktbaserade taxan innebär att din sopavgift påverkas av hur mycket avfall de boende faktiskt slänger. Ju mer de slänger i kärlet, desto högre blir avgiften. Avfallet vägs varje gång kärlet töms.

Avfallstaxa

Hur går det till när mitt avfall vägs?

Kärlen som hör till ditt hus är märkta med en unik bricka som läses av maskinellt av sopbilen vid varje tömning. Kärlen vägs före och efter tömningen och det är skillnaden mellan dessa vägningar som utgör grunden för viktavgiften du betalar. Vikten rapporteras in automatiskt via ett elektroniskt system. Om avläsningen inte fungerar vid ett tillfälle, beräknas vikten efter hur mycket ert avfall har vägt i genomsnitt de senaste tio tömningstillfällena. På så sätt kan du vara säker på att du alltid betalar för rätt vikt. Det är bara kärlen med husets vanliga sopor som vägs. Matavfallet som de boende sorterar ut separat vägs inte, utan hämtas mot en fast avgift.

Avfallstaxa

Finns det någon övre gräns eller maxtaxa?

Nej, det finns ingen maxtaxa. Alla behandlas lika och får betala för hur mycket de boende faktiskt slänger i kärlen. På så sätt kan du vara säker på att du inte subventionerar någon annans sophämtning. Det går inte att få någon rabatt för att du exempelvis har boende som har mycket blöjor eller slänger mer avfall än normalt.

Avfallstaxa

Hur vet jag hur mycket avfall de boende slänger i kärlen?

En genomsnittlig göteborgare slänger ungefär 260 kilo avfall i kärlen varje år. För att se vad som gäller för dig kan du titta på senaste fakturan för ditt hus och se hur mycket de boende har slängt i kärlen under den period som fakturan gäller.

Avfallstaxa

Hur kan jag sänka avfallskostnaden?

De enklaste sätten att minska kostnaderna är att stödja de boende så att de tänker efter innan de handlar eller köper något nytt, att de köper begagnade saker och lämnar det de har till återanvändning i första hand. Du kan också fundera på andra åtgärder som minskar mängden avfall i kärlen, som till exempel att du inför bytesrum och delar ut våra faktablad om avfall.

Några enkla sätt för de boende att minska mängden avfall är att tacka nej till reklam, läsa tidningen på nätet, använda tygblöjor, planera matinköpen väl och ta vara på matrester. Det minskar både mängden tidningar och förpackningar och miljöbelastningen som uppstår när maten och varorna ska produceras.

De boende kan också sortera ut sitt matavfall, sina tidningar och förpackningar. Matavfallet kan ni kompostera själva eller lämna separat så att det blir biogas och biogödsel. Förpackningar och tidningar kan lämnas på närmaste återvinningsstation. Farligt avfall lämnas till Farligt avfall-bilen, närmaste miljöstation eller återvinningscentral. Det går även bra att lämna lampor, batterier, små-el och sprayburkar i de speciella återvinningsskåp som heter Samlaren på vissa köpcentra. Elektronik lämnar du i större elbutiker eller till återvinningscentralen, och småelektronik går även bra att lämna till Farligt avfall-bilen.

AvfallstaxaKontakta Kretslopp och vattens kundservice om du har frågor

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-368 27 00
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Söker du en specifik tjänsteperson ringer du:

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)

Besöksadress

Gamlestadsvägen 317

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.011742272127824,57.75619903235914] }, "properties":{ "title":"Förvaltningen Kretslopp och vattens kundservice", "content":"Gamlestadsvägen 317" } }]

Postadress

Box 123
424 23 Angered

${loading}