Till sidans huvudinnehåll

Cykeltrafik på olika cykelbanor


Hur många cyklar på olika cykelbanor i Göteborg? Och hur varierar cykeltrafiken över året och dygnet? Här kan du se var cykeltrafiken mäts och hitta siffror om cykelflöden.

Platser där cykeltrafiken mäts

Göteborgs Stad mäter cykeltrafik på cykelbanor i ett antal fasta mätstationer (mätplatser). Mätstationerna registrerar antalet cykelpassager dygnet runt under hela året. Totalt finns cykelmätstationer på 28 platser. Vissa platser har mätstationer på båda sidor om gatan eller bron.

Här finns mätstationerna

 1. Vasagatan
 2. Götaälvbron / Hisingsbron (båda sidor)
 3. Ullevigatan
 4. Redbergsvägen
 5. Nya Allén
 6. Södra Vägen
 7. Slussbron
 8. Sprängkullsgatan
 9. Delsjövägen
 10. Dag Hammarskjöldsleden
 11. Skeppsbron (Hamnflödet)
 12. Långedragsvägen
 13. Guldhedsgatan
 14. Gamlestadsvägen (Kristinedal)
 15. Älvsborgsbron (båda sidor)
 16. Lindholmsallén (båda sidor)
 17. Södra Marieholmsbron
 18. Stora Badhusgatan (båda sidor)
 19. Säröleden
 20. Litteraturgatan (båda sidor)
 21. Hjalmar Brantingsgatan (båda sidor)
 22. Övre Husargatan (båda sidor)
 23. Järnvågsmotet
 24. Torslandavägen/Syrhåla
 25. Södra Tagenevägen
 26. Gullbergs Strandgata
 27. Örgrytevägen
 28. Partillevägen

Karta över alla mätstationer i Göteborg

Karta över alla cykelmätplatser i Göteborg.

Karta över mätstationer i centrala Göteborg

karta över cykelmätplatser i centrala Göteborg.

Cykelflöden år 2012-2022 (ÅMVD)

Cykelflödet (antalet cykelpassager under en viss tidsperiod) varierar mycket över året, veckan och dygnet. Här redovisas cykelflöden en genomsnittlig vardag och i maxtimmen.

Medelflöde per vardagsdygn (ÅMVD) visas i tabell nedan. Nummer i tabell hänvisar till kartan över mätplatser. För platser med mätstationer på båda sidor om en gata eller bro visas cykelflöden för båda sidorna sammantaget.

ÅMVD står för Årsmedelvardagsdygnstrafik och är cykelflödet en genomsnittlig vardag under ett år. Som vardag räknas alla helgfria måndagar-fredagar.

År 2020 och 2021 påverkades cyklandet på olika sätt av coronapandemin. Läs mer i rapporterna Trafik- och resandeutveckling om hur cykeltrafiken utvecklats i Göteborg

Medelflöden per vardagsdygn (ÅMVD)

Nr

Mätplats

2022 2021 2020 2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

1

Vasagatan4200

3600

3400

3800

3900

4100


2800

2

Götaälvbron / Hisingsbron (båda sidor)

4200


3000

2700

2900

3

Ullevigatan

3200
3300 3100

2800

2600

2600

2600

2800

2800


4

Redbergsvägen

2800 24002200

2200

2300

2000 1500

5

Nya Allén

2400 2200

2400

2300

2400

2700

2900


2300

6

Södra Vägen


2100

2100

2000

2100

1800 1500

7

Slussbron

1800


2200

2000

2000

1900
8

Sprängkullsgatan

2200

1900

2200

2300
9

Delsjövägen

2400 2100

2200

1800

1900

1900


2000 1800

10

Dag Hammarskjöldsleden

2400 2100
2200

2100

1800

1900

1900

2000


1700

11

Skeppsbron (Hamnflödet)
2500

1900

1800

1500

12

Långedragsvägen
1700

1600

1300

1400

1300

1300

1300


13

Guldhedsgatan

1300

1200

1300

1400

1400

1300

1100

14

Gamlestadsvägen (Kristinedal)1800 1500

1400

1200

1400

1400
15

Älvsborgsbron (båda sidor)1100 1100

1700

1200

1200

1100

1100

1000

800

16

Lindholmsallén (båda sidor)

1500 1300 1500 1400

1400

1200

1300

17

Södra Marieholmsbron


1400 1600


1000
18

Stora Badhusgatan (båda sidor)

1400

700 140019

Säröleden1000

700


600

600

600

600 500

20

Litteraturgatan (båda sidor)600 500

50021 Hjalmar Brantingsgatan (båda sidor)22 Övre Husargatan (båda sidor)

3400 3200


23

Järnvågsmotet2100 2000

190024 Torslandavägen / Syrhåla


300 200


25 Södra Tagenevägen


200 100


26 Gullbergs Strandgata27 Örgrytevägen (båda sidor)28 Partillevägen


600 500


Vid dimensionering av cykelinfrastruktur är det flöden för sommarhalvåret (april-september) som ska användas. Cykelflödet under maxtimmen (oftast klockan 7-8 eller 16-17) är också relevant. Som en tumregel är medelflödet per vardagsdygn under sommarhalvåret 30 procent högre än ÅMVD. En annan tumregel är att cykelflödet i maxtimmen är ca 20 procent av ÅMVD.

Cykelflöden för helår, vinterhalvår och sommarhalvår

I tabell nedan visas medelflöden per vardagsdygn för olika delar av året.

 • Vinterhalvåret, kvartal 1 och 4, dvs oktober-mars.
 • Sommarhalvåret, kvartal 2-3, dvs april-september.

Som vardag räknas alla helgfria måndagar-fredagar.

I tabellen visas också ÅDT, det vill säga medelflödet per dygn sett till alla dygn under året.

Flödena i tabellen baseras på data för det år mellan 2016-2022 med bäst data (litet bortfall).

Nummer i tabell hänvisar till kartan över mätplatser. För platser med mätstationer på båda sidor om en gata eller bro visas cykelflöden för båda sidor sammantaget och i vissa fall även för varje sida var för sig.

Medelflöden per vardagsdygn under vinter- och sommarhalvåret

Nr

Mätplats

År

Helår

Vinter- halvår

Sommar- halvår

Alla dagar (ÅDT)

1

Vasagatan

2020

4200

3500

4800

3400

2

Hisingsbron (båda sidor)

2022

42003300

2v

Hisingsbron (västra sidan)

2022

21001800

Hisingsbron (östra sidan)

2022

21001500

3

Ullevigatan

2022

3200

2600

3800 2600

4

Redbergsvägen

2022

2800

2200

3300

2200

5

Nya Allén

2022

2400

1900

2800

1900

6

Södra Vägen

2017

2100

1600

2 600

1600

7

Slussbron

2022

1800

1500

2100

1400

8

Sprängkullsgatan

2018

2200

1600

2800


9

Delsjövägen

2022

2400

2000

2800

2000

10

Dag Hammarskjöldsleden

2022

2400

1800

2900 1900

11

Skeppsbron (Hamnflödet)

2018

1900

1500

2400

1500

12

Långedragsvägen

2018

1600

1100

2100

1300

13

Guldhedsgatan

2018

1300

1000

1500

1000

14

Gamlestadsvägen (Kristinedal)

2020

1800

1300

2200

1400

15

Älvsborgsbron (båda sidor)

2019

1100

800

1500

900

16

Lindholmsallén (båda sidor)

2022

1500

1200

1700

1200

16n

Lindholmsallén (norra sidan)

2022

400

400

500

400

16s

Lindholmsallén (södra sidan)

2022

1000

800

1300

800

17

Södra Marieholmsbron

2021

1400

1100

1700

1100

18

Stora Badhusgatan (båda sidor)

2016

1400

900

1800


18n

Stora Badhusgatan (norra sidan)

2016

600

400

800


18s

Stora Badhusgatan (södra sidan)

2016

800

500

1000


19

Säröleden

2020

1000

600

1400

900

20

Litteraturgatan (båda sidor)

2020

600

400

800

400

20s

Litteraturgatan (södra sidan)

2020

300

200

300

200

20n

Litteraturgatan (norra sidan)

2020

400

300

500

200

21

Hjalmar Brantingsgatan (båda sidor)


21n 

Hjalmar Brantingsgatan (norra sidan)


21s Hjalmar Brantingsgatan (södra sidan)
2020 400 400 500 400
22 Övre Husargatan 2020 3400 2900 4000 2800
22v Övre Husargatan (västra sidan)
2020 2200 1800 2600 1800
22ö Övre Husargatan (östra sidan)
2020 1300 1100 1400 1000
23  Järnvågsmotet 2020 2100 1800 2500 1700

24

Torslandavägen/Syrhåla

2020


300

200

400 200

25

Södra Tagenevägen

2020

200

100

300

200

27

Örgrytevägen (båda sidor)


27n Örgrytevägen (norra sidan)
2020 3400 2900 4000 2800
27s Örgrytevägen (södra sidan) 2019 800 600 900 600
28 Partillevägen 2020 600 500 800 500

Cykelflöden i maxtimmen

I tabellen nedan visas cykelflödet i maxtimman. Maxtimmesflödet definieras här som det genomsnittliga flödet under den timme på dygnet som har högst flöde under perioden måndag till torsdag under sommarhalvåret (april-september). Maxtimman inträffar oftast mellan klockan 7-8 eller mellan klockan 16-17.

Flödena i tabellen baseras på data för det år mellan 2016-2019 med bäst data (litet bortfall).

Nummer i tabell hänvisar till kartan över mätplatser. För platser med mätstationer på båda sidor om en gata eller bro visas cykelflöden för båda sidor sammantaget och i vissa fall även för varje sida var för sig. Maxtimmesflödet redovisas riktningsuppdelat (mot eller från stan där så är möjligt).

Cykelflödet i maxtimmen under sommarhalvåret, i olika riktningar

Nr

Mätplats

År

Båda riktningarna

Mot stan

Från stan

Timme

1

Vasagatan

2018

520

200

320

16

2

Götaälvbron (båda sidor)

2018

5307

2v

Götaälvbron (västra sidan)

2018

3507

Götaälvbron (östra sidan)

2018

30016

3

Ullevigatan

2018

490

320

170

7

4

Redbergsvägen

2016

39016

5

Nya Allén

2018

430

160

270

17

6

Södra Vägen

2017

380

220

170

7

7

Slussbron

2018

380

190

200

16

8

Sprängkullsgatan

2018

360

110

250

17

9

Delsjövägen

2017

340

270

70

7

10

Dag Hammarskjöldsleden

2018

440

350

90

7

11

Skeppsbron (Hamnflödet)

2018

350

260

90

7

12

Långedragsvägen

2018

320

240

70

7

13

Guldhedsgatan

2018

210

130

90

7

14

Gamlestadsvägen (Kristinedal)

2018

260

170

100

7

15

Älvsborgsbron (båda sidor)

2019

210

40

170

7

16

Lindholmsallén (båda sidor)

2018

240

70

170

8

16n

Lindholmsallén (norra sidan)

2018

80

50

30

16

16s

Lindholmsallén (södra sidan)

2018

160

60

110

8

17

Södra Marieholmsbron

2019

2507

18

Stora Badhusgatan
(båda sidor)

2016

240

190

50

7

18n

Stora Badhusgatan
(norra sidan)

2016

160

0

160

16

18s

Stora Badhusgatan
(södra sidan)

2016

190

190

0

7

19

Säröleden

2019

130

110

20

7

20

Litteraturgatan (båda sidor)

2019

90

30

50

16

20s

Litteraturgatan (södra sidan)

2019

40

10

30

16

20n

Litteraturgatan (norra sidan)

2019

50

30

20

7

21s

Hjalmar Brantingsgatan (södra sidan)

2019

100

80

10

7

22ö

Övre Husargatan (östra sidan)

2019

180

130

50

7

23

Järnvågsmotet

2019

350

270

70

7

24

Torslandavägen/Syrhåla

2018

406

25

Södra Tagenevägen

2019

20

10

10

16

27

Örgrytevägen (södra sidan)

2019

120

30

100

16

28

Partillevägen

2019

120

100

20

7

Kontakta Göteborgs Stad

Har du synpunkter eller frågor om cykeltrafik på olika cykelbanor så kan du kontakta Göteborgs Stad.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}