Till sidans huvudinnehåll

Ansök om färdtjänst


Färdtjänst är en anpassad typ av kollektivtrafik som finns till för dig som har svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationer, oavsett ålder. För att åka färdtjänst måste du ha ett färdtjänsttillstånd.

Så här ansöker du om färdtjänsttillstånd

 1. 1

  Se om du uppfyller kraven

  För att kunna få färdtjänst i Göteborg krävs:

  • att du har stora svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationer.
  • att du har en funktionsnedsättning som varar minst tre månader (enligt en läkares bedömning).
  • att du är folkbokförd i Göteborgs kommun.

  Färdtjänsttillstånd gäller inte för sådana resor som bekostas av det allmänna enligt annan lag eller förordning, exempelvis skolskjuts eller sjukresa.

  Lagar och regler om färdtjänst

 2. 2

  Fyll i ansökningsblanketten

  För att ansöka om färdtjänst ska du fylla i vår ansökningsblankett och skicka till oss på serviceresor. Adressen finns på ansökningsblanketten. I normalfallet får du svar på din ansökan inom fem veckor. Vi skickar ingen bekräftelse på att din ansökan har kommit till oss.

  Första gången du ansöker om färdtjänst ska du skicka med ett läkarutlåtande där en läkare beskriver dina medicinska problem samt ställer en diagnos.

 3. 3

  Samtal med en tillståndshandläggare

  För att få ett så bra underlag för beslutet som möjligt vill vi oftast komma i kontakt med dig personligen, antingen via telefon, besök hos oss eller hemma hos dig. Besöket tar cirka en halvtimme. Behöver du tolkhjälp så ordnar vi det. Vid samtalet berättar vi också om hur färdtjänst och kollektivtrafik fungerar där du bor.

 4. 4

  Du får svar på din ansökan

  Om din ansökan blir godkänd får du ett beslutsbrev. Beslutsbrevet är den handling som visar att du får åka färdtjänst. Med beslutsbrevet kommer ett tillståndsbevis. Det ska du alltid ha med dig när du reser med färdtjänst.

  Så utreder vi din ansökan

 5. 5

  Använd ditt färdtjänsttillstånd

  Ditt färdtjänsttillstånd beskriver vilka fordon du kan resa med. Vilket fordon du får resa med avgörs av hur ditt färdtjänsttillstånd ser ut. Om något behöver ändras, till exempel om du behöver åka rullstolsbuss, kontaktar du serviceresor.

  Färdtjänsttillståndet visar också hur många resor du får göra under året. Tillståndet ger dig rätt till ett begränsat antal resor med serviceresors personbilar, rullstolsbilar och rullstolsbussar inom Göteborgs kommun samt till våra kranskommuner.

 6. 6

  Ansök om fler färdtjänstresor

  Om ditt behov av färdtjänstresor förändras efter att du blivit beviljad färdtjänst kan du ansöka om fler resor. Handläggaren skiljer på väsentliga resor och fritidsresor.

  Väsentliga resor

  Väsentliga resor begränsas inte till antalet. Till väsentliga resor hör exempelvis resor till arbete och studier där man får studiemedel. Dessa resor får bara begränsas i väldigt speciella fall. För att du ska kunna beviljas dessa resor behöver vi få in särskilda intyg. Ansök om och boka arbetsresor eller studieresor.

  Fritidsresor

  Till fritidsresor hör nästan alla andra resor som man behöver göra, exempelvis åka och handla, hälsa på vänner och släkt och liknande. Om du redan har färdtjänst och behöver ansöka om fler fritidsresor resor gör du det genom blanketten:  Ansök om fler färdtjänstresor

 7. 7

  Om du har särskilda behov

  Om din funktionsnedsättning gör att du till exempel inte kan genomföra en resa utan särskild placering i fordonet eller inte kan resa med andra resenärer i fordonet, så behöver du ansöka om ett särskilt behov. Det gör du genom att fylla i och skicka in blanketten Särskilda behov vid färdtjänstresa.

  Särskilda behov vid färdtjänstresa

 8. 8

  Om föraren behöver mer information

  Om du har en funktionsnedsättning som föraren bör känna till för att kunna utföra sitt uppdrag, exempelvis synskada eller svårigheter att kommunicera, kan du fylla i den här blanketten. Då kan vi lämna ut den informationen till föraren. I övrigt är dina uppgifter alltid sekretesskyddade hos stadsmiljöförvaltningen.

  Om vi får in en blankett med information som vi inte bedömer som nödvändig för att föraren ska kunna utföra sitt uppdrag, kommer vi att arkivera blanketten och informera dig om detta.

  Samtycke till utlämnande av sekretessbelagda uppgifter

 9. 9

  Fullmakt för ombud

  Du kan ge en person fullmakt att företräda dig i ärenden om färdtjänsttillstånd i Göteborgs Stad. Fullmakten gäller tills vidare men kan när som helst återkallas av dig.

  Fullmakt för ombud vid ansökan om färdtjänsttillstånd

 10. 10

  Så behandlar vi dina personuppgifter

  Stadsmiljöförvaltningen behöver behandla dina personuppgifter för att kunna hantera din ansökan.

  Personuppgiftsansvarig
  Personuppgiftsansvarig är stadsmiljönämnden. Har du frågor om behandlingen eller vill ha tillgång till dina personuppgifter ska du kontakta den personuppgiftsansvarige eller dataskyddsombudet, se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

  När du ansöker om färdtjänsttillstånd
  När du ansöker om färdtjänsttillstånd samlas personuppgifter in för att kunna handlägga och fatta beslut i ärendet. För att kunna bedöma din rätt till färdtjänst behövs uppgifter om funktionshinder som påverkar möjligheten att kunna resa på egen hand eller med allmänna kommunikationsmedel.

  Sådana uppgifter är enligt dataskyddsförordningen känsliga personuppgifter och kräver extra skydd. Vi behandlar inte känsliga personuppgifter om det inte är nödvändigt för syftet med behandlingen. Stadsmiljöförvaltningen behöver också kontaktuppgifter för att veta vem det är som ansöker och för att kunna kontakta dig eller din företrädare. Den lagliga grunden för behandlingen är som ett led i myndighetsutövning.

  Om du beviljas färdtjänst
  Om du beviljas färdtjänst och bokar resor behandlas dina personuppgifter för att resan ska kunna genomföras. För resebeställning krävs kontaktuppgifter, adress, uppgift om hjälpmedel och bagage och eventuell extra hjälp från förare. Om du beviljas färdtjänst får du också inloggningsuppgifter till app och internetbokning där du själv kan boka din resa. De resor du genomför registreras hos stadsmiljöförvaltningen. Den lagliga grunden för behandlingen är att utföra en uppgift av allmänt intresse.

  Vem får ta del av dina personuppgifter?

  Stadsmiljönämnden och stadsmiljöförvaltningen
  Ledamöter i stadsmiljönämnden och anställda på stadsmiljöförvaltningen samt övriga med uppdrag för stadsmiljöförvaltningen tar del av dina personuppgifter i den utsträckning det behövs för att handlägga ditt ärende. I vissa fall använder vi så kallade personuppgiftsbiträden. De är andra parter som på stadsmiljöförvaltningen uppdrag utför personuppgiftsbehandling. Personuppgiftsbiträden får endast behandla uppgifterna för vissa bestämda ändamål och enligt på förhand givna instruktioner från oss. Personuppgiftsbiträden i färdtjänstärenden är framförallt trafikföretag, undersökningsföretag och systemleverantörer.

  Beställningsmottagare
  När du ringer och bokar en resa tar en beställningsmottagare emot din bokning och lägger in dina uppgifter (namn, adress, uppgift om hjälpmedel och bagage och eventuell extra hjälp från förare) i vårt bokningssystem.

  Trafikföretag
  Trafikföretag som utför resor åt stadsmiljöförvaltningen tar del av de personuppgifter som behövs för att kunna utföra resan, exempelvis namn, adress, uppgift om platskrävande hjälpmedel och bagage och telefonnummer om du angett att du vill bli uppringd vid förseningar. Den lagliga grunden för behandlingen är att utföra en uppgift av allmänt intresse.

  Uppgifter om varför du har färdtjänst lämnas inte ut till föraren. Om du anser att föraren behöver information om ditt funktionshinder behöver du fylla i en blankett för samtycke och skicka den till stadsmiljöförvaltningen.

  Samtycke till utlämnande av sekretessbelagda uppgifter

  Stadsmiljöförvaltningens undersökningar
  Stadsmiljöförvaltningen utför undersökningar bland färdtjänstresenärer för att undersöka kundnöjdheten. Om du vill delta i dessa så behöver du samtycka genom att kryssa i rutan för det på denna blankett. Dina kontaktuppgifter lämnas till det företag som genomför undersökningen. Enbart de uppgifter som är nödvändiga för att genomföra samtalet kommer att lämnas ut.

  När en behandling grundar sig på samtycke kan du när som helst återkalla ditt samtycke genom att höra av dig till stadsmiljöförvaltningen och meddela detta.

  Allmänna handlingar
  Den mesta informationen på stadsmiljöförvaltningen är allmänna handlingar och den information som inte är det kan med tiden bli det. Allmänna handlingar lämnas ut på begäran, undantaget i de uppgifter som omfattas av sekretess enligt offentlighets­ och sekretesslagen. Uppgifter om personliga förhållanden i färdtjänst- och riksfärdtjänstärenden är starkt sekretessreglerade. Allmänna handlingar ska bevaras enligt arkivlagen, och kan enbart gallras (förstöras) i enlighet med gallringsbeslut. När en personuppgift ingår i en allmän handling kan den inte raderas på begäran.

  Hur har vi fått in dina personuppgifter?
  Merparten av uppgifterna samlas in från dig själv genom ansökan och läkarintyg du själv skickar in. När din ansökan registreras kontrolleras också vilka adressuppgifter som finns registrerade i folkbokföringen och dessa hämtas automatiskt till vårt tillståndssystem. I handläggningen av ditt ärende kan också uppgifter hämtas in från andra myndigheter, detta görs enbart om det är nödvändigt för handläggningen.

  Lagringstid

  Dina personuppgifter kommer att sparas av oss till dess att syftet med behandlingen av personuppgifterna är uppfyllt. Om personuppgifterna ingår i en allmän handling krävs gallringsbeslut för att uppgifterna ska kunna gallras.

  Dina rättigheter när dina personuppgifter behandlas av oss

  • Du kan begära att få tillgång till dina personuppgifter och du har då rätt att få en kopia på de uppgifter vi behandlar om dig kostnadsfritt. Vanligtvis kallas detta ett registerutdrag. Du har också rätt att få information om de behandlingar dina personuppgifter förekommer i.
  • Begära rättelse eller radering eller begränsning av behandling, av dina personuppgifter. Dessa rättigheter är begränsade, till exempel om dina uppgifter ingår i en allmän handling är det inte tillåtet att radera dessa, eller om uppgifterna på annat sätt är nödvändiga för att stadsmiljöförvaltningen ska fullgöra sitt uppdrag.
  • Invända mot behandling av dina personuppgifter
  • När som helst återkalla eventuellt samtycke. Om du återkallar ditt samtycke gäller återkallelsen från den dag som återkallelsen skedde.
  • Klaga på vår behandling av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten.

  Kontaktuppgifter

  Om du vill begära registerutdrag, utöva några av dina övriga rättigheter enligt dataskyddsförordningen eller ha ytterligare information kan du kontakta stadsmiljöförvaltningen genom e-­post goteborg@goteborg.se eller telefonnummer: 031-­365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter).

  Du kan också vända dig med frågor eller synpunkter till stadsmiljöförvaltningen dataskyddsombud som nås på dso@intraservice.goteborg.se. Uppge vid kontakt att frågan gäller personuppgiftsbehandling hos stadsmiljönämnden/stadsmiljöförvaltningen i Göteborgs Stad.

  Mer information om dina rättigheter och hur stadsmiljöförvaltningen behandlar dina personuppgifter

Broschyr om färdtjänst

Du som vill kan läsa mer om vad färdtjänst är i broschyren "Vad är färdtjänst?".

Broschyr Vad är färdtjänst?

Tietoa suomeksi/Information på finska

Tee hakemus kuljetuspalveluun

Kontakta serviceresor

Har du frågor om ditt färdtjänsttillstånd så kan du kontakta serviceresor.

Telefon och e-post

Telefon
031-368 25 50
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Köpmansgatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.964822849479264,57.70713611691514] }, "properties":{ "title":"Färdtjänsttillstånd", "content":"Köpmansgatan 20" } }]

Postadress

Box 2403
403 16 Göteborg

Öppettider

Kontakta serviceresors kundservice

Har du andra synpunkter eller frågor om färdtjänst kan du kontakta serviceresors kundservice.
${loading}