Till sidans huvudinnehåll

Nationella minoriteters rättigheter


Sedan år 2000 har Sverige fem erkända nationella minoriteter och minoritetsspråk. De nationella minoriteterna är judar, romer, samer (som även är ett urfolk), sverigefinnar och tornedalingar. Minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.

Gemensamt för nationella minoriteterna är att de har befolkat Sverige under lång tid samt att de är grupper som har mycket gemensamt. De har även en egen religiös, språklig eller kulturell tillhörighet och en vilja att behålla sin identitet.

För att säkra människors lika värde, rättigheter och möjligheter, ska arbetet som rör nationella minoriteter innefatta faktorer som kön, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, inkomst och utbildningsnivå.

Genom Lokala Evenemang uppmärksammar Göteborgs Stad de nationella minoriteternas högtidsdagar med flaggning och ceremonier. Högtidsdagarna är:

 • 6 februari, Samernas nationaldag
 • 24 februari, Sverigefinnarnas dag
 • 8 april, Internationella Romadagen
 • 15 juli, Tornedalingarnas dag
 • 29 september, Resandefolkets högtidsdag

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk

Sedan januari 2010 finns en lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Lagen stärktes den 1 januari 2019 så att minoriteternas rättigheter och kommunens skyldigheter blev tydligare.

En skärpt minoritetslag - på din sida

En film om Sveriges lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Filmen på de nationella minoritetsspråken

Finska - film nationella minoriteters rättigheter

Meänkieli - film nationella minoriteters rättigheter

Sydsamiska - film nationella minoriteters rättigheter

Nordsamiska - film nationella minoriteters rättigheter

Resande romani - film nationella minoriteters rättigheter

Lovari - film nationella minoriteters rättigheter

Kelderash - film nationella minoriteters rättigheter

Kaale - film nationella minoriteters rättigheter

Arli - film nationella minoriteters rättigheter

Jiddisch - film nationella minoriteters rättigheter

Grundskydd och förstärkt skydd

Grundskydd gäller alla nationella minoriteter i hela landet

 • Du har rätt till information om minoritetslagen och dina rättigheter.
 • Du har rätt till skydd och stöd för att bevara och utveckla din kultur. Barnens rätt till språk och kulturell identitet ska främjas särskilt.
 • Du har rätt till inflytande i egna frågor. Samråd ska ske genom en strukturerad dialog för att kunna beakta dina synpunkter och behov i myndighetens beslutsfattande. 
 • Dina barn har också rätt att samråda med kommunen i frågor som berör dem. Kommunen ska anpassa formerna för samråd till deras förutsättningar.
 • Du har rätt att få äldreomsorg helt eller till väsentlig del på ditt nationella minoritetsspråk om det finns personal som behärskar språket.
 • Kommunen ska anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete.

Förstärkt skydd gäller för finska, samiska och meänkieli i särskilda förvaltningsområden. Göteborgs Stad är del av det finska förvaltningsområdet sedan 1 februari 2011 vilket betyder att det finska språket har ett förstärkt skydd i staden. 

 • Du har rätt att använda ditt nationella minoritetsspråk i skriftlig och muntlig kontakt med kommun, region och statliga myndigheter i enskilt ärende där myndigheten är beslutsfattare (gäller även samer och tornedalingar om personal finns).
 • Du har rätt att få ett muntlig svar på samma språk och på begäran en skriftlig översättning av beslut och motivering (gäller även samer och tornedalingar om personal finns).
 • Du har rätt att få äldreomsorg och förskoleverksamhet helt eller till väsentlig del på ditt nationella minoritetsspråk.
 • Kommunen ska verka för att det finns tillgång till personal som behärskar minoritetsspråket.

Modersmålsstöd och modersmålsundervisning

Modersmålsstöd

Barn som tillhör en nationell minoritet har rätt till modersmålsstöd i förskolan enligt skollagen. Målet är att ge barnet möjlighet att utveckla en flerkulturell identitet.

Modersmålsundervisning

Om du går i grundskolan eller gymnasieskolan, kan du få modersmålsundervisning i ditt minoritetsspråk enligt skollagen. Modersmålsundervisning är ett eget ämne som innehåller till exempel språk, litteratur och kultur. Om du går i grundskolan behöver du inte ha grundläggande kunskaper i ditt nationella minoritetsspråk. För gymnasieelever krävs goda kunskaper.

Elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna har rätt till modersmålsundervisning även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Eleven behöver inte heller ha grundläggande kunskaper i språket för att vara berättigad till undervisning i ämnet modersmål. Det räcker med att en elev ansöker om modersmålsundervisning i något av de nationella minoritetsspråken, för att Göteborgs Stad ska ha skyldighet att anordna sådan i verksamheten.

Modersmålsundervisning ordnas under förutsättning att det finns lämplig lärare. För att ansöka om modersmålsstöd och modersmålsundervisning kontaktar du skolans rektor.

Rätten till modersmålsstöd och modersmålsundervisning regleras i skollagen. Läs mer om modersmålsstöd och modersmålsundervisning på Språkcentrums webbsida eller i Skolverkets skrift Nationella minoriteter i förskola, förskoleklass och skola. Du kan också läsa mer om rätten till modersmål på finska.

Tvåspråkig undervisning

Göteborgs Stad får enligt Skolförordningen (2011:185) anordna delar av undervisningen i grundskolan på andra språk än svenska. Det gäller för elever som har ett annat språk än svenska som dagligt umgängesspråk med en eller båda vårdnadshavarna i hemmet. Under den sammanlagda tid som tvåspråkig undervisning anordnas får högst hälften anordnas på ett annat språk än svenska. När det gäller tvåspråkig undervisning är reglerna lika för alla språk.

Äldreomsorg

Göteborgs Stad ska arbeta för att det finns tillgång till personal med kunskaper i finska, meänkieli och samiska där detta behövs i vården av äldre människor enligt Socialtjänstlagen.

Du som har finska som modersmål har rätt att få äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska, eftersom Göteborg är del av finskt förvaltningsområde.

 Du som har meänkieli eller samiska som modersmål har rätt att få äldreomsorg helt eller till väsentlig del på ditt modersmål om det finns tillgång till språkkunnig personal. Biståndsbedömare gör en bedömning av ditt behov av stöd. Läs mer om äldreomsorg på svenska och på finska.

Kulturstöd

Du som tillhör en nationell minoritet har rätt att utveckla och visa upp din kultur. Hos Kulturstöd kan du söka för ett konst- och kulturprojekt som vänder sig till alla göteborgare i syfte att stärka och tillgängliggöra minoriteters kultur och konst för alla åldrar med ett särskilt fokus på barn och unga. Du kan söka olika projektstöd hos Kulturstöd på kulturförvaltningen.

Du kan också söka föreningsstöd hos Idrotts- och Föreningsförvaltningen. För att din förening ska kunna söka bidrag och vara bidragsberättigad måste den uppfylla vissa krav. Läs om föreningsbidrag.

Samråd för att skapa delaktighet

Göteborgs Stad genomför regelbundet samråd med de nationella minoriteterna. Syftet är att skapa strukturerad dialog med minoriteterna och garantera att de nationella minoriteternas rättigheter och behov tillgodoses.

Dokument

Göteborgs Stads plan för arbetet med nationella minoritetsfrågor 2020-2023

Kontakta stadsledningskontoret

Har du synpunkter eller frågor kring nationella minoriteter kan du kontakta stadsledningskontoret.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gustaf Adolfs Torg 4A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966450219140533,57.70739467390328] }, "properties":{ "title":"Stadsledningskontoret", "content":"Gustaf Adolfs Torg 4A" } }]

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}