Till sidans huvudinnehåll

Preciseringar av översiktsplanen

Det finns en rad styrande dokument som på olika sätt förtydligar och fördjupar inriktningen i översiktsplanen. Det är strategier, program och planeringar som är politiskt beslutade och ska jämkas samman och vara en del av den översiktliga planeringen.

Grönplan för en nära, sammanhållen och robust stad

Grönplanen syftar till att visa hur Göteborg kan stärkas som en stad med stora gröna kvaliteter, ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv, samtidigt som staden utvecklas. Den är vägledande för Göteborgs Stads alla planerande, byggande och förvaltande förvaltningar och bolag, som samtliga bidrar till en sammanhållen stadsutvecklingsprocess.

Trafikstrategi för en nära storstad

Göteborg planerar för att växa. För att kunna välkomna fler invånare, besökare och verksamheter i en tätare stad på ett hållbart sätt behöver trafiksystemet förändras.

Riktlinjer i planeringen för handel

Riktlinjer för handel i planeringen är ett förtydligande av strategisk inriktning i översiktsplaneringen om handel.

Underlagen till översiktsplanen

Två stragegier som styr stadsutveckling, utbyggnadsplanering, trafikstrategi samt Grönplan
Göteborg växer

Preciseringar av översiktsplanen

Det finns en rad styrande dokument som på olika sätt förtydligar och fördjupar inriktningen i översiktsplanen. Det är strategier, program och planeringar som är politiskt beslutade och ska jämkas samman och vara en del av den översiktliga planeringen.

Göteborg växer

Kunskapsunderlag till översiktsplanen

Att planera för mark- och vattenanvändandet i Göteborg på lång sikt är komplext. Därför behövs ständigt ny kunskap för att göra arbetet så nära en framtida verklighet som möjligt. Det är planeringsunderlag som ligger till grund för översiktsplanen och övrigt strategiskt arbete.

${loading}