Till sidans huvudinnehåll
Illustration av processen att ansöka om planbesked.

Ansök om planbesked

Om du planerar för en åtgärd som kräver att en detaljplan upprättas, ändras eller upphävs så ska du ansöka om planbesked. I planbeskedet får du svar på om staden har för avsikt att börja ett planarbete eller inte.

Vad innebär ett planbesked?

För att en detaljplan ska kunna upprättas måste du först ansöka om ett planbesked. En ansökan innebär enligt plan- och bygglagen att du begär planbesked, du har rätt att få ett besked. I ditt planbesked framgår det om stadsbyggnadsförvaltningen avser att inleda ett detaljplanarbete eller inte.

Positivt eller negativt planbesked

Ett planbesked kan vara positivt eller negativt och kan inte överklagas. Ett negativt planbesked innebär att arbete med detaljplan inte kommer att startas.

Ett positivt planbesked är ett första steg i en detaljplaneprocess, men är ingen garanti för att det i slutändan blir en antagen detaljplan.

Först ska platsens förutsättningar och förslaget prövas enligt plan- och bygglagen.

Kompletta stegen i stadsutvecklingsprocessen

Fyra pilar som pekar åt höger och visar en process. I pil ett står det planbesked. I pil två står det Startplan. I pil 3 står det eventuellt program. I pil fyra står Detaljplan.

Besked om planeringsunderlag och yttrande från länsstyrelsen

Ange i din ansökan om du vill få besked om vilket planeringsunderlag och vilka utredningar som behövs vid planläggningen. Du som ansöker om planbesked kan också begära att själv få hämta in ett yttrande från länsstyrelsen om planeringsunderlag. Även då ska det anges i ansökan, Boverket 

Hur går prövningen till?

Göteborgs Stads styrande dokument samt budget är vägledande i prövningen av din ansökan om planbesked.

Du kan läsa mer om de styrande dokumenten via nedan länkar:

I prövningen vägs också in vad som finns i gällande lagstiftningar som miljöbalken samt plan- och bygglagen. 

Avgift för ansökan om planbesked

Du betalar alltid en avgift för att ansöka om planbesked, oavsett om du får ett positivt eller negativt planbesked.

Har du fått ett positivt planbesked tillkommer en avgift för själva detaljplanen, vi tecknar ett planavtal. I avtalet står betalningsvillkor och parternas åtaganden i övrigt.

Kostnaden för planbeskedet och eventuellt planarbete beror på arbetets omfattning. Avgiften beräknas enligt taxa för planbesked och planavgift stadsbyggnadsnämndens taxa

Det här behöver du i din ansökan

Bifoga följande uppgifter och handlingar till din ansökan:

  • Fastighetsbeteckning och fastighetsadress.
  • Ritningar eller kartor som visar vad du vill göra.
  • Är avsikten att bygga nytt behövs en beskrivning av byggnationens karaktär och ungefärliga omfattning (höjd, antal lägenheter med mera). Du kan bifoga en skiss av hur byggnader är tänkta att placeras på fastigheten och tänkt volym på byggnad/byggnader.
  • In- och utfart till fastigheten samt lösning för parkering inom fastigheten. Om tomten/fastigheten är kuperad behöver sökande uppmärksamma de formella kraven på tillgänglighet.
  • Beroende på vad det är för typ av markanvändning som ansökan avser kan andra uppgifter komma att krävas för bedömningen. Om ansökan till exempel avser förskolor eller skolor behövs särskild redovisning av friytor i relation till antalet barn och ålder samt hur dessa friytor är planerade för verksamheten.
  • Om vi behöver ytterligare material för att kunna tolka och bedöma ansökan hör vi av oss till dig.

Om du inte äger fastigheten

Om du inte äger fastigheten behöver du innan ansökan först ordna ett skriftligt medgivande från fastighetsägaren om att söka planbesked. Om fastigheten ägs av flera personer krävs medgivande från samtliga. Detta ska bifogas i ansökan och kontaktuppgifter till samtliga fastighetsägare måste anges.

Hur du väljer att bifoga din handlingar

Vi välkomnar handlingar digitalt då detta förenklar handläggningen.

Posta eller lämna på stadsbyggnadsförvaltningen, Köpmansgatan 20, entréplan, Box 2554, 403 17 Göteborg. Det finns även ett postfack i huvudentréns dörr där man kan lämna handlingar utanför kontorstid.

Ansök digitalt

Ansök om planbesked

Hur lång tid tar handläggningen?

Vi hanterar inkomna ärenden löpande. Så snart ditt ärende har en handläggare kommer du att bli kontaktad av din handläggare. Innan dess kan vi inte svara på hur ditt ärende fortlöper. Vår målsättning är att hantera ditt ärende inom fyra månader under förutsättning att din ansökan är komplett från början.

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningens kundservice

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-368 19 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Postgatan 10

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.965236766161365,57.70774299130279] }, "properties":{ "title":"Stadsbyggnadsförvaltningens kundservice", "content":"Postgatan 10" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

${loading}