Till sidans huvudinnehåll
Bild från första Långgatan med restauranger och folkliv

Göteborgs stadsmiljöpolicy


Tilltalande och väl utformade gator, torg och parker gör staden mer lockande för boende och besökare. Här hittar du Göteborgs övergripande stadsmiljöpolicy och dess olika delar.

Göteborgs karaktär är unik och staden beskrivs ofta som de små stadsdelarnas stad. Målet med stadsmiljöpolicyn är att stärka stadens och stadsdelarnas särdrag och skapa vackra, funktionella och hållbara miljöer genom bra val av material, färg och olika typer av utrustning i de offentliga rummen. Policyn ska användas som underlag i frågor som rör utformningen av gator, torg och parker.

Delarna är antagna i de tidigare nämnderna: park- och naturnämnden, byggnadsnämnden samt trafiknämnden.

Stadens färg

Göteborgs Stad har tagit fram ett antal färger som ska användas på stadens möbler och utrustning. Färgerna är medvetet något nedtonade och valda för att fungera ihop och inte dominera. Ett begränsat antal färger gör att stadens möbler och utrustning samspelar, blir mindre uppseendeväckande och mer förutsägbara. De blir därigenom lätta att känn igen i och med att de blir delar i ett återkommande tema. Dessutom förenklas arbetet vid nyinvesteringar och vid underhåll och lagerhållning.

Stadens golv

Stadens golv är den yta som binder samman stadens byggnader. Staden består av gator och platser som tillsammans bildar ytor där människor vistas och färdas. Markbeläggningen ska under lång tid kunna uppfylla krav på tillgänglighet, trafiksäkerhet och skönhet. I arbetet med upprustning och nyanläggning av gator, torg och parker är det därför viktigt med en långsiktig strategi för markbeläggningar i Göteborg.

Stadens ljus

Ljuset i Göteborg ska upplevas som en självklar del av stadsrummet. En god ljussättning ska stärka Göteborgs olika karaktärer och skapa en levande och trygg stadsmiljö. Policyn utgör tillsammans med Teknisk handbok en plattform för att uppnå god belysning och ljussättning samt bra underhåll.

Stadens möbler

Stadsrummet innehåller markutrustning som fyller olika funktioner och som på olika sätt bidrar till stadsbilden. Det gäller soffor, papperskorgar, staket, cykelställ med mera. Dessa ska användas på ett medvetet sätt som åstadkommer en samordnad möblering med avseende på utformning, placering, tillgänglighet och användbarhet samt färgsättning.

Stadens träd

I Stadens träd – policy för park- och gatuträd i Göteborg beskrivs vad som är viktigt för att Göteborg ska förbli och fortsätta utvecklas till en stad med ett rikt trädbestånd. Huvudmålet i policyn är att ta till vara och utveckla ekologiska, kulturhistoriska, sociala och ekonomiska värden hos stadens träd och trädmiljöer. Policyn tar sin utgångspunkt i Göteborgs Stads miljöprogram, Grönplan för en nära, sammanhållen och robust stad och det nationella dokumentet Fria eller Fälla (2014) (2014).

Dokument och filer

Kontakta Göteborgs Stad

Har du synpunkter eller frågor om Göteborgs stadsmiljöpolicy kan du kontakta Göteborgs Stad.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}