Till sidans huvudinnehåll
Gamlestaden med tillkommet torg och byggnader,

Om Gamlestaden


Gamlestaden är ett viktigt område för att knyta ihop staden. Ett nytt resecentrum, bostäder, handel och service ger nytt liv och ökar dragningskraften till stadsdelen, som i framtiden kommer att ha fördubblat sitt invånarantal. Här låg den senmedeltida staden Nya Lödöse, den äldsta delen av det vi idag kallar Göteborg, vilket vi tar till vara och synliggör i stadsutvecklingen.

Vad?

Gamlestadens stora utvecklingspotential ligger i dess läge som porten mot hela nordöstra Göteborg. Genom att knyta ihop city och Gamlestaden utvecklas stadsdelen som en del av Göteborgs framtida utökade innerstad. Med spårvagn tar det bara cirka sju minuter in till city.

Här växer en folktät och attraktiv stadsdel med nya bostäder, cityhandel och service fram. Den nya bebyggelsen kommer att integreras med den gamla. I framtiden kommer det att bo dubbelt så många invånare här som idag.

Hur staden arbetar med bostäder

Varför?

Gamlestads torg kommer att bli mötesplatsen dit du enkelt tar dig till fots, med cykel eller kollektivtrafik för att byta färdmedel, utföra ärenden eller umgås med vänner. Vid resecentrum kommer det i framtiden att passera lika många människor som det gör vid Korsvägen idag.

Gamlestaden är den äldsta delen av det vi idag kallar Göteborg och har en stark egen identitet. Den senmedeltida staden Nya Lödöse, som var en av Göteborgs föregångare, har grävts fram vid Gamlestadens nya pendeltågsstation och är norra Europas största stadsarkeologiska undersökning.

Visionen för stadsutvecklingen i Gamlestaden

Gamlestaden är en del av innerstaden och knyter samman city och nordost fysiskt och socialt. Det är en tät och dynamisk stadsdel som rymmer vardagsliv, arbete och fritid med det historiska arvet synligt. Industrimiljöerna fylls med nytt innehåll och trafiken är anpassad till kvartersstaden. Resecentrum vid Gamlestads torg är en strategisk knutpunkt och mötesplats, dit du enkelt tar dig till fots, med cykel eller kollektivtrafik. Säveån erbjuder promenadstråk och kajer som ger värdefull vattenkontakt och möjlighet till rekreation.

Nyheter om Gamlestaden

Flera hus i 6 våningar i olika färger, som grönt, brunt och vitt. De ligger längsmed en å. Det finns en mindre gångbro över ån och i fjärran ser man ikonbyggnaden SKFs gamla kullagerfabrik i Gamlestaden.

Gamlestaden firade 550 år!

2023-08-11

Den 17 augusti 1473 fick staden Nya Lödöse sina stadsprivilegier av riksföreståndaren Sten Sture. Därmed är Gamlestaden nu 550 år, vilket firades på Holländareplatsen den 17 augusti 2023.

Trappa i centrala Gamlestaden. På trappan kliver en person med skor i flera färger.

Trappan som tar historiska kliv

2022-09-06

Den nya trappan i Gamlestaden låter besökarna ta klivet in i historien genom sex historiska personer.

Frågor och svar om Gamlestaden

 • Hur sker omvandlingen av Gamlestaden?

  Omvandlingen av Gamlestaden sker etappvis och omfattar flera detaljplaner och ett planprogram. Bebyggelsen kommer att variera i både skala, upplåtelseformer och arkitektoniskt uttryck. Merparten av de tillkommande bostadshusen kommer att uppföras som kringbyggda kvarter där det i stor utsträckning kommer att vara olika typer av service och verksamheter i gatuplanet.

  Vattenkontakten ökar, bland annat genom att en bryggpromenad med sittmöjligheter har byggts intill Säveån. Målet är att skapa ett socialt och trivsamt urbant ”å-rum” i omedelbar anslutning till Gamlestads torg och resecentrum.

  Några delprojekt är redan klara, till exempel resecentrum vid Gamlestads torg. I anslutning till resecentrum, som ingår som en del av utbyggnaden av detaljplan för Gamlestads torg etapp 1, har 117 nya bostäder, ett bibliotek (Världslitteraturhuset) och Göteborgs första parkeringshus för cyklar färdigställts. Även bostäder och förskola vid Bunkeberget, kvarteret Makrillen, är färdigställda och inflyttade.

  Byggnationen norr om resecentrum pågår och den första detaljplane-etappen bedöms i sin helhet vara färdigställd 2024. Under nästkommande etapper kommer det bland annat att byggas bostäder på bägge sidor av Artillerigatan. De planskilda korsningarna rivs så att Artillerigatan kan fortsätta fram till resecentrumet. Det ska bli en trivsam blandstad med utgångspunkt i den bebyggelsestruktur som redan finns.


 • Hur kommer Gamlestaden att upplevas 2035?

  År 2035 kommer Gamlestaden att vara en självklar del av Göteborgs innerstad. Gamlestaden kommer via Bagaregården, Redbergsplatsen och Olskroken att vara helt sammanbyggd med centrala Göteborg. År 2035 har invånarantalet i Gamlestaden fördubblats sedan starten av omvandlingen. Antalet människor som arbetar i stadsdelen har också ökat tydligt.

  Gamlestads brygga med sitt söderläge mot Säveån är då en av Göteborgs mest självklara ”after work-häng”. Människor som gillar kultur och gourmetmat söker sig till Gamlestadens fabriker och till Slakthusområdets restauranger.


 • Vad händer med SKF:s gamla huvudkontor ”HK3”?

  SKF:s gamla huvudkontor ”HK3” i Gamlestaden står inför en spännande framtid. Byggnaden har använts som kontor sedan den uppfördes på 60-talet, men nu när staden växer runt omkring är det dags att planera för nya funktioner.

  Planen för HK3-byggnaden är att den ska utvecklas för att erbjuda blandade verksamheter. Det ska kunna bli mötesplatser, kontor, gym, restaurang, konferens med mera. Samtidigt ska det också möjliggöras för nya bostäder.

  I projektet ingår också att utveckla gröna ytor inom området så att parken vid byggnaden återställs till sin ursprungliga form.

  Det här är en viktig pusselbit i utvecklingen av Gamlestaden. Det 15 våningar höga huset har aldrig genomgått några genomgripande ombyggnader och det ger goda möjligheter att vårda och utveckla 1960-talets karaktäristiska arkitektur. HK3 kommer därmed att förbli en profilbyggnad i Gamlestaden och kommer med sin nya funktion tillföra stadsdelen liv och rörelse större delen av dygnets timmar.

  Byggnaden har stora kulturvärden och det behöver bedömas hur dessa påverkas av ändrad användning, anpassning till landskapsbilden, eventuella fasadändringar och påbyggnad samt hur kulturmiljövärdena påverkas i en planerad komplettering med paviljong och tillbyggnader. Detaljplaneringen ger därför en möjlighet att skydda kulturmiljön


 • Vad händer vid Gamlestadens fabriker?

  Gamlestadens fabriker ska bli en blandstad med ett varierat innehåll av bland annat kontor, bostäder och service. Detaljplanen innebär att 250-300 bostäder och cirka 100 000 kvadratmeter kontor, service, restauranger etcetera kan byggas i denna kulturhistoriska miljö. Det ska också skapas ett sammanhängande gångstråk igenom Gamlestadens fabrikers grändmiljöer.

  Gamlestadens fabriker ligger vid Säveån omedelbart söder om den strategiska kollektivtrafikknutpunkten vid Gamlestads torg. Syftet med planen är att utveckla en blandstadskaraktär och att fysiskt och socialt knyta samman Bagaregården och Östra Göteborg.

  Planområdet för Gamlestadens fabriker ligger delvis inom gränsen för den senmedeltida staden Nya Lödöse. Stora delar av befintlig bebyggelse utgör Göteborgs industriella vagga. Bebyggelsens karaktär och patina är påtaglig och är därför bevarandevärd och ges skyddsbestämmelser.

  Detaljplanen medger att flera befintliga verksamheter kan vara kvar och att nya verksamheter kan tillkomma, samt att bostäder tillförs området. Den befintliga och tillkommande bebyggelsen stärker upp och bidrar till förtätning i Gamlestadens resecentrums omedelbara närhet.


 • Vid Gamlestads torg finns ett cykelhus, vad är det?

  Cykelhuset vid Gamlestads torg stod klart hösten 2020 och har plats för upp till 700 cyklar, inklusive lådcyklar och andra specialcyklar. Huset är byggt intill Gamlestadens resecentrum och ska bidra till att förenkla arbetspendling genom att göra det smidigt att kombinera resande med kollektivtrafik och cykel.

  Huset är utrustat med olika funktioner, som markvärme vid entrén för att minska risken för halka, kameraövervakning, cykelpump och enklare verktyg för den som behöver fixa något på cykeln innan hemfärd.

  I delar av huset och mellan de tre våningsplanen kommer det att finnas specialanpassade trappor med eldrivna band, så att det ska gå lätt att ta med sig sin cykel mellan våningarna.

  Cykelhuset vid Gamlestads torg är Göteborgs Stads första parkeringshus för cyklar och i detta projekt har gestaltningsfrågorna fått ta stor plats. Det är ett tre våningar högt suterränghus med en transparent fasad av perforerad plåt. Hela huset är vitt och har en belysning som kan varieras i både styrka och färg, så att den bland annat kan anpassas efter olika högtider.

  Enligt en studie om potentialen i ökat hållbart resande som Västra Götalandsregionen har tagit fram uppger 13 procent av invånarna i Göteborgsregionen och Fyrbodal att bristen på säkra och trygga cykelparkeringar är en faktor till varför man inte cyklar mer till sin arbetsplats eller till kollektivtrafik.

  På sikt kan det bli fler parkeringsanläggningar för cyklar i staden.


 • Hur bevaras Göteborgs historia i stadsutvecklingen kring Gamlestaden, som är Göteborgs industriella vagga och platsen för den senmedeltida handelsstaden Nya Lödöse?

  Alldeles under Gamlestaden där tåg och spårvagnar drar fram finns en annan stad. Det är den senmedeltida handelsstaden Nya Lödöse som låg här mellan åren 1473 och 1624.

  Som en del av det omfattande förändringsarbetet i Gamlestaden påbörjades 2013 den största stadsarkeologiska undersökningen någonsin i norra Europa. Nya Lödöse, som var en av Göteborgs föregångare, har sedan dess grävts fram vid Gamlestadens nya pendeltågsstation. Genom utgrävningarna har arkeologerna hittat intressanta begravningsplatser och vardagliga ting, de har också samlat in material och fått en stor mängd ny kunskap.

  Den senmedeltida staden Nya Lödöse synliggörs också på olika sätt i den pågående stadsutvecklingen i Gamlestaden. Till exempel redovisar gatubeläggningen på olika sätt äldre strukturer såsom kvartersutbredning. Andra konstnärliga grepp är medeltida inspiration vad gäller materialval i det offentliga möblemanget och i valet av växter. Brunnslock i området kring Gamlestadens resecentrum har utförts i form av Nya Lödöses stadssigill.

  Den arkeologiska undersökningen genomförs av Statens historiska museers arkeologiska uppdragsverksamhet Väst, Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ och Bohusläns museum/Västarvet.

  Den kulturhistoriskt intressanta bebyggelsen från stadsdelens industriella epok är till stora delar bevarad inom Gamlestadens fabriker och i Slakthusområdet. Detta arv kommer varsamt att tas tillvara i den fortsatta omvandlingen av stadsdelen.


 • Varför är knutpunkten och det nya resecentrumet så viktigt?

  Gamlestadens resecentrum är själva navet i förändringen av stadsdelen. Kollektivtrafikknutpunkten vid Gamlestads torg har fått en ordentlig uppgradering i och med tillkomsten av det nya resecentrat. Förutom smidiga byten mellan pendeltåg, spårvagn och buss så skapas en tät stadsmiljö som på sikt kommer att erbjuda ett brett kommersiellt och socialt serviceutbud. Utvecklingen runt knutpunkten kommer att bidra till att Gamlestaden med omnejd utvecklas till att bli en självklar destination i Göteborg.


Film: Upplev framtidens Gamlestaden (VR)

Kontaktpersoner

Mattias Westblom

Projektledare, stadsbyggnadsförvaltningen
Telefonnummer: 031-368 17 93
E-post: mattias.westblom@stadsbyggnad.goteborg.se

Maria Brandt

Projektledare, exploateringsförvaltningen
Telefonnummer: 031-368 10 67
E-post: maria.brandt@exploatering.goteborg.se

Henrik Granlöf

Projektledare, exploateringsförvaltningen
Telefonnummer: 031-368 24 22
E-post: henrik.granlof@exploatering.goteborg.se

Henrietta Arnesson

Projektledare, exploateringsförvaltningen
Telefonnummer: 076-529 44 49
E-post: henrietta.arnesson@exploatering.goteborg.se

Övrig kontakt

För övriga frågor kontakta Göteborg Stads kontaktcenter

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}