Till sidans huvudinnehåll
Flygvy över Biskopsgårdens bostadshus och kringliggande skogsområden.

Biskopsgården


Göteborgs Stad jobbar med ett planprogram för Biskopsgården. Målsättningen är att stadsdelen ska bli en trygg och tillgänglig trädgårdsstad.

Nu kan Biskopsgården utvecklas

Biskopsgården ska kunna utvecklas till en trädgårdsstad med fler småhus med inspiration av till exempel Kungsladugård och Landala Egnahem.  Det behövs fler bostäder med större variationer på upplåtelseformer. Det behövs utökad kommunal service som förskolor, skolor, äldreboende, idrottsplatser, lekplatser och mötesplatser i form av inbjudande torg och parker.

Planprogram

Just nu pågår ett arbete med att ta fram ett planprogram för Biskopsgården. Programmet, som omfattar Norra och Södra Biskopsgården, Länsmansgården, del av Jättesten och del av Svartedalen, pekar ut riktningen för Biskopsgårdens utveckling de närmsta 10–20 åren. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag på program som har varit ute på samråd. Under samrådstiden hade du som bor och verkar i Biskopsgården möjlighet att lämna dina synpunkter. Du hittar hela programförslaget här

Vad är ett planprogram?

Ett planprogrammet rör oftast ett större område och ska beskriva hur kommunen vill utveckla området på lång sikt. I arbetet med programmet tittar vi på var det till exempel är lämpligt och möjligt att bygga nya hus för bostäder och kommunal service som förskola. Hur nya kopplingar kan skapas genom att bygga vägar och vilka grönområden som ska bevaras och förstärkas.

Så utvecklas bostäder och bebyggelse

Var?

Arbetet berör hela stadsdelen Biskopsgården.

Varför?

Biskopsgården har stora behov av att utvecklas. Stadsdelen behöver kopplas samman bättre med resten av Göteborg och behöver också bli ett mer sammanhållen och tryggare stadsdel.

Målsättningen är att Biskopsgården ska bli en trygg och levande stadsdel med goda kommunikationer, grönområden och god blandning på villor, radhus och lägenheter.

När?

Byggnadsnämnden tog beslut om att gå ut på samråd den 17 maj 2022.

Under sommaren 2022 och fram till 13 september pågick samråd. Nu pågår arbetet med att sammanställa synpunkterna. 

Vem?

Planprogrammet tas fram av stadsbyggnadsförvaltningen och en viktig utgångspunkt är det kunskapsunderlag som fastighetskontoret har tagit fram kring Göteborgs utvidgade innerstad. Även andra förvaltningar och Framtiden Bostads AB är inblandade i arbetet.

För dig som vill veta mer

Aktuellt från Göteborgs stad

Relaterad information

Flygbild över biskopsgården
2023-04-20

Positivt planbesked för skola vid Svarte Mosse Biskopsgården

En ny grundskola kan bli möjlig vid Svarte Mosse i Biskopsgården. På stadsbyggnadsnämndens sammanträde, 28 mars, gav nämnden ett positivt planbesked för att bygga en ny F-6-skola i området.

Visionsbild över området.
2023-03-06

Positivt planbesked vid Temperaturgatan

Stadsbyggnadsnämnden gav, på sammanträdet den 21 februari, ett positivt planbesked för bostäder och en förskola vid Temperaturgatan i Biskopsgården. Planansökan innehåller cirka 40 nya bostäder i form…

Kontaktperson

Linus Sandberg

Planarkitekt, stadsbyggnadsförvaltningen

E-post: stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se


Övrig kontakt

För övriga frågor kontakta Göteborg Stads kontaktcenter

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}