Till sidans huvudinnehåll

Asfalt och tjärasfalt


Äldre asfalt lagd före mitten av 70-talet kan innehålla stenkolstjära, så kallad tjärasfalt. Stenkolstjära innehåller höga halter av ämnen som är miljö- och hälsoskadliga. Tjärasfalt måste därför hanteras med restriktioner.

Asfalt och tjärasfalt

I vägar och asfalterade ytor kan det förekomma både ny och gammal asfalt i olika lager.

Asfalt tillverkad före 1975 innehåller stenkolstjära, så kallad tjärasfalt. Stenkolstjära i sin tur innehåller PAH (polyaromatiska kolväten) som är miljö- och hälsoskadliga.

Om det finns tjärasfalt brukar underliggande makadam vara indränkt med stenkolstjära. Även underliggande marklager är ofta förorenade av PAH.

Provtagning och laboratorieanalyser

Provtagning och laboratorieanalyser ska alltid utföras inför markarbeten i asfalterade ytor där det finns misstanke om att det förekommer tjärasfalt, samt i vägar och asfalterade ytor som lagts före 1975. Provtagning ska göras på både asfaltslager och underliggande marklager.

  • Laboratorieanalys ska utförs med avseende på PAH-16.
  • Inför planerade projekt ska provtagning omfatta alla bundna lager samt underliggande marklager. Ett prov ska tas per 100 meter eller per 1500 kvadratmeter. Minst två prover ska tas per projekt.
  • Provtagning på uppgrävd eller fräst asfalt ska göras med ett samlingsprov per 300 ton eller 150 kubikmeter. Minst två samlingsprover, som består av minst fem delprov, ska tas per projekt

Fältprovtagning med vit markörfärg och UV-lampa ger indikation när halten PAH-16 är över 125-150 mg/kg TS. Denna typ av fältmätning ska alltid kompletteras med laboratorieanalyser för bestämning av PAH-16.

Även andra analyser på asfalten kan behöva utföras. Asfalt kan till exempel vara påverkad av metaller, bensin, diesel, lösningsmedel eller båtbottenfärger beroende på vilken verksamhet som har bedrivits på asfaltsytorna.

Avfallsklassning

Uppbruten asfalt och riven asfalt samt tjärasfalt är generellt sett alltid att se som avfall. Undantag är om materialet direkt används på plats för ny asfaltering där bindemedel tillförs.

Bitumenblandningar som innehåller stenkolstjära, det vill säga tjärasfalt, är farligt avfall tills dess motsatsen visas, enligt avfallsförordningen.

Asfalt som innehåller halter av PAH-16 under 70 mg/kg TS betraktas inte som tjärasfalt.

Uppbruten tjärasfalt som innehåller halter av PAH-16 under 300 mg/kg TS klassas i normalfallet som icke farligt avfall, enligt Naturvårdsverkets vägledning för avfallsklassificering från 2013.

Detta gäller under förutsättning att halten av den ingående parametern bens(a)pyren är under 50 mg/kg TS. Om halten bens(a)pyren är över 50 mg/kg TS klassas tjärasfalten som farligt avfall, enligt EU-kommissionens vägledning om klassificering av avfall, (EU 2018/C 124/01), se sidan 67-69 och 74-75.

Naturvårdsverket avser att ta fram ny vägledning för avfallsklassificering, men har i dagsläget inte ändrat ställningstagande sedan vägledningen för klassning av farligt avfall från 2013.

Farligt avfall ska hanteras med restriktioner och får endast köras av transportör med tillstånd för transport av farligt avfall samt tas emot på en anläggning som är godkänd för hantering av farligt avfall.

Omhändertagande av farligt avfall ska även registreras i Naturvårdsverkets register för farligt avfall

Avfallsklassificering av asfalt kan även påverkas av andra ämnen än PAH-16, till exempel alifatiska och aromatiska oljekolväten.

Ämne och halt i asfalt och tjärasfalt Klassning
PAH-16 <70 mg/kg TS Ej tjärasfalt, icke farligt avfall
PAH-16 70-300 mg/kg TS Tjärasfalt, icke farligt avfall
PAH-16 >300 mg/kg TS Tjärasfalt, farligt avfall
bens(a)pyren >50 mg/kg TS Tjärasfalt, farligt avfall

Hantering och återvinning av uppbruten eller riven bitumenasfalt

Uppbruten och riven asfalt (asfaltsgranulat) med halter av PAH-16 under 70 mg/kg TS ska i första hand användas för tillverkning av ny asfalt. Detta följer av miljöbalkens hänsynsregler (2 kap 5§) och avfallshierarkin (15 kap 10§). Annan användning av uppbruten och riven asfalt medför risk för att föroreningar sprids och att materialet får sämre egenskaper vilket kan förhindra framtida återanvändning i asfaltverk.

Hantering och återvinning av uppbruten eller riven tjärasfalt

Tjärasfalt ska inte återföras till asfaltverk för tillverkning av ny asfalt.

Asfalt med halter av PAH-16 mellan 70-300 mg/kg TS kan vara möjlig att återvinna för anläggningsändamål inom trafikområden och i infrastrukturprojekt som ersättning av annat konstruktionsmaterial i en väl definierad vägkonstruktion, under ny vägbeläggning, inom mindre känsliga områden och ovan högsta grundvattenytan.

Asfalt med PAH-16 halt över 300 mg/kg TS ska omhändertas av godkänd avfallsmottagare för farligt avfall.

Återvinning av asfalt för anläggningsändamål ska anmälas

Asfalt och tjärasfalt får inte användas för markfyllning.

All återvinning av uppbruten och riven asfalt ska anmälas till miljöförvaltningen. Anmälan ska göras i god tid (sex veckor) före planerade åtgärder. Anmälningsplikten framgår av 29 kap 35 § kod 90.141 Återvinning av icke farligt avfall för anläggningsändamål där föroreningsrisken är ringa. Är föroreningsrisken mer än ringa ska tillstånd sökas hos länsstyrelsen.

Anmälan ska innehålla de uppgifter som behövs för att miljöförvaltningen ska kunna bedöma den miljöfarliga verksamhetens omfattning och miljöeffekter, se nedan:

  • Plats där asfalten ska återvinnas inklusive adress och fastighetsbeteckning,
  • Teknisk beskrivning av utläggningen med tvärsnitt samt situationsplan,
  • Det ska framgå om granulatet ska täckas av ett asfaltslager, så kallad asfaltbetong, och när i tid detta kommer att utföras,
  • Halter avseende PAH-16 samt alifatiska och aromatiska kolväten, bifoga analysprotokoll,
  • Ange från vilka projekt asfalten kommer, det vill säga spårbarhet till asfaltens ursprungliga platser,
  • Ange hur asfalten tekniskt ska läggas ut, till exempel tjocklek, vattning och packningsmetod, för att visa att användningen inte förhindrar att materialet i framtiden kan användas för tillverkning av ny asfalt,
  • Risk för människors hälsa och miljön ska beskrivas.

Miljöförvaltningen kan godkänna återvinningen av asfalt genom att ta beslut om försiktighetsmått alternativt förbjuda användningen. Vi tar ut en timavgift för att handlägga anmälan. Lä mer på sidan Avgifter för miljötillsyn

Miljö- och hälsorisker vid återvinning av asfalt

All asfalt innehåller PAH-ämnen. Bitumenasfalt har lägre halter än tjärasfalt. Många PAH är svårnedbrytbara och kan bioackumuleras och vissa är även cancerframkallande. Asfalt kan även innehålla andra ämnen som alifatiska och aromatiska kolväten som även dessa är miljö- och hälsoskadliga. När asfalt krossats eller frästs och därmed finfördelats riskerar dessa ämnen att spridas och orsaka skada för människor och miljö.

Även om halterna PAH kan vara låga i asfaltsgranulat innebär användningen att PAH-föroreningar tillförs området. Vid användning riskerar föroreningarna att spridas till områden utanför platsen där asfalten läggs ut, till exempel diken och vattendrag. När asfaltsgranulat väl använts inom ett område ställer det högre krav på miljökontroll och provtagning vid framtida arbeten som schaktning och dikesrensning.

Lagstiftning

Enligt miljöbalkens principer ska var och en som utför en åtgärd ha tillräcklig kunskap och vidta de skyddsåtgärder som behövs för att motverka risker för människors hälsa och miljö. Enligt miljöbalken ska även återvinning som bryter kretsloppet undvikas och platser inte tillföras föroreningar. Avfall ska behandlas på det sätt som bäst skyddar människors hälsa och miljö (15 kap 10 §).

Alternativ till asfaltsgranulat på grusvägar och uppställningsytor

Som alternativ till asfaltsgranulat på grusvägar och uppställningsytor kan exempelvis ligninbaserade bindemedel användas. Lignin är ett naturmaterial som utvinns från skogen. Det är ett miljövänligt alternativ som binder ihop vägmaterialet eller uppställningsytan.

PAH 16

Klassning

Hantering och användning

Miljöprövning

Asfalt och tjärasfalt får inte användas för markfyllning oavsett PAH-halter.

<70 mg/kg TS

Asfalt, icke farligt avfall

Uppbruten asfalt eller asfaltsgranulat ska i första hand återföras till asfaltverk.

Anmälan krävs inte när asfalt återförs till asfaltverk.

Vid annan hantering ska anmälan göras till miljöförvaltningen.*

70-300 mg/kg TS

Tjärasfalt, icke farligt avfall förutsatt att halten bens(a)pyren understiger 50 mg/kg TS

Uppbruten asfalt eller asfaltsgranulat kan vara möjlig att återanvända i konstruktionslager inom trafikområden och infrastrukturprojekt, men inte inom vattenskyddsområde eller annat känsligt område.

Anmälan ska göras till miljöförvaltningen.*

>300 mg/kg TS

Tjärasfalt, farligt avfall

Avfallet ska omhändertas av godkänd avfallsmottagare för farligt avfall.


*i enlighet med 29 kap. 35§ miljöprövningsförordningen.

Tidigare storstadsöverenskommelse om tjärasfalt från 2004

Under 2004 tog väghållarna och miljökontoren i Stockholm, Göteborg och Malmö fram en överenskommelse om hantering av tjärasfalt i vägprojekt. Bedömningen utgick då ifrån att gränsen för farligt avfall låg på 1000 mg/kg PAH-16.

Storstadsöverenskommelsen tillämpas inte längre och tidigare faktablad om tjärasfalt har därför tagits bort härifrån.

Kontakta miljöförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om asfalt och tjärasfalt så kan du kontakta miljöförvaltningen.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Karl Johansgatan 23

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.92664117990286,57.69694913471715] }, "properties":{ "title":"Miljöförvaltningen", "content":"Karl Johansgatan 23" } }]

Postadress

Box 7012
402 31 Göteborg

${loading}