Till sidans huvudinnehåll

Starta och driva miljöfarlig verksamhet

Bedriver du en verksamhet där det finns kyl, frys, luftkonditionering eller värmepump? Du kanske har restaurang, livsmedelsaffär, blomsteraffär eller förvaltar fastigheter? Då är det viktigt att du följer de regler som gäller för installation och skötsel av kylaggregat och utrustningar som innehåller köldmedier.

Avgifter för miljötillsyn

Miljöförvaltningen arbetar med tillsyn över fastighetsägare och verksamheter för att se till att alla följer bestämmelserna i miljöbalken. Avgiften för det arbetet bestäms av en taxa som har beslutats av kommunfullmäktige.

Anmäl eller ansök om tillstånd för miljöfarlig verksamhet

Din verksamhet kan vara tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöbalken. Det gäller bland annat om du hanterar stora mängder farliga kemikalier eller har en produktion som gör att farliga ämnen släpps ut till luften eller vattnet.

Kylaggregat och köldmedier

Bedriver du en verksamhet där det finns kyl, frys, luftkonditionering eller värmepump? Du kanske har restaurang, livsmedelsaffär, blomsteraffär eller förvaltar fastigheter? Då är det viktigt att du följer de regler som gäller för installation och skötsel av kylaggregat och utrustningar som innehåller köldmedier.

Egenkontroll i miljöfarlig verksamhet

Du som har en verksamhet som klassas som miljöfarlig ska ha rutiner för att själv kontrollera din verksamhet. Du måste också känna till vilka regler som gäller för att hantera kemikalier och avfall så att den negativa miljöpåverkan blir så liten som möjligt.

Miljörapport från företag

Driver du ett företag som är tillståndspliktigt enligt miljöbalken? Då ska du skicka in en miljörapport senast den 31 mars varje år. Miljörapporten ska beskriva företagets verksamhet, hur du uppfyller de villkor som gäller för verksamheten och resultatet av din egenkontroll.

Fasadtvätt och klottersanering

Planerar du som fastighetsägare eller företagare att rengöra tak och fasader eller behöver din fastighet klottersaneras? Då finns det regler du måste följa för att inte riskera människors hälsa och undvika skador på djur och natur.

Registrering av medelstora förbränningsanläggningar

Du som driver eller planerar att driva en medelstor förbränningsanläggning är skyldig att lämna underrättelse om den till miljöförvaltningen. En medelstor förbränningsanläggning får inte vara i drift utan att vara registrerad.

Fordonstvätt

Vatten från fordonstvättar innehåller olja, tungmetaller och andra ämnen som är farliga för miljön. Som företagare måste du se till att vattnet från din fordonstvätt renas innan det hamnar i avloppet.

Golvskurvatten

Golvskurvatten från industrier och verkstäder innehåller ofta höga halter oljor och tungmetaller. Oljeavskiljning räcker inte för att rena det. Därför är det inte tillåtet att släppa ut obehandlat golvskurvatten i avloppet.

Lagring av brandfarliga vätskor och spillolja

Det finns regler och bestämmelser om hur brandfarliga vätskor och spillolja ska förvaras och hanteras för att förebygga att farliga ämnen läcker ut i mark och vatten. Här kan du läsa mer om vilka regler som kan gälla för dig.

Relaterad information

Brandfarlig och explosiv vara

Räddningstjänsten har ansvar för frågor kring brandfarligt och explosivt material.

Krossning av berg, sten och betong

När du ska ställa upp ett sorterings- eller krossverk måste du anmäla det till miljöförvaltningen. Krav på anmälan gäller även när du mekaniskt ska bearbeta betong, tegel eller annat bygg- och rivningsavfall som ska återvinnas. Krossning finns under Bygga, köra och gräva.

${loading}