Till sidans huvudinnehåll

Ansökan om tilläggsbelopp för fristående förskola och enskild pedagogisk omsorg


Här kan huvudman för fristående förskola och enskild pedagogisk omsorg ansöka om tilläggsbelopp för extraordinära stödinsatser för enskilt barn.

Vad säger skollagen, Skolverket och läroplanen?

”Utbildningen i förskolan ska anpassas till alla barn. Barn i behov av särskilt stöd ska få stöd som är utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar så att de utvecklas så långt som möjligt. För många barn är en generellt god kvalitet i förskolan det viktigaste. Alla barn ska få uppleva den tillfredsställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att få uppleva sig vara en tillgång i gruppen.” Ur Skolverkets allmänna råd, Måluppfyllelse i förskolan.

Rektorn har ett särskilt ansvar för att utbildningen utformas så att barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling, får det stöd och de utmaningar de behöver (Läroplan för förskola 2018 Lpfö18).

Av förarbetena till skollagen framgår att en fristående förskola inom ramen för grundbeloppet ska kunna ge stöd åt flertalet barn. Den fristående förskolan ska på samma sätt som en kommunal förskola kunna anpassa sin organisation och undervisning så att hänsyn tas till barnens behov och förutsättningar.

Den grundläggande principen om likabehandling gäller. Det betyder att en fristående förskolan ska tilldelas extra resurser för ett barn med omfattande behov av särskilt stöd, på samma sätt som om barnet hade gått i hemkommunens förskola.
( Jfr prop. 2008/09:171 s. 42)

Grundbelopp

Grundbeloppet inkluderar socioekonomiskt baserad ersättning. Beloppet ska ge ersättning för:

 • Omsorg och pedagogisk verksamhet
 • Pedagogiskt material och utrustning
 • Måltider
 • Administration
 • Mervärdesskatt
 • Lokalkostnader

(Fristående förskola enligt 8 kap.22 § skollagen 2010:800)

I grundbeloppet ingår bland annat kostnader för personal, ledning, stimulans och särskilt stöd till barn. Dessutom ingår kompetensutveckling, pedagogiskt material och utrustning som används i utbildningen.

Resurser för extra anpassningar och särskilt stöd ska i de allra flesta fall bekostas av det grundbelopp som kommunen betalar ut till enskilda huvudmän.

Tilläggsbelopp

Tilläggsbelopp ska enligt 8 kap. 23 § första stycket skollagen (2010:800) lämnas för barn som har ett omfattande behov av särskilt stöd. Tilläggsbeloppet ska vara individuellt bestämt utifrån barnets behov.  Det är förskolan som ska visa att förutsättningarna för rätt till tilläggsbelopp är uppfyllda, vilket innebär att det ställs stora krav på förskolans utredning.

Med tilläggsbelopp avses enligt 14 kap. 8 § första stycket skolförordningen (2011:185) ersättning för assistenthjälp, anpassning av lokaler eller andra extraordinära stödåtgärder, däribland sådana som riktas till barn med stora inlärningssvårigheter. Omfattande behov kan handla om:

 • tekniska hjälpmedel
 • särskilda läromedel
 • assistenthjälp
 • anpassning av förskolans eller skolans lokaler. 

För att behovet ska anses som omfattande och stödåtgärderna som extraordinära, krävs att stödbehovet och de insatta stödåtgärderna är frekventa och kontinuerliga.

Ett barn har alltid rätt att få sitt stödbehov tillgodosett, oavsett om tilläggsbelopp beviljas eller inte. Det är inte möjligt att villkora en stödinsats med att den endast ges om tilläggsbelopp beviljas.

Huvudmannen kan inte räkna med att tilläggsbeloppet ska täcka hela stödinsatsen. Högsta förvaltningsdomstolen har slagit fast att de stödåtgärder som kan ligga till grund för tilläggsbelopp ska vara extraordinära. Näst intill alla barns behov ska därmed kunna tillgodoses inom ramen för grundbeloppet (HFD 2012 ref. 46).

Ansökan

Ansökan om tilläggsbelopp kan göras för barn som har ett omfattande behov av särskilt stöd som kräver extraordinära insatser och som:

 • är folkbokförda i Göteborgs Stad
 • är inskrivna i en fristående förskola eller fristående pedagogisk omsorg som är belägen i Göteborgs Stad eller i en annan kommun.

För ansökan gäller:

 • samtycke ska inhämtas från barnets
  vårdnadshavare inför ansökan om tilläggsbelopp.
 • varje ansökan betraktas som en ny ansökan, varför alla underlag måste bifogas, även om förskolan tidigare beviljats tilläggsbelopp för barnet.
 • det är ansvarig rektor som gör ansökan.

Bilagor som styrker barnets behov av extraordinärt stöd kan vara:

 • Kartläggning
 • Handlingsplan
 • Intyg från hälso- och sjukvårdskontakt
 • Journalutdrag
 • Resultat från utredning
 • Egenvårdsplan

Intyg måste vara aktuella och bifogas i sin helhet. Alla bilagor ska vara undertecknade av vårdnadshavare. Samtliga bilagor måste bifogas varje ny ansökan

Ansökningar och bilagor är allmänna handlingar. Vissa uppgifter omfattas av sekretess enligt 21 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen.

En ansökan om tilläggsbelopp kan göras när som helst under terminen, men eftersom tilläggsbelopp inte beviljas retroaktivt, är rekommendationen att skicka in ansökan för vårterminen i november och för höstterminen i maj.

Handläggning

Handläggningstiden för en ansökan är vanligtvis en månad från det att ansökan är komplett. Kompletteringar kommer att begäras in om ansökan är ofullständig. En ofullständig ansökan kan inte prövas utan avslås. Handläggningstiden kan bli längre vid terminsstart. Ansökningar hanteras i turordning.

Beslut om tilläggsbelopp

Förvaltningens beslut om tilläggsbelopp diarieförs och expedieras via e-post till huvudmannen/rektor.

För att erhålla ersättningen av tilläggsbelopp ska verksamheten fakturera förskoleförvaltningen. Fakturaadress och mottagarkod meddelas tillsammans med beviljat tilläggsbelopp.

När barn slutar

Huvudmannen ska meddela förskoleförvaltningen om barnet slutar i verksamheten eller flyttar, eftersom rätten till tilläggsbelopp då upphör.  Om tilläggsbeloppet inte kommer att nyttjas ska förskolan inte fakturera. Ersättning som inte har nyttjats kommer att krävas tillbaka. Bifoga även ekonomisk redovisning som anger vad tilläggsbeloppet använts till.

Uppföljning vid upprepad ansökan

Förskolor som beviljats tilläggsbelopp tidigare period ska lämna in en uppföljning. Uppföljningen ska beskriva genomförda insatser och vilka effekter insatserna haft för att tillgodose barnets stödbehov.

Om ett barn är i fortsatt behov av särskilt stöd ska uppföljningen lämnas in tillsammans med en ny ansökan om tilläggsbelopp samt en ny handlingsplan för den nya perioden, även barnets närvarotider för perioden ska redovisas. Dessutom ska du bifoga ekonomisk redovisning av beviljat belopp där det står vad tilläggsbeloppet har använts till.

Vid frågor kontakta förskoleförvaltningen via mejl: tillaggsbelopp@forskola.goteborg.se 

Ansök här

Ansökan om tilläggsbelopp

Uppföljning av tilläggsbelopp

Du kan fylla i respektive ansökan digitalt. Mejla undertecknad ansökan och bilagor till: diariet.forskola@forskola.goteborg.se.

Eller skicka komplett ansökan via post till:

Förskoleförvaltningen
Tilläggsbelopp
Box 1116
405 23 Göteborg

Mer information

För mer information om tilläggsbelopp se Skolverkets hemsida: Ansöka om tilläggsbelopp för extraordinära stödåtgärder

Kontakta förskoleförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om tilläggsbelopp så kan du skicka e-post till: tillaggsbelopp@forskola.goteborg.se

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}