Till sidans huvudinnehåll

Anmäl eller ansök om tillstånd inom vattenskyddsområde


För Göta älvs vattenskyddsområde gäller särskilda regler. Så här gör du för att anmäla eller ansöka om tillstånd för verksamheter inom området.

Kravet på anmälan eller tillstånd gäller om du ska starta nytt, ändra, utöka eller ta över en befintlig verksamhet.

Detta ska du anmäla

 • Lagring av mer än 250 liter petroleumprodukter.
 • Hantering av ensilage, handelsgödsel, stallgödsel, avloppsslam och/eller kalk.
 • Djurhållning av mer än två djurenheter (en djurenhet är något av följande: 1 fullvuxet nötkreatur, 1 häst, 2 ungnöt, 3 suggor, 10 slaktsvin, 10 vuxna får eller getter, 10 pälsdjur (avelshonor) eller 100 fjäderfän).
 • Hantering av hälso-/miljöfarliga ämnen, t ex färg, lösningsmedel, transformatorolja, tjärprodukt, fenol, träimpregnerings- och dammbindningsmedel.
 • Åtgärder, utöver normal drift eller normalt underhåll, av väg, banvall, spårområde.

Anmälan krävs inte för

 • Påfyllning av befintlig, anmäld oljetank.
 • Lagring av petroleumprodukter som är tillståndsprövad eller anmäld enligt miljöbalken.
 • Användning av stallgödsel, handelsgödsel, avloppsslam, ensilage och kalk på villatomter eller motsvarande ytor runt bostadshus på jordbruksfastighet eller om hanteringen tillståndsprövats eller anmälts enligt miljöbalken.
 • Hushållshantering av hälso- och miljöfarliga ämnen, så som färg, lösningsmedel, tjärprodukter, träimpregnerings­medel eller om hanteringen är tillståndsprövad eller anmäld enligt miljöbalken.
 • Djurhållning som redan prövats eller anmälts enligt miljöbalken.

Detta ska du söka tillstånd för

 • Anmälningspliktig verksamhet med beteckning C enligt bilaga till Miljöprövningsförordningen.
 • Upplag och/eller tillverkning av asfalt, oljegrus, vägsalt.
 • Spridning och hantering av bekämpningsmedel.
 • Permanent uppställningsplats för motorfordon utöver vad som behövs för enstaka hushåll.
 • Station för mottagning av farligt avfall från hushåll.
 • Större schaktnings- och dikningsarbeten.
 • Upplag för schaktmassor.
 • Värmepumpanläggning för utvinning av värme ur mark, yt- eller grundvatten.
 • Kylanläggningar där mark, yt- eller grundvatten utnyttjas för att kyla ett cirkulerande köldmedia.
 • Hållande av betesdjur.
 • Enskild avloppsanläggning.

Tillståndsansökan krävs inte för

 • Användning av bekämpningsmedel klass 3 i begränsad omfattning på villatomter och motsvarande ytor runt bostadshus på jordbruksfastighet.
 • Kylanläggningar eller värmepumpsanläggningar som tillståndsprövats enligt miljöbalken eller enligt lokala hälsoskyddsföreskrifter.
 • Schaktnings-, fyllnads- och dikningsarbeten som prövats av miljödomstolen eller länsstyrelsen.

Så här gör du

Innan du anmäler eller söker tillstånd är det bra om du läser informationen på sidan Regler för vattenskyddsområden, där du även hittar skyddsföreskrifterna för Göta älv.

Beroende på vilken verksamhet det gäller, fyll i din anmälan eller tillståndsansökan. Blanketter hittar du här:

Anmälan enligt vattenskyddsföreskrifter för Göta älv

Ansökan om tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifter för Göta älv

Information om installation av cistern samt Anmälan om hantering av petroleumprodukter, brandfarliga vätskor och spillolja 

Skicka din anmälan eller ansökan till miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se eller per post till Miljöförvaltningen, Box 7012, 402 31 Göteborg, tillsammans med följande bilagor.

 • Situationsplan
 • Omgivningsbeskrivning (närhet till exempelvis vattendrag och enskilda brunnar)
 • Va-plan
 • Förteckning över kemikalier eller varor som kommer att hanteras
 • Beskrivning av hantering och lagring (ange till exempel volymer, invallningar, larm)
 • Riskanalys, det vill säga en bedömning och värdering av den risk som verksamheten kan utgöra för vattenkvaliteten i Göta älv

För verksamheter som hanterar hälso- och miljöfarliga produkter i mer än obetydlig omfattning ska en riskanalys bifogas. (Med obetydlig omfattning menas här hantering av enstaka förpackningar av de största storlekarna som man som enskild konsument kan köpa i detaljhandeln.)

Riskanalysen ska innehålla:

 • Konsekvensutredning – konsekvenserna av olycka eller utsläpp, vilka spridningsvägar finns och så vidare
 • Förebyggande åtgärder – säkerhetsanordningar, tillsyn, kunskap och utbildning, utbyte av farliga ämnen och så vidare
 • Skadebegränsande åtgärder – invallningar, katastrofmagasin, byggnadstekniska åtgärder med mera

Vad händer sen?

När du skickat in din anmälan eller ansökan granskar miljöförvaltningen uppgifterna som du lämnat. Är din anmälan eller ansökan om tillstånd inte komplett begär vi kompletteringar. Vid behov skickar vi ärendet på remiss till berörda. Därefter fattar miljöförvaltningen ett beslut i ärendet.

Kontakta miljöförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om regler vattenskyddsområden så kan du kontakta miljöförvaltningen.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Karl Johansgatan 23

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.92664117990286,57.69694913471715] }, "properties":{ "title":"Miljöförvaltningen", "content":"Karl Johansgatan 23" } }]

Postadress

Box 7012
402 31 Göteborg

${loading}