Till sidans huvudinnehåll

Anmäl dagvattenanläggning


Förorenat dagvatten måste renas innan det leds bort. Innan en ny reningsanläggning för förorenat dagvatten byggs kan det krävas en anmälan till miljöförvaltningen.

När krävs anmälan för dagvattenanläggning?

På sidan Krav på rening av dagvatten finns det anvisningar och en metodik för att ta fram lämplig dagvattenrening.

I vägledningen Reningskrav för dagvattenframgår det också när en dagvattenanläggning ska anmälas till miljöförvaltningen. 

Dagvatten som avleds från mark inom detaljplanelagt område klassas som avloppsvatten, enligt miljöbalken. Det gäller till exempel dagvatten från industriområden och vägar, parkering samt flerfamiljshusområden och centrumområden.

Anmälan av dagvattenanläggning

Anmälan ska innehålla uppgifter om dagvattenanläggningens dimensionering, placering, reningsfunktion och andra skyddsåtgärder, till exempel avstängningsanordning och larm.

Dagvattenreningen ska baseras på en platsspecifik dagvattenutredning med beräkning av föroreningsbelastning och flöden, reningseffekt och vart vattnet avleds samt recipientens känslighet. I dagvattenutredningen ska det finnas en motivering till val av anläggning och dess reningsgrad. Bifoga dagvattenutredningen till anmälan.

Bifoga en karta över anläggningens placering samt utsläppspunkten. Det bör finnas uppgifter om installations- och driftkostnader.

Beskriv hur anläggningen ska kontrolleras och skötas samt vem som är ansvarig.

Anmälan ska göras senast sex veckor innan byggstart.

Använd blanketten Anmälan om dagvattenanläggning

Detta händer när du skickat in din anmälan

När du skickat in anmälan granskar miljöförvaltningen de uppgifter du lämnat. Är anmälan inte komplett begär vi kompletteringar. Vi kan även skicka anmälan på remiss till ledningsägaren för yttrande.

Från det att anmälan har kommit till miljöförvaltningen så har vi sex veckor på oss att handlägga ärendet.

Om din verksamhet ändras

Det är viktigt att du informerar miljöförvaltningen om du ändrar anläggningen jämfört med det du beskrivit i din anmälan.

Avgift för anmälan

Miljöförvaltningen tar ut en timavgift för handläggning av din anmälan. I handläggningen ingår att granska de uppgifter du lämnat och begära kompletteringar i det fall vi bedömer att anmälan inte är komplett samt fatta beslut i ärendet. Läs mer om avgiften på sidan Avgifter för miljötillsyn

Kontakta miljöförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om dagvatten så kan du kontakta miljöförvaltningen.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Karl Johansgatan 23

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.92664117990286,57.69694913471715] }, "properties":{ "title":"Miljöförvaltningen", "content":"Karl Johansgatan 23" } }]

Postadress

Box 7012
402 31 Göteborg

${loading}