Till sidans huvudinnehåll

Rening av dagvatten

Förorenat vatten uppstår vid till exempel tvättning och borttagning av färg från tak och fasader, länsvatten från förorenade områden, avloppsvatten från industrier och dagvatten från industri- och trafikområden. I Göteborg har vi riktlinjer och riktvärden för utsläpp av förorenat vatten.

Krav på rening av dagvatten

Dagvatten förorenas av utsläpp från trafik, byggnadsmaterial och luftburna föroreningar. För att minska spridning av föroreningar till vattendragen bör dagvatten renas så nära föroreningskällan som möjligt.

Anmäl dagvattenanläggning

Förorenat dagvatten måste renas innan det leds bort. Innan en ny reningsanläggning för förorenat dagvatten byggs kan det krävas en anmälan till miljöförvaltningen.
${loading}