Till sidans huvudinnehåll

Ansökningsguide


Här hittar du instruktioner för hur du söker socialförvaltningen Centrums stadenövergripande verksamhetsbidrag och utvecklingsbidrag inom det sociala området samt vad som måste finns med i en ansökan. Du kan också läsa vilka krav som ställs på organisationen för att beviljas bidrag och hur en ansökan bedöms.

Hur söks bidraget?

Bidrag ansöks via Göteborgs Stads e-tjänst för bokning och bidrag. I e-tjänsten hittar du aktuella bidrag och kan då fylla i ansökningsformulär samt bifoga efterfrågade dokument.

Så använder du e-tjänsten för att söka föreningsbidrag och kulturstöd

När kan bidraget sökas?

Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidrag ansöks om årsvis, vanligtvis under sen vår/tidig sommar.
2025 års ansökan öppnar 2 maj och sista dag att skicka in ansökan är 28 juni 2024.

Utvecklingsbidrag

Utvecklingsbidrag kan ökas löpande under året förutsatt att ekonomisk ram tillåter.

Viktigt att tänka på

Vid handläggning av verksamhetsbidrag och utvecklingsbidrag görs en samlad bedömning utifrån ansökan, inskickade handlingar och kompletteringar. Ansökan bedöms utifrån Göteborgs Stads riktlinje för föreningsbidrag och socialnämnden Centrums anvisning för stadenövergripande bidrag inom det sociala området. Handläggare kan vid behov begära in kompletteringar via e-tjänsten, telefon eller möten.
Här hittar du en sammanfattning av bedömningsgrunder i riktlinjen och anvisningen som handläggare utgår från vid en ansökan om bidrag. Den första listan är ska-krav, alltså punkter som organisationen måste uppfylla för att beviljas bidrag. Det andra är bedömningsgrunder, alltså det förvaltningen tittar på för att bedöma verksamheten som organisationen bedriver.

För att beviljas bidrag ska organisationen

 • Vara registrerade hos Skatteverket och ha ett bank- eller postgiro kopplat till organisationsnumret
 • Uppfylla någon av punkterna i anvisningen för bidraget du söker
 • Ha verksamhet som vänder sig till och når en utsatt målgrupp från hela staden
 • Uppfylla alla punkter i riktlinjen (avsteg kan göras för exempelvis stiftelser vad gäller demokratiskt uppbyggnad)
 • Bifoga alla nedan listade dokument med ansökan
 • Följa gällande arbetsrättslig lagstiftning (om organisationen har anställd personal)

Bedömning av verksamheten

Förvaltningen gör en samlad bedömning utifrån exempelvis behov och kvalitet. Bedömningen görs utifrån ansökan, inskickat material och eventuella kompletteringar. Vid behov kan även material begäras ut från andra förvaltningar eller instanser. Bland annat bedöms materialet utifrån att organisationen:

 • Med sin verksamhet når befintliga, nya eller förändrade behov hos målgruppen
 • Bedriver verksamheten som fungerar som ett komplement eller alternativ till annan befintlig verksamhet för målgruppen
 • Använder relevanta metoder/modeller för sitt arbete
 • Arbetar systematiskt med utveckling och kvalitet av sin verksamhet
 • Samverkar med relevanta aktörer
 • Arbetar med brukarinflytande/ delaktighet med sin målgrupp
 • Har ett ekonomiskt behov

Detta ska finnas med i ansökan

Verksamhetsbidrag 2025

 1. Årsmötesprotokoll 2024
 2. Verksamhetsberättelse 2023
 3. Bokslut (inkl. resultat- och balansräkning) 2023
 4. Revisionsberättelse 2023
 5. Konstituerande styrelsemötesprotokoll 2024
 6. Fastställd verksamhetsplan 2024
 7. Fastställd budget 2024
 8. Preliminär verksamhetsplan 2025
 9. Preliminär budget 2025
 10. Stadgar

Utvecklingsbidrag 2024

 1. Årsmötesprotokoll 2024
 2. Verksamhetsberättelse 2023
 3. Bokslut (inkl. resultat- och balansräkning) 2023
 4. Revisionsberättelse 2023
 5. Konstituerande styrelsemötesprotokoll 2024
 6. Stadgar

Beslut

Verksamhetsbidrag

Socialnämnden Centrum fattar beslut om verksamhetsbidrag. Handläggningstiden är cirka 6 månader. Nämnden fattar beslut om 2025 års verksamhetsbidrag den 17 december. Organisationen får förvaltningens förslag till beslut cirka två veckor innan ärendet beslutas i nämnd.

Utvecklingsbidrag

Beslut om utvecklingsbidrag fattas löpande under året. Handläggningstiden kan variera mellan en till tre månader beroende på ansökans omfattning och det belopp som ansökts om. Belopp över fyra prisbasbelopp beslutas av nämnd och under enligt fastställd delegationsordning. Avslag fattas beslut av enhetschef.

Redovisning av bidrag

Verksamhetsbidrag

Organisationer som beviljats verksamhetsbidrag skickar in redovisning efter verksamhetsårets slut. Vanligtvis i samband med att ny ansökningsperiod öppnar. Redovisning sker genom att skicka årsmöteshandlingar samt i att fylla i en redovisningsblankett som förvaltningen skickar ut via e-tjänsten. Förvaltningen behöver en tydlig ekonomisk redovisning av föregående år. Posterna i resultaträkningen ska spegla posterna i budgeten så att förvaltningen kan följa hur bidraget har använts i förhållande till organisationens totala ekonomi. Om organisationen har beviljats bidrag för en del av sin verksamhet ska ett ekonomiskt utfall finnas för både organisationens samlade ekonomi och för den enhet/verksamhet som beviljats bidrag.

Utvecklingsbidrag

Organisationer som beviljats utvecklingsbidrag redovisar vanligtvis en till två månader efter avslutad verksamhet/aktivitet genom att fylla i en redovisningsblankett som förvaltningen skickar ut via e-tjänsten. I redovisningen ska ett ekonomiskt utfall bifogas som speglar de poster som fanns i budget för ansökan.

Ansök

Sök verksamhetsbidrag via e-tjänsten

Sök utvecklingsbidrag via e-tjänstenKontakta oss

Har du synpunkter eller frågor om föreningsbidrag till organisationer inom socialt arbete så kan du kontakta oss som arbetar med samverkan med civilsamhället.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gårdavägen 2

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.9909584919525,57.7045857860678] }, "properties":{ "title":"Samverkan med civilsamhället", "content":"Gårdavägen 2" } }]

Postadress

Box 5293
402 25 Göteborg

${loading}