Dövas utbildning

I Sverige finns det fem statliga grundskolor för döva och hörselskadade. Dessa skolor ligger under specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, som arbetar för att alla ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning, oavsett funktionsförmåga.

Sveriges fem statliga dövskolor:

Birgittaskolan, Örebro
Manillaskolan, Stockholm
Kristinaskolan, Härnösand
Vänerskolan, Vänersborg
Östervångsskolan, Lund

I Göteborg finns en grundskola i kommunal regi som följer den vanliga läroplanen. 

Kannebäcksskolan, Göteborg

Läroplan för specialskolan

Den vanliga grundskolan och specialskolan följer till största del samma läroplan, det finns dock undantag för specialskolan som fastställs av Skolverket. Exempelvis så finns inte musik som ett eget ämne, utan har blivit ersatt av dramaundervisning där musik delvis ingår.

Specialskolan har som mål att eleverna ska bli tvåspråkiga samt tillägna sig all kunskap på två språk. Därför har specialskolan ett extra grundskoleår, det vill säga tio år. Detta medför också att eleverna har fler ämnen jämfört med elever i vanlig grundskola, eftersom de läser två språk parallellt under hela grundskolan.

Riksgymnasium

I Örebro finns Riksgymnasiet för döva och hörselskadade.
Örebro kommun har ett statligt uppdrag att anordna utbildning för ungdomar med dövhet eller dövblindhet samt för vissa ungdomar med hörselnedsättning eller språkstörning. 
Utbildning ska så långt som möjligt integreras med motsvarande utbildning i gymnasieskolan.
För de elever som vill och har behov av det ska Örebro kommun anvisa kost och logi. Kommunen ska även ansvara för att eleverna har tillgång till den hjälp i övrigt som föranleds av deras funktionsnedsättning. 

Döva med ytterligare funktionsnedsättningar

För döva och hörselskadade med ytterligare funktionsnedsättningar och/eller synnedsättning finns i Sverige fem skolor, som alla följer särgrundskolans kursplan.

Hällsboskolan, Kungsholmen
Hällsboskolan, Mälarhöjden
Hällsboskolan, Umeå
Åsbackaskolan, Örebro
Ekeskolan, Örebro