Teknik


Genom den ständiga tekniska utveckling ökar möjligheterna till tillgänglighet och delaktighet. Diverse hjälpmedel, tolkverksamhet och den allmänna tekniska utvecklingen har lett till ökade möjligheter att delta i samhället.

Hjälpmedel

Hjälpmedel förskrivs av Västra Götalandsregionen, Habilitering och Hälsa. Där får du hjälp att prova ut ditt hjälpmedel och träna på hur det fungerar. För mer information kontakta Alternativ telefoni i Göteborg

På Västra Götalandsregionens webbsida kan du läsa mer om olika hörhjälpmedel

Tolkverksamhet

Teckenspråks- och dövblindtolk är en relativt ny yrkeskategori, men inofficiella tolkar har förmodligen funnits i alla tider. Frälsningsarmén har erbjudit någon form av tolkning till döva sedan 1895. Präster fick länge fungera som tolkar och de blev ofta dövas enda möjlighet till kontakt med hörande. Även hörande barn till döva föräldrar har ofta fått agera tolkar till sina föräldrar.

1947 kom en kunglig kungörelse om tolk för döva och stumma. Tjugo privatpersoner bemyndigades att ta tolkuppdrag, framför allt i domstolar. De flesta av dessa hade döva föräldrar.

1968 beslöt riksdagen att döva skulle ha rätt till fri tolkservice, vilket blev en viktig vändpunkt för dövas möjligheter att delta i samhället. Samma år startade Sveriges första tolkutbildning på Carlborgsons Gård, nuvarande Västanviks folkhögskola.

I december 1981 rekommenderade Handikappinstitutet landstingen att införa en samordning av tolktjänster för döva och dövblinda. Idag har alla landsting denna kostnadsfria service.

Västra Götalandsregionen Tolkverksamheten

Distanstolk via Bildtelefoni.net

Cochlea implantat

Ett cochleaimplantat (CI) är ett hjälpmedel som genom elektrisk stimulering av hörselnerven ger gravt hörselskadade och döva personer möjlighet att uppfatta ljud och tal. Cochleaimplantat är ett alternativ för de personer som får begränsad eller ingen hjälp av en vanlig hörapparat.

Barn med medfödd dövhet kan utveckla hörsel och talspråk i varierande grad efter att ha fått CI. Förutsättningarna för hörsel- och talspråksutvecklingen är extra gynnsamma om barnet får CI i tidig ålder (cirka 5 - 12 månader).

Hörseltest av nyfödda, så kallad hörselscreening, genomförs nu i hela Sverige, vilket betyder att man kan upptäcka de hörselskadade barnen när de endast är några få veckor eller månader gamla. Det innebär att barn med hörselnedsättning eller dövhet på ett tidigt stadium kan få hörapparat och/eller CI samt teckenspråk. Medelåldern för medfött döva barn vid CI-operation har sjunkit de senaste åren.

Det är många faktorer som har betydelse för hörsel- och talspråksutvecklingen. Orsaken till dövheten, grad av hörselnedsättning, hörapparatanvändning, förekomst av tilläggshandikapp och andra individuella och miljömässiga faktorer.

Föräldrarnas engagemang och stöd är viktigt för barnets hörsel- och talspråksutveckling och dessutom finns det behov av professionellt stöd (hörselhabilitering).

Källa: Karolinska Universitetssjukhuset

För mer information om Cochleaimplantat kontakta Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tvåspråkighet

Det är viktigt att ha ett livslångt perspektiv när det gäller personer med hörselskada. Det är omöjligt att förutspå vare sig hur mycket nytta hörselteknik kan göra för det aktuella barnet i framtiden, eller i vilka situationer det blir svårt för hörseln att räcka till. Det som fungerar i klassrummet är inte nödvändigtvis tillräckligt på rasten, i slöjdsalen eller på kaféet.

Kanske är det först vid övergången från gymnasiet till högskolan eller arbetslivet som hörseltekniken inte är tillräcklig vid diskussioner, grupparbeten eller möten. Att i det skedet i livet lära sig teckenspråk för att kunna använda tolk är för de flesta inte ett alternativ.

För att garantera delaktighet i alla typer av situationer, nu och i framtiden, är rätten till tvåspråkighet avgörande. För att senare i livet kunna göra egna val i vilken typ av kommunikation man vill använda behöver alla barn med hörselskada tidigt i livet utveckla både svenska och teckenspråk. 

Här kan du läsa mer om tvåspråkighet

Appar till smartphones och läsplattor

Vill du lära dig teckenspråk finns det flera appar att ladda ner, både till Apple och Android.
Exempel på appar:

Gratis:

 • Svenskt teckenspråkslexikon
 • Spread the sign
 • Teckenlex free
 • Bildtelefon.net
 • Medisigns
 • Ritade tecken

Kostnad:

 • Teckenlex
 • Ritade tecken
 • SignitForward
 • TAKK
 • ritade tecken

Barn:

 • tiffel-toffel (kostnad)
 • modingarna och alfabetet