Frågor och svar

Här finns vanliga frågor och deras svar för dig som funderar på att bli familjehem.

Finns det någon åldersgräns för att bli familjehem?
Nej, det finns ingen åldersgräns men det vanliga är att våra familjehemsföräldrar är mellan 25 och 55 år. Placeringens längd och barnets ålder är faktorer som påverkar. För yngre barn bör man åldersmässigt kunna vara barnets föräldrar.

Behövs någon speciell utbildning för att bli familjehem?
Nej, det krävs generellt ingen speciell utbildning eller erfarenhet för att komma i fråga som familjehem. Det viktiga är att man är en stabil person och att man lever ett tryggt och harmoniskt liv, där ett barn kan erbjudas en god tillvaro och få god omsorg.

Kan enstamstående bli familjehem?
Ja, det är inget hinder. Lämpligt familjehem väljs utifrån barnets behov och familjehemmets resurser.

Kan jag bli familjehem om jag arbetar heltid?
Ja, men i början när barnet har kommit till familjehemmet och när det gäller barn under skolåldern kan en förälder behöva vara hemma och ersätts då av socialtjänsten för lönebortfall.

Behöver barnet ha ett eget rum?
Ja, i familjehem behöver barnet ett eget rum. I kontakt och stödfamiljer behöver barnet en egen plats eller vrå i hemmet, men inte nödvändigtvis ett rum.

Måste jag bo i samma kommun som barnet?
Nej, det behöver du inte, men i första hand söker vi på Familjehem Göteborgs Stad familjer inom två timmars bilresa till Göteborg, för att underlätta kontakten mellan barnet och dess nätverk (föräldrar, vänner) samt mellan socialtjänsten och familjehemmet och barnet.

Hur ser behovet ut för ensamkommande barn?
I dagsläget kommer få ensamkommande barn och unga till Göteborg, men det finns fortfarande ett mindre behov.

Kan jag påverka vilket barn som kommer till min familj?
Ja, som familjehem kan ni ha önskemål om exempelvis ålder och kön och vilket barn som skulle fungerar bäst ihop med familjen och diskutera detta med familjehemsenheten. Sedan görs en matchning utifrån barnets behov och familjehemmets förutsättningar.

Får jag någon utbildning?
Ja. Familjehem Göteborgs Stad håller en grundkurs som alla blivande familjehem ska gå. På utbildningen tar vi upp olika frågor som är viktiga att känna till för familjehem. Bland annat talar vi om hur ett nytt barn påverkar familjen, anknytningsfrågor, sorger och separationer, umgänge med föräldrar, samarbetet med socialtjänsten och lagstiftningsfrågor. Vi ordnar även särskilda utbildningar för släktingar som är familjehem.  

Vilket stöd får ett familjehem?
Familjehemmet får regelbundet stöd av sin familjehemssekreterare. Det kan handla om råd kring situationer som uppstår i barnets liv, stöd i samverkan med barnets föräldrar eller egentligen vad som helst som rör rollen som familjehem. Om familjen behöver extra stöd och handledning kan de få extern handledning av exempelvis psykolog. Om behovet uppstår kan ett familjehem få avlastning av en annan familj.

Hur ofta och var ska barnet träffa sina föräldrar?
Utgångspunkten är att varje barn ska ha kontakt med sina föräldrar. För varje barn görs en individuell umgängesplan som bland annat innehåller hur ofta och var barn och föräldrar ska träffas. Planen utformas efter barnets behov och föräldrarnas förutsättningar.

Hur ser kontakten med socialtjänsten ut?
Socialtjänsten gör minst fyra hembesök per år för att träffa barnet. Familjehemmet har en egen handläggare som regelbundet ger handledning, råd och stöd.

Vem bestämmer över barnet när det bor i familjehem?
Den dagliga vården sköter familjehemmet om, men socialtjänsten har ett grundläggande ansvar. Viktiga beslut ska tas i det tredelade föräldraskapet; föräldrar, familjehem och socialtjänst.

Vet man hur länge barnet ska stanna i familjehemmet?
Nej, det är ytterst sällan som man från början vet säkert om ett barn kommer att stanna i sitt familjehem resten av uppväxten eller om det blir för en kort period. Eftersom lagen säger att man alltid ska verka för en återförening mellan barnet och föräldrarna, ska man alltid sträva mot det målet. Men i vissa fall, där föräldrarnas brister beror på saker som är svåra att förändra, kan barnet bli kvar i familjehemmet under hela uppväxten.

Kan familjehemmet få vårdnaden om barnet?
När ett barn har bott i sitt familjehem över tre år ska socialtjänsten enligt lagen pröva möjligheten att överföra den juridiska vårdnaden till familjehemsföräldrarna, vilket stärker deras band till barnet och deras möjligheter att fatta beslut om skolgång etc. En vårdnadsöverflyttning innebär så gott som alltid att barnet blir kvar i familjehemmet men det är ändå inte likvärdigt med en adoption.

Hur är barnen som flyttar till familjehem?
Alla barn som behöver komma till ett familjehem är individer med individuella behov. Deras föräldrar klarar av olika anledningar inte av sin föräldraroll. Det alla de här barnen delar är att de tvingats separera från sina föräldrar. Reaktionen på den separationen är individuell. Vissa barn är märkta av sin uppväxtmiljö och det kan avspegla sig i deras beteende.

Vad krävs för speciella uppdrag?
När det gäller speciella uppdrag, att till exempel ta hand om barn med specifika behov, stora beteendeproblem och eventuella neuropsykiatriska diagnoser kan det vara en fördel att ha erfarenhet och insikt i vad det kan innebära att ta hand om ett sådant barn. Ofta behöver också en av de vuxna vara hemma på del- eller heltid.