Frågor och svar

Här finns vanliga frågor och deras svar för dig som funderar på att bli kontaktfamilj eller stödfamilj.

Vad är skillnaden mellan kontaktfamilj och stödfamilj?
I båda fallen tar ni hand om ett barn vissa helger. Skillnaden är att som kontaktfamilj tar ni hand om ett barn utifrån sociala skäl medan en stödfamilj tar hand om ett barn med någon form av funktionsnedsättning som innebär att barnet har särskilda behov.

Vem får en kontaktfamilj eller stödfamilj?
Ansökan om kontakt-/stödfamilj görs hos socialtjänsten. Ibland kan en förälder ha blivit rekommenderad av socialtjänsten, skolan, kurator, BVC eller liknande att ansöka om att få kontaktfamilj, som stöd och avlastning. Socialtjänsten gör en utredning av familjens och barnets situation och bedömer vilket stöd familjen behöver.

När det gäller behov av kontaktfamilj kan någon i familjen ha blivit allvarligt sjuk, det finns syskon som behöver mycket hjälp eller någon förälder är drabbad av psykisk ohälsa. Det kan också handla om att man är ensam och har ett begränsat nätverk som kan ge stöd och avlastning. När det gäller stödfamilj kan behovet bestå i att avlasta den övriga familjen och samtidigt ge barnet stimulans och en god fritid.

Vad krävs för att få bli kontaktfamilj eller stödfamilj?
Det finns inga formella krav men vi vill att ni ska ha en stabil tillvaro och ha tid och engagemang för ett barn. Ni kan vara ett par eller en ensamstående, med eller utan barn. Det är viktigt att vara medveten om att ensamstående kan få vänta längre på ett uppdrag, då det i en del fall efterfrågas två vuxna som förebild för barnet. Ni genomgår en utredning där vi tar utdrag ur exempelvis polis- och socialregister, besöker er i ert hem och intervjuar er.

Måste vi bo i samma kommun som barnet?
Nej, det behöver ni inte. Ni kan bo i Göteborg eller i kranskommunerna. Det är kontakt-/stödfamiljen som ansvarar för att hämta och lämna barnet. Ni får milersättning.

Finns det någon åldersgräns för att bli kontaktfamilj eller stödfamilj?
Våra kontaktfamiljer och stödfamiljer är från 25 år och uppåt. Många är mitt i livet och har egen familj medan andra är äldre och fungerar som extra mor- eller farföräldrar.

Måste vi ha egna barn?
Vi utgår alltid från det enskilda barnets behov. En del mår bra av att få vara ensam och få familjens fulla uppmärksamhet, medan andra kan behöva andra barn att samspela med.

Behöver vi ha ett eget rum till barnet som kommer till oss?
Nej, det behövs inte men det är bra om barnet kan få en egen vrå. Kanske kan barnet få ha en egen låda att ha sina saker i och en egen tandborste.

Kan vi påverka vilket barn som kommer till vår familj?
Ja, som kontakt-/stödfamilj kan ni ha önskemål om exempelvis ålder och kön och vilket barn som skulle fungerar bäst ihop med familjen. Det är sedan samstämmigheten mellan barnets behov och kontaktfamiljens resurser och önskemål som styr.

Hur ofta kommer barnet till oss?
Det vanligaste är att barnet är i kontakt-/eller stödfamiljen en eller två helger i månaden, eller var tredje helg, från fredag eftermiddag till söndag eftermiddag samt en vecka under sommaren. Det är kontakt-/stödfamiljen som ansvarar för att hämta och lämna barnet.

Hur lång tid tar det innan vi får ett uppdrag?
Det är svårt att svara på eftersom det helt avgörs av barnets behov samt förälderns och kontaktfamiljens önskemål. Ett exempel är om föräldrarna önskar en familj med två vuxna till sitt barn, kan en ensamstående få vänta. Ett annat är att en kontaktfamilj som har djur inte kan ta emot ett allergiskt barn. Samma gäller för stödfamilj.

Får vi någon utbildning?
Vi erbjuder en grundkurs för alla nya kontaktfamiljer. På utbildningen tar vi upp olika frågor som är viktiga att känna till som kontaktfamilj. Utbildningen startar en gång per termin och är på fem tillfällen på kvällstid. Inbjudan får ni via er handläggare. Även för stödfamiljer ordnar vi utbildningar. Vid behov får ni som kontakt-/stödfamilj handledning och stöd i uppdraget från oss. Alla familjer som har uppdrag hos oss blir även inbjudna till föreläsningar med olika teman och intressanta föreläsare.

Hur ser kontakten med socialtjänsten ut?
Två gånger per år träffas vi hos socialtjänsten för att gå igenom hur uppdraget fungerar. För stödfamilj är det lagstiftat om en träff per år. Ni har också en egen handläggare som vid behov ger handledning, råd och stöd och som ni alltid kan kontakta.

Vem bestämmer över barnet när det bor i kontakt-/stödfamiljen?
Vårdnadshavare, oftast föräldrarna, har alltid det övergripande ansvaret för barnet. Tanken är att barnet ska delta i kontakt-/stödfamiljens vanliga liv.

Vet vi hur länge barnet ska ha oss som kontakt-/stödfamilj?
Det är ytterst sällan som vi från början vet hur länge kontakt-/stödfamiljen behövs. Ni ska ha tanken att det ska vara flera år. Bara för att uppdraget upphör så behöver inte kontakten med barnet göra det om ni har skapat goda relationer.

Vad krävs för speciella uppdrag?
När det gäller speciella uppdrag, att t ex ta hand om barn med specifika behov, stora beteendeproblem och eventuella neuropsykiatriska diagnoser kan det vara en fördel att ha erfarenhet och insikt i vad det kan innebära att ta hand om ett barn med särskilda behov.