Stadens samverkansprocess för ljusets roll i hållbar stadsutveckling


Att bygga städer handlar om att skapa platser som möter olika behov, där människor trivs samt känner samhörighet och trygghet. Belysningen i staden har en betydelsefull roll och kan i flera avseenden användas som ett verktyg för att bygga en hållbar stad för alla. Under perioden november 2019 till juni 2023 har trafikkontoret drivit forskningsprojektet tillsammans med stadsbyggnadskontoret, kulturförvaltningen, park- och naturförvaltningen och Göteborgs universitet som forskningspart med stöd av Statliga forskningsrådet Formas program för hållbart samhällsbyggande.

Att bygga hållbar utveckling av städer

Dygnets och årets mörka timmar utgör en avsevärd del av livet i norra Europa och ljus har en avgörande betydelse för hur vi mår och beter oss. I Göteborg ser man ljusets potential för hållbar utveckling av staden. Rätt ljus på rätt plats gör staden trygg, vacker och tillgänglig för alla, men belysning påverkar biologiska mångfald och energieffektivitet samtidigt som belysning förstärker platsens identitet och utveckling. Aspekter om kräver avvägningar och kunskap, men också samverkan.

För att utforma ljuset rätt behöver många aktörer arbeta tillsammans, kommunala och statliga aktörer, men också medborgare, civilsamhälle och näringsliv. Ljusets färdas gränslöst över fastighetsgränser och kan ha stor påverkan på omgivningen. När många aktörer samverkar skapas större möjligheter. Det är en komplex utmaning och vi behöver mer kunskap för att möta och lösa framtidens utmaningar.

Projektets syfte var att undersöka hur ljus kan integreras i stadsplaneringen, höja kunskapsnivån om ljus inom förvaltningarna och övriga aktörer inom samhällsbyggnad, testa och utveckla nya metoder och samverkansformer och utveckla styrande dokument för stadens belysning samt generar ny forskning.

Ny Vägledning för belysning – lanserad i juni 2023

För att säkerställa att ljuset får sin givna plats hela vägen från planering till drift krävs både samverkan och tydliga gemensamma riktlinjer och mål. Forskningsprojektet har bidragit till att Göteborgs har inkluderat belysning som en del i översiktsplanens ”Gestaltad livsmiljö” och vid projektets avslutning i juni 2023 lanseras stadsmiljöförvaltningens vägledning för stadens belysning.

Vägledningen utgår från hållbarhet och platsens specifika förutsättningar, innehåller stöd för bygglov och processer för samverkan, liksom konkreta metoder, checklistor och verktyg från planering till drift. Den nya Vägledningen för stadens belysning som har arbetats fram tillsammans med en projektgrupp från flera av stadens förvaltningar och i samråd med näringsliv och myndigheter.

Vägledningen vänder sig till en bred målgrupp inom staden och näringslivet som arbetar med belysning, men också medborgare intresserade av belysningens möjligheter och effekter. Vägledningen har utvecklats genom arbetsgruppens pilotprojekt och undersökande arbetssätt, parallellt ordinarie verksamhet. Projektet har testat idéer och utvecklat nya arbetssätt. Pilotprojekten är Göteborgs huvudgata Kungsportsavenyn, centralt belägna Brunnsparken, historiska Slakthusområdet i Gamlestan, nya Masthuggskajen samt området runt Frölunda Torg.

Formas-projektet är kopplat till Göteborgs medverkan i det EU-finansierade Interreg-projekt, LUCIA Lighting the Baltic Sea Region, med erfarenhetsutbyten och kunskapsöverföring. Projektet omfattar också uppföljning av Göteborgs fleråriga arbete med ljus och konst i tunnlar för ökad trygghet och trivsel som tog sin början inom stadens internationella samarbete inom ljusnätverket LUCI.

Mer information