MOVE21


Den 27 oktober 2021 lanserades Göteborg som teststad inom EU-projektet Move21. Det innebär att nya lösningar ska provas, det kan till exempel vara att gör det smidigare att ta sig fram och sedan parkera sin cykel när man ska vidare med buss, spårvagn eller färja. De tre testområdena i Göteborg är: Lindholmen, Klippan och Nordstan.

Åtgärder för att minska trafikvolymerna och förbättra framkomligheten är högsta prioritet för Göteborg och andra städer som växer och förtätas. Det är också avgörande för att minska miljö- och klimatpåverkan från trafiken, i linje med målen i Göteborgs Stads nya miljö-och klimatprogram.

 De lösningar som utvecklas i Move21 kommer att spridas inom hela Europa för att bidra till våra städers omvandling till smarta nollutsläppsnoder för transporter, resor och logistik. Göteborg är en av de tre städer som går först, säger Suzanne Green, projektledare på stadsmiljöförvaltingen. Målet är att koppla ihop olika trafikslag så att resan blir så smidig och hållbar som möjligt.

Målsättningen med Move21-projektet är alltså att främja mer effektiva och hållbara trafikflöden i Göteborg och andra europeiska städer, bland annat genom att bättre koppla ihop resor och godstransporter mellan olika transportslag och göra dem mer hållbara.

Målet är att 2050 ska Göteborg ha en hållbar och ambitiös minskning av koldioxidnivån i luften.

Det genomsnittliga koldioxidutsläppet per person i Göteborg måste minskas till mindre än 2 ton per person för att målet ska kunna uppnås.

Målet i Göteborg Stads miljö- och klimatprogram är att de klimatpåverkande koldioxidutsläppen från vägtransporterna i Göteborg ska minska med 90 procent till 2030 jämfört med 2010.

Göteborg har undertecknat EU:s borgmästaravtal och har åtagit sig att gå längre än målen för EU:s energipolitik. 

Tre testområden

Göteborg, Hamburg och Oslo är utsedda till teststäder, så kallade living labs, i Move21. I Göteborg har ett stort antal aktörer tillsammans valt ut fysiska områden där test och utveckling kan ske och nu blir Lindholmen, Klippan och Nordstan testområden.

Här ska vi utveckla, testa och visa upp mobilitetslösningar i riktiga miljöer och situationer, och med verkliga användare istället för testpersoner, säger Suzanne Green.

För att främja internationellt samarbete och innovation deltar Göteborgs stad i många europeiska nätverk och program.

Göteborgs stad är medlem i 51 organisationer.

Under senare åren har stora ansträngningar gjorts för att fastställa strategier för stadens utveckling under de kommande åren, inklusive strategier fram till 2035. Läs mer om Move21 här.

Det här är fyra vägledande dokument:

  1. Vision Älvstaden,
  2. Trafikstrategi för en nära stad  
  3. Grön strategi för en tät, grön stad  
  4. Strategi för Utbyggnadsplanering i Göteborg 2035

Dessa kommer att gemensamt anger i vilken riktning Göteborg kommer att utvecklas i under de kommande 20 åren.

I Göteborg leds arbetet inom Move21 av stadsmiljöförvaltningen.

Därutöver deltar kretslopp och vatten, Business Region Göteborg, Göteborgs Stads Parkering AB, Renova AB, Volvo Technology AB och RISE.

Ambitionen är dock att få med sig andra aktörer i projektet, inte minst lokala aktörer, i de tre testområdena.

September 2022 stod Göteborg Stad värd för ett besök i staden där man ville studera vårt arbete med hållbara transporter. Gästerna kom från Oslo, Hamburg, Munchen, Rom och Bologna. Alla parterstäder i projekt MOVE 21. Deltagarna välkomnades av trafikdirektör Kristina Lindfors och gjorde studiebesök i Nordstan och på Lindholmen. Göteborg visade upp goda exempel på lösningar för person- och godsmobilitet. Det blev många livliga samtal kring pågående arbete med de tre testsiterna i Göteborgs Living lab.

Fakta om projektet Move21

Move21 är en förkortning av Multimodal and interconnected clean mobility urban nodes fit for the 21st century. Projektet genomförs inom EU:s forsknings och innovationsprogram Horizon2020. I projektet ingår tjugofyra partners och projektkonsortiet leds av Oslo kommun i Norge.

Projektet pågår under perioden maj 2021 – april 2025 med en projektbudget på drygt 92 miljoner kronor. Stadsmiljöförvaltningen får maximalt 7 475 200 kronor i ersättning för den tid de kommer att lägga ner på projektet.

Information in English about Move21

The aim is that by 2050 the city will have a sustainable and ambitiously reduced level of carbon dioxide (CO2) emissions: the average level of CO2 equivalent emission per person in Gothenburg will have to be reduced to less than 2t per person for the goal to be reached. The city has adopted an interim target which states that by 2020 emission levels of CO2 will be reduced by at least 40 % compared to the levels in 1990. Gothenburg has signed the EU Covenant of Mayors and has committed to go beyond the objectives of EU energy policy.

To foster international cooperation and innovation, the City of Gothenburg participates in many European networks and programes.

The City of Gothenburg is a member of 51 organizations.

In recent years, substantial effort has been put in to establish strategies for the development of the city in the years to come, including strategies towards 2035. Read more about Move21 here.

These are the four guiding documents:

  1. Vision Älvstaden
  2. Traffic Strategy for a Close City
  3. Green Strategy for a Dense, Green City
  4. Strategy for Gothenburg 2035 Expansion Planning – jointly indicate the direction Gothenburg will develop in over the next 20 years.

Logotyp för Move21.