SAFER


SAFER är en plattform för forskning och utveckling av trafiksäkerhetsfrågor. Stadsmiljöförvaltningen är en av cirka 30 partners från akademi, näringsliv och samhälle som deltar i plattformen.

SAFERs vision är att med hjälp av kompetens från akademi, industri och myndigheter vara ett nav för forskning om fordons- och trafiksäkerhet i verklig trafikmiljö. SAFER är ett kompetenscenter och en bred plattform för forskning som ska bidra till nya säkerhetssystem och lösningar.

Trafiksäkerhet är en kvalitet i den attraktiva staden och en förutsättning för framtidens mobilitet. Alla trafiksäkerhetsfrågor går inte att lösa enbart genom infrastrukturen eller enbart med fordonstekniska lösningar. Därför behövs en fungerande samverkan mellan forskning, fordonsutvecklare och offentlig sektor.

När SAFER startades 2006 låg fokus främst på de fordonstekniska aspekterna av trafiksäkerhet men idag har SAFER breddats för att fokusera även på arbetet med oskyddade trafikanter, det vill säga cyklister och fotgängare.

Idag är det i cykelsingelolyckor som det största antalet allvarlig skadorna registreras. Tanken är att vi bidrar med stadens trafiksäkerhetsutmaningar så att forskarna på SAFER kan generera idéer för forskningsprojekt ur olika perspektiv för att rädda liv i trafiken, säger Suzanne Andersson.

Trafikkontoret har genom åren deltagit i en analysgrupp för trafiksäkerhet och flera projekt inom ramen för SAFER. Den långsiktiga nyttan för trafikkontoret är att genom projektet bygga kunskap om trafiksäkerhet och föra in tillämpbar kunskap i rätt instanser. Göteborg har ett starkt internationellt varumärke när det kommer till trafiksäkerhet. Att delta i SAFER är ett led i arbetet med att uppfylla stadens visioner om hållbart resande.

Mer information

Läs mer om SAFER på projektets webbplats saferresearch.com.

SAFER bidrar till säkerhetsforskningen inom Europeiska Unionen och har skrivit på the European Road Safety Charter