ElectriCity


En fortsatt elektrifiering av trafiken i stadsmiljöer är något stadsmiljöförvaltningen måste förhålla sig till och främja. Nyttorna med elektrifiering är minskad klimatpåverkan, lägre nivåer av hälsovådligt buller och minskade utsläpp av framförallt kväveoxider (NOx). Arbetsmiljön för chaufförer av elektrifierade fordon, liksom reseupplevelsen för passagerarna, förbättras tack vare minskat buller och vibrationer från fordonet. Elektrifieringen av transportsystemet, liksom av arbets- och anläggningsmaskiner, innebär att staden kan planera för boende, kontor och annan markanvändning på ett helt nytt sätt.

På vägen mot fullskalig elektrifiering finns det många tekniska, legala och organisatoriska utmaningar. Det behövs ny kunskap och idéer behöver utvecklas och testas innan de kan implementeras. Många aktörer behöver arbeta tillsammans på ett klokt och kostnadseffektivt sätt för både näringsliv, individer och samhälle.

Test- och demoarenor
Göteborgs Stad kanaliserar utvecklingsarbetet kring elektrifiering genom samarbetet ElectriCity Göteborg. ElectriCity, som startades med målet att främja en elektrifiering av kollektivtrafiken, har uppnått goda resultat. Detta har attraherat fler parter till samarbetet, som vidgats och fördjupats. Genom ElectriCity har Göteborgs Stad utvecklat en god förståelse för hur elektrifierade fordon, framförallt bussar, fungerar i en stad och vilka möjligheter och utmaningar som finns. Den snabba och omfattande omställningen till elbussar i stadens kollektivtrafik hade inte varit möjlig utan i ElectriCity.

Göteborgs Stad har byggt hållplatserna för elbusslinje 55 och deltagit i utvecklingen av det geofencingsystem som påverkar hur linje 55 kör. Systemet bestämmer bland annat vilken hastighet bussarna ska ha och när elhybridbussarna ska köra på eldrift, utifrån ett förutbestämt geografiskt område. Inom ramen för projektet utreder Göteborgs Stad även bullernivåerna i staden och är involverade i frågor som rör infrastruktur, inomhushållplatser och trafiksäkerhet på så kallade shared space-platser där gående, cyklister och buss delar yta.

ElectriCity har rönt stor uppmärksamhet såväl i staden som i resten av Sverige och internationellt. Nio av tio Göteborgare känner till ElectriCity och förknippar det bland annat med miljövänlighet.

Nu breddas omfattningen av ElectriCity-samarbetet med nya test- och demoarenor inom bland annat annat elektrifiering av sjötrafik och byggarbetsplatser, luftkvalitetsstudier och samhällsplanering.

Viktiga resultat och pågående arbeten

  • Linje 55: Driften av demoarenan har förlängts och nya bussar testas på linjen.
  • Linje EL16: Nya helelektriska högkapacitetsbussar för extratrafik på linje 16.
  • Snabbladdstationer med hög effekt till linjer med hög trafikbelastning.
  • Nya testhållplatser anpassade till den tystare och renare eldriften, både inom­hus och utomhus.
  • Nöjdare resenärer och förare, som ett resultat av att bussarna elektrifierats.
  • Fungerande geostaket/Zone Management för linje 55 och linje EL16.
  • En digital plattform där tidiga idéer till tjänster och produkter har tagits fram.
  • En marin demonstrationsarena för test av eldrift i färjor för pendeltrafik är under framtagande.

Läs mer om ElectriCity på projektets webbplats