LONA-projektet: Blommande vägkanter 2022–2024


Projektet Blommande vägkanter är ett steg i att öka den biologiska mångfalden. Särskilda skötselåtgärder längs vägkanterna ska bidra till att öka ängsfloran och förbättra livsmiljön för vilda pollinerare som humlor, bin och fjärilar.

Om projektet

Baserat på resultatet av projektet "Blommande vägkanter" som genomfördes under 2021 pågår nu projektet "Blommande vägkanter 2022–2024". Projekten initierades genom medborgarinitiativ och genomförs i samverkan med föreningarna Bergum-Gunnilse Utveckling och Göteborgs Naturskyddsförening. Projektet ligger i linje med Göteborgs Stads ansvar om att verka för att miljömålet "ökad biologisk mångfald" kan uppnås.

Syftet med projektet är att genomföra åtgärder för att gynna ängsfloran och förbättra livsmiljöerna för vilda pollinerare. Viktigt är också att öka kunskaperna i Göteborgs Stads organisation om vägkantsskötsel för ökad artrikedom.

Skötselåtgärder

Under projektet "Blommande vägkanter" inventerades sträckan och delades in efter naturtyp, vilket kan ses på kartan. Förslag på skötselåtgärder togs också fram. Under 2022 fram till 2024 arbetas alternativa metoder till dagens vägkantsskötsel fram. Åtgärderna kommer sedan att utvärderas med fokus på gynnsamhet för biologisk mångfald.


Utförda åtgärder 2022

Under året har fyra olika skötselåtgärder valts ut:

  1. På hela sträckan utfördes i augusti så kallad sen slåtter. Sen slåtter på de sträckor som redan har relativt rik flora gör att blommorna hinner att fröa av sig och återkomma nästa år. På de sträckor som domineras av ohävdsarter (ogräs) klipper man även i juni. Detta hjälper sen slåtter att ytterligare reducera biomassan, utarma marken på näring och på så sätt underlätta för ängsblommor att konkurrera med ohävdsfloran.
  2. Tidig slåtter i juni utfördes på sträckan mellan 1–6 och på de lilamarkerade ytorna vid 1, 3 och 5. Denna åtgärd försvagar ohävdsarter (ogräs) på de sträckor där de dominerar.
  3. Skrapning utfördes på de lilamarkerade ytorna mellan 23–32. Även denna åtgärd testas för att förhoppningsvis försvaga kraftiga och dominerande ohävdsarter (ogräs) och skapar en öppning för ängsblommor att etablera sig.
  4. Utläggning av sand utfördes på ytorna vi 13, 17, 16 och 24. Denna åtgärd skapar livsmiljöer för bland annat vildbin som bygger sina bon i sandmark. 

Naturskyddsföreningens satsning: Världens längsta blomsteräng

I takt med att slåtterängar och naturbetesmarker minskat kraftigt i Sverige har både ängsväxter och pollinatörer så som bin, humlor och fjärilar blivit allt färre. Naturskyddsföreningen har därför initierat satsningen ”Världens längsta blomsteräng” med målsättning att ta vara på landets alla vägrenar och skapa 1000 km ängsmark. Sträckan för pågående LONA-projekt har anmälts för att vara en del av denna satsning.

Läs mer om världens längsta blomsteräng hos Naturskyddsföreningen.

Skyltning och bänkar

För att informera om LONA-projektet och satsningen ”Världens längsta blomsteräng” kommer två skyltar sättas upp på aktuell sträcka. Vidare kommer även fem skyltar med titeln "Biparadis" att sättas upp vid boplatserna för pollinatörer. Skyltarna kommer informera om boplatserna för pollinatörer och LONA-projektet. På kartan ses placeringen av skyltarna med rosa och gröna fyrkanter.

Utöver skyltningen kommer även befintliga bänkar längs sträckan målas om och rustas upp.

Mer information

LONA – Lokala naturvårdssatsningen på (Naturvårdsverket).

Naturskyddsföreningen i Göteborg.

Bergum-Gunnilse Utveckling.

Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram.