A Human Approach II

Projektet A Human Approach II (AHA II) handlar om hur framtidens mobilitetstjänster kan utvecklas i en tvärvetenskaplig, samskapande metodik med flera intressenter som akademi, industri, myndigheter och användare.

Om projektet

Projektets huvudleverans är metod för samskapande, men det har också fått fram värdefulla insikter från användarperspektivet. AHA II handlar också om hur man kan skapa människocentrerad framtida mobilitet, hur man kan skapa ny design, visioner, koncept och scenarion baserat på människors värderingar, kunskap, förhoppningar och rädslor. Hur framtidens mobilitetslösningar kan utformas tillsammans med människor, i stället för dem.

Projektet har pågått mellan 2019 - 2022.

Frågeställningar

Projektet utgår från tre frågeställningar:

  1. Vilka lokala värderingar, kunskaper och rutiner borde ligga till grund för utvecklingen?
  2. Hur tänker och gör folk idag med de där första och sista kilometrarna av sin resa?
  3. Hur skulle lösningarna se ut om användarna får vara med och bestämma?

Halmstad Högskola har genomfört etnografiska studier och workshoppar med boende i Bergum-Gunnilse i Göteborg och Drottninghög i Helsingborg, anpassat efter förutsättningar under pandemin. Aktörerna i projektet har skapat insikter tillsammans utifrån resultatet av studierna i Urban Living Labs.

En särskild insikt att lyfta fram är social hållbarhet som en nyckelfaktor i framtidens mobilitet. Utan kunskap om de geografiska områden där de nya mobilitetslösningarna presenteras och införs är det risk att de existerande sociala strukturerna slits isär av ny teknik.

Tre designkoncept

Koncepten som tagits fram i projektet är baserade på de sociala värdena i Bergum-Gunnilse och Drottninghög. I AHA-katalogen på sidan 123 finns tre designkoncept beskrivna:

  1. Pop-Up-hubben
  2. Virtuella Hubben
  3. Value-based Travel Service

Metoden är användbar i olika typer av projekt där flera olika aktörer behöver lära känna varandras mål och drivkrafter och tillsammans hitta de gemensamma utmaningarna.

Deltagare i projektet

Göteborgs Stad, Helsingborg Stad, Volvo Cars, Västtrafik och Skånetrafiken har varit parter i projektet, samt Halmstad Högskola som projekt- och forskningsledare.

Mer information

Arbetsmaterial med underlag, analys, metod och insikter finns redovisat i AHA-katalogen Design Ethnographic Living Labs for Future Urban Mobility.

På Drive Swedens webbplats finns mer information om projektet, samt en film där forskare och samverksanparter berättar mer.