Till sidans huvudinnehåll

Handlingsplan för utfasning av båtar med förbjuden färg

Varje fritidsbåtshamn med uppställningsyta ska ha en handlingsplan för att säkerställa att inga båtar med gamla lager bottenfärg som innehåller tennorganiska föreningar finns inom hamnens område.

Hur arbetet med utfasningen ska utföras i hamnen kan se olika ut från hamn till hamn.

Handlingsplanens innehåll

Handlingsplanen ska vara tidsatt och bör normalt innehålla information om inventering, utredning/mätning och slutlig hantering av båtar med förhöjda halter tennorganiska föreningar, exempelvis TBT.

Inventering

Fritidsbåtshamnen behöver ta reda på hur många båtar som behöver undersökas. Som minst måste båtar byggda 1998 eller tidigare utredas. Om det finns en misstanke om att otillåten färg har använts på båtar byggda senare än 1998 bör även dessa kontrolleras.

Frågor som bör beaktas i handlingsplanen:

 • Beskrivning av hur  inventeringen kommer att gå till,
 • Beskrivning av när inventeringen kommer genomföras,
 • Beskrivning av hur de båtar som har plats i hamnen men som har vinteruppställningsplats på annan plats hanteras.

Utredning/mätning

När antalet båtar som ska utredas är fastställt är nästa steg att beskriva hur båtarna ska hanteras. Om mätning ska utföras bör följande frågor beaktas i handlingsplanen:

 • När mätningarna planeras genomföras,
 • Beskrivning av metod för mätning,
 • Vem som kommer utföra mätningen,
 • Hur resultatet från mätningen ska redovisas till båtägare,
 • Hur resultatet från mätningen ska redovisas till miljöförvaltningen.

Hantering av båtar med för höga halter

Fritidsbåtshamnen behöver ha en tidsatt plan för hantering av de båtar som visats ha halter av tennorganiska föreningar över riktvärde på båtskrovet. Om sanering ska ske, ska det framgå hur saneringen kommer att ske och vilka skyddsåtgärder som ska vidtas.

Det är viktigt att sanering av båtarna med giftig färg genomförs i enlighet med Transportstyrelsens rekommendationer till båtägare, båtklubbar och andra verksamhetsutövare: sanering av bottenfärg som innehåller TBT, eller andra farliga ämnen från fritidsbåtskrov (TSS-2021-3499)
Rekommendationer till båtägare, båtklubbar och andra verksamhetsutövare (transportstyrelsen.se)

Om sanering ska utföras bör följande frågor beaktas i handlingsplanen:

 • Hur sanering ska gå till,
 • Om sanering kommer utföras på hamnens verksamhetsområde,
 • Beskrivning av de skyddsåtgärder som kommer att vidtas,
 • Beskrivning av hur ni planerar informera båtägare om vilka skyddsåtgärder som gäller vid sanering,
 • Beskrivning av hur hamnen planerar kontrollera att sanering av båten genomförts.

Inventering – hur många båtar i hamnen behöver utredas?

Med bakgrund av att förbudet mot att måla båtskrov med tenn-färg kom 1989 samt att många båtar byggda efter 1998 är CE-märkta med båtens byggår har miljöförvaltningen i Göteborg gjort bedömningen att det är rimligt att som minst utreda båtar tillverkade 1998 och tidigare. Om det inte finns uppgifter om båtens byggår ska den undersökas. 

Mätning av båtar

Det är upp till fritidsbåthamnen att välja metod för hur man ska säkerställa att båtar med otillåten färg inte förekommer i verksamheten. Ett sätt är att mäta aktuella båtskrov.

Nedan beskrivs tillvägagångssätt vid användning av handhållen XRF-mätare. Om fritidsbåtshamnen planerar använda en alternativ metod för mätning är det bra att kommunicera detta med miljöförvaltningen innan mätning påbörjas, så vi kan säkerställa att metoden ger ett korrekt resultat. Exempel på alternativ metod är kemisk analys av skrapprov från båtskrovet som genomförs av ackrediterat laboratorium.

Chalmers Tekniska Högskola har på uppdrag av Havs- och Vattenmyndigheten tagit fram en handbok för utförande och bedömning av XRF-mätning för identifiering av båtar med förbjuden tennorganisk färg på skrovet. Nedan följer viktiga punkter att följa vid XRF-mätning. Kvalitetssäkring av XRF-mätningar av tenn på fritidsbåtar (chalmers.se)

Typ av XRF-mätare och kalibrering

XRF-instrumentet som används vid mätningen bör ha en spänning på 50kV för att kunna nå så djupt ner i färglagren som möjligt. Instrumentet ska också vara inställt på applikation som är lämplig för mätning av tenn i färg. Instrumentet behöver ha ett intyg på att applikationens kalibrering har blivit kvalitetssäkrad. Det är viktigt att säkerställa att instrumentet är kalibrerat för den typ av skrov som mätning ska genomföras på. Vissa instrument kan mäta på flera slags skrov (trä, plats, metall) medan andra bara är lämpliga för ett specifikt skrovmaterial.

Mätning

Innan mätning påbörjas rekommenderas att mätinstrumentet genomgått mätning av ett kontrollprov med kända halter för att säkerställa att instrumentet visar korrekta halter. Innan mätning sker är det viktigt att ni som hamn tar reda på om aktuellt mätinstrument utfört mätning av kontrollprov med kända halter och om mätinstrumentet har fått en korrigeringsfaktor efter utförd kontroll. Mätning genom XRF ska ske i enlighet med Chalmers handbok.

Riktvärde

I väntan på ett nationellt riktvärde används ett riktvärde som Chalmers tekniska högskola tagit fram för tenn vid XRF-mätning. Mätvärde över 100 µg/cm2 indikerar om tennorganiska föreningar finns i den aktuella mätpunkten. Riktvärdet ska inte användas för bedömning av ett beräknat medelvärde. Mätvärdet är framtaget för XRF-mätning med instrument som är kalibrerat på liknande sätt som Chalmers instrument.

Kontakta miljöförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om miljöregler för fritidsbåtshamnar så kan du kontakta miljöförvaltningen.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Karl Johansgatan 23

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.92664117990286,57.69694913471715] }, "properties":{ "title":"Miljöförvaltningen", "content":"Karl Johansgatan 23" } }]

Postadress

Box 7012
402 31 Göteborg

${loading}