Till sidans huvudinnehåll
Två pojkar med hörlurar.

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år


Du som har hemmavarande skolungdom över 12 år med funktionsnedsättning kan ha rätt till korttidstillsyn utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen och under lov.

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Behovet av tillsyn och verksamhet kan vara mycket varierande och det innebär att tillsynen kan vara olika för olika personer. Individuella lösningar är möjliga.

Du betalar själv för ditt barns matkostnader och aktiviteter i samband med korttidstillsyn.

Läs om vilka bestämmelser som styr rätten till korttidstillsyn för skolungdom över 12 år.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

  • med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd,
  • med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller
  • med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Så här ansöker du

För att ansöka kontaktar du funktionsstödsenhetendär du bor. En socialsekreterare utreder behovet och fattar beslut.

Hitta funktionsstödsenhet

Kontakta funktionsstödsenhet

Har du synpunkter eller frågor kring korttidstillsyn för skolungdom över 12 år, är du välkommen att kontakta en socialsekreterare på funktionsstödsenheten där du bor.

${loading}