Till sidans huvudinnehåll

Hemlöshetsplan

Göteborgs Stads plan mot hemlöshet 2020–2022 antogs av kommunfullmäktige 16 april 2020.

Hemlöshet – del av bostadsförsörjningen

Stadens arbete mot hemlöshet utgår ifrån mänskliga rättigheter och allas lika värde. Rätten till bostad är stadgad såväl i FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna som i svensk grundlag. I regeringsformen 1 kap. 2 § första stycket, anges följande: ”Det skall särskilt åligga det allmänna att trygga rätten till hälsa, arbete, bostad och utbildning samt att verka för social omsorg och trygghet.”

Kommunen har därmed ett ansvar för planering och genomförande av bostadsförsörjningen för alla göteborgare och socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver.

Orsakerna till hemlöshet är många och komplexa, ytterst behövs ett ökat bostadsbyggande för att bekämpa hemlöshet. Göteborgs Stad har fastställt riktlinjer för bostadsförsörjning, som under 2020 kommer att revideras. Arbetet med att ta fram hemlöshetsplanen har skett i samverkan med framtagandet av program för bostadsförsörjningen.

Planens fokus

Missbruk och psykisk ohälsa är en vanlig orsak till hemlöshet. Men i gruppen hemlösa personer finns numera en högre andel som inte har någon social problematik utöver att de saknar en bostad. Detta är särskilt tydligt bland kvinnor och barnfamiljer födda utomlands.

Hemlöshetsplanen fokuserar särskilt på att förebygga hemlöshet och på att säkra tillgången av bostäder för hemlösa personer. För socialt hemlösa finns det olika boenden med stöd och därutöver fortsätter staden med att reservera lägenheter för kommunala kontrakt och Bostad först. Dessa lägenheter möjliggör så småningom för hemlösa hushåll att överta hyreskontraktet och lämna hemlösheten. För de som är strukturellt hemlösa satsar staden på boenderådgivning.

Planen anger en tydlig ansvarsfördelning mellan nämnder och styrelser och understryker vikten av en nära samverkan med idéburna organisationer, statliga myndigheter och fastighetsägare. Genomförandet av planen ska följas upp genom kartläggningar och i den ordinarie uppföljningsprocessen.

Planens huvudsakliga innehåll

Hemlöshetsplanen omfattar ett övergripande mål, fem övriga mål, fyra fokusområden och 15 åtgärder för att minska hemlösheten. I planen understrykes att stadens arbete mot hemlöshet också behöver kompletteras med åtgärder vad gäller den generella bostadsförsörjningen. Barnperspektivet har förtydligats och förstärkts för att trygga barns uppväxtvillkor.

Övergripande mål

Hemlösheten ska minska. Målsättningen är att antalet personer i hemlöshet ska minska med minst 20 procent under planperioden. 

Övriga mål

  • Antalet personer som befinner sig i akut hemlöshet ska minska. Särskilt prioriteras barn i akut hemlöshet.
  • Vräkningarna från bostäder ska minska. Målsättningen är att inga barnfamiljer ska vräkas.
  • De som skrivs ut från sjukhus, kriminalvårdsanstalt eller behandlingshem ska i högre grad kunna erbjudas bostad.
  • Fler hemlösa personer ska komma vidare till en egen bostad.
  • Nettokostnaden för socialt boende ska minska.

Fokusområden

  • Förebygga hemlöshet
  • Möta den akuta hemlösheten
  • Steget vidare till egen bostad
  • Bostadsförsörjning för alla

Bred samverkan bakom planen

Hemlöshetsplanen har utarbetats i samverkan med bland andra stadsdelsförvaltningar, social resursförvaltning, stadsledningskontoret, Förvaltnings AB Framtiden och idéburna organisationer.

Föregående hemlöshetsplan  

Hemlöshetsplanen för 2015–2018, som förlängdes att gälla under 2019, har bland annat resulterat i att fler lägenheter har förmedlats till stadens hemlösa. Detta har gjort att många barn har fått en fast bostad. Det vräkningsförebyggande arbetet har utvecklats och medfört att färre barn berörs av vräkning. Satsningen på modellen Bostad först har lett till att personer med missbruk eller psykisk ohälsa och lång tid i hemlöshet har fått egen bostad. Stadens nuvarande bostadsbrist skapar dock en bekymmersam situation för stadens hemlösa, och särskilt för hushåll i akut hemlöshet. 

Ny kartläggning visar det lägsta antalet hushåll i hemlöshet sedan 2015

Varje år gör Göteborgs Stad en kartläggning över hemlöshet. Årets resultat visar en minskning av hushåll i hemlöshet med två procent, från 2405 till 2359. Förra året var 3161 personer i hemlöshet och i år 3221, vilket är en ökning med två procent. Kartläggningen visar att det är fler barn som nu bor i en långsiktig boendelösning (lägenhet). Det är särskilt positivt att antalet barn i akut hemlöshet fortsätter att minska.

Sammanlagt registrerades 2359 hushåll som hemlösa under mätveckan (4 april–10 april 2022), vilket innefattade 2524 vuxna och 697 barn. Jämfört med 2021 års kartläggning har antalet hushåll minskat med 46 hushåll eller två procent. Årets kartläggning visar det lägsta antalet hushåll sedan 2015. Däremot har antalet personer ökat med 60 personer eller två procent, från 3161 till 3221 personer. Det är antalet barn i långsiktiga boendelösningar (lägenheter) som har ökat med 100 barn medan antalet vuxna har minskat med 40 personer.

Ökningen förklaras med de barnfamiljer som kommunanvisats enligt bosättningslagen och som flyttat ut från sina genomgångslägenheter. De familjer som inte har ordnat annan bostad har möjlighet att hyra lägenhet i andra hand av kommunen via ett projekt som startade i juni 2021. Familjerna får bo i maximalt 18 månader i lägenheterna och under boendetiden ska familjerna söka bostad med stöd av kommunen. Dessa familjer har inte räknats med i föregående års kartläggning eftersom de haft en genomgångsbostad i fem år.

Hemlösheten har minskat över tid vilket är ett övergripande mål i stadens hemlöshetsplan. Även mål om att minska den akuta hemlösheten har förverkligats. Årets kartläggning visar det lägsta antalet hushåll, vuxna och barn i akut hemlöshet sedan 2015. Om staden inte hade satsat på lägenheter till barnfamiljer hade antalet barn i akut hemlöshet varit avsevärt högre.

Faktorer som troligtvis kommer att påverka hemlösheten i fortsättningen är bland annat uppsägningar av nyanlända som bor i genomgångsbostäder, framtida bostadsbyggande och mottagande av nyanlända.

Kontakta exploateringsförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om hemlöshetsplan- och strategier kan du kontakta Mikael Chrona på Boendeavdelningen.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Postgatan 10

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.965237540062146,57.70774298158523] }, "properties":{ "title":"Exploateringsförvaltningen", "content":"Postgatan 10" } }]

Postadress

Box 2258
403 14 Göteborg

${loading}