Till sidans huvudinnehåll

Göteborgs Stads digitala utveckling

Göteborgs Stads övergripande arbete med digitalisering grundar sig i ett antal styrande dokument och kompletteras av ytterligare delar.

Så här jobbar Göteborgs Stad med digitalisering

Med hjälp av digitalisering kan vi utveckla och effektivisera Göteborgs Stads verksamheter, med fokus på behoven hos boende, besökare och näringsliv. Digitalisering ska, enligt Göteborgs Stads definition, ses som en metod för verksamhetsutveckling med fokus på realisering av beslutade mål. 

Gemensamma områden för stadens förvaltningar och bolag

Göteborgs Stad driver arbetet med digitalisering utefter ett antal gemensamma områden som gäller för alla förvaltningar och bolag: principer, styrning, mål och insatser, mätning samt lärande och utbyte. Stadsledningskontoret ansvarar för det övergripande arbetet genom att skapa förutsättningar så att förvaltningar och bolag själva kan ta ett aktivt ansvar för sitt digitaliseringsarbete. Tillsammans behöver vi planera klokt och arbeta aktivt för att se till att förändringarna tillför nytta i verksamheten så att boende, besökare och näringsliv får det bättre. För att digitaliseringens möjligheter ska användas rätt och vara till nytta, måste sättet vi jobbar på förändras.

Göteborgs Stads policy för digitalisering och IT

Policyn ska bidra till att säkerställa Göteborgs Stads förmåga att realisera nyttorna av digitalisering och öka den digitala mognaden. Den innehåller fyra områden med ett antal principer. De fyra områdena är:

 • Styrning och uppföljning
 • Sammanhållen digital service
 • Informationsförsörjning och digital miljö
 • Arkitektur och informationssäkerhet

Göteborgs Stads riktlinje för styrning, samordning och finansiering av digital utveckling och förvaltning

Riktlinjen visar på det ansvar som respektive nämnd och bolagsstyrelse ska ta när det gäller digital utveckling och förvaltning. Den nya styrmodellen som är knuten till riktlinjen kommer att bidra till följande förflyttningar:

 • En starkare styrning och helhetsbild av digital utveckling och förvaltning inom kommunkoncernen.
 • Prioriteringar av digital utveckling och förvaltning som leder till balans mellan effektivitet och innovation
 • Ett ökat fokus på dig som boende, besökare eller inom näringslivet när verksamheterna i Göteborgs Stad utvecklar med stöd av digitalisering.

Mål och insatser: Göteborgs Stads plan för digitalisering 2023-2026

Planen innehåller ett övergripande mål samt fyra målområden. De är kopplade till ett antal inriktningar och nyttor som ska nås med stöd av planen.

I Göteborg Stads plan för digitalisering 2023-2026 anges ett antal önskvärda framtidsscenarier som kallas för “nylägen”. De grundas i hur nuläget ser ut och hör samman med respektive målområde. De fyra målområdena är:

 • Uppnå balans mellan effektivitet och innovation.
 • Uppnå balans mellan interna och externa nyttor.
 • Säkerställa transparens och tillgänglighet för ökad innovation.
 • Säkerställa ändamålsenlig kompetensförsörjning för att nyttja digitaliseringens möjligheter.

Det övergripande målet handlar om att Göteborgs Stads digitaliseringsarbete ska bidra till att boende, besökare, näringsliv samt medarbetare får en ökad kvalitativ och likvärdig digital service som de upplever skapar värde. Det handlar också om att värna demokratin och öka delaktigheten hos de vi är till för genom att balansera innovation och effektivitet. Målet berör också öppna och tillgängliga data, vilka bidrar till en effektiv användning av stadens resurser och ger förutsättningar för en innovativ och hållbar stad. Dessutom säger plan för digitalisering att Göteborgs Stad behöver bli bättre på att använda data som en strategisk resurs.

Uppföljning digital mognad och förmåga

Göteborgs Stad har infört strukturerad uppföljning av digitalisering med stöd av en modell som heter Dimios. I november 2022 genomfördes en tredje mätning i alla stadens förvaltningar och bolag. Resultatet från mätningen ska användas både i det fortsatta arbetet med stadens gemensamma digitaliseringsarbete och som en grund för förvaltningars och bolags egna planer. Att mäta digital mognad skapar en grogrund för en gemensam diskussion kring fortsatta digitala förutsättningar och strategier.

Göteborgs Stad som helhet har en digital mognad på 56%, vilket tyder på en högre digital mognad än genomsnittet i Sverige. 529 personer från samtliga förvaltningar och bolag i staden har svarat. Generellt sett har bolagen en högre digital mognad än förvaltningarna.

Lärande och utbyte: Din kunskapsarena

Sedan februari 2023 har Göteborgs Stad en ny webbsida på plats. Den primära målgruppen är medarbetare som jobbar med verksamhetsutveckling, digitalisering och innovation. Syftet med den nya plattformen är att öka det gemensamma lärandet, möjligheter till samverkan och kunskapsdelning. Det går också att få en överblick över Göteborgs Stads digitala projekt och förändringsinsatser. Det kan bidra till att vi får upp ögonen för vad som pågår i Göteborgs Stads många olika verksamheter och på så vis kan fler dra nytta av satsningen. I ett andra skede planeras boende, besökare, näringsliv samt andra intressenter att bjudas in ytterligare till plattformen. I nuläget kan samtliga besökare på webbsidan se sidorna start, projekt samt verktygslåda. Sidorna som heter forum och kalender är öppna för medarbetare som har en mejladress med en domän knuten till Göteborgs Stad. Välkommen in till dinkunskapsarena.goteborg.se!

Kontakta Göteborgs Stad

Har du synpunkter eller frågor om Göteborgs Stads digitala utveckling kan du kontakta Göteborgs Stad.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}