Till sidans huvudinnehåll

Så behandlar stadsrevisionen dina personuppgifter


Här kan du läsa om hur stadsrevisionen behandlar dina personuppgifter.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en levande person. Exempel på personuppgifter kan vara namn, adress, personnummer, e-postadresser och fotografier. Även ljudupptagningar som behandlas i en dator kan vara personuppgifter, även om inga namn nämns.

Vad är en behandling?

Med behandling menas i princip allt som går att göra med uppgifterna. Det kan till exempel vara att samla in, registrera, lagra, gallra, arkivera, samköra eller skriva ut uppgifterna.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Personuppgiftsansvarig är den som har det ytterst ansvaret för personuppgifterna. Det är revisorskollegiet som har ansvaret för att dina personuppgifter behandlas lagligt, säkert och i övrigt korrekt. Om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter kan du vända dig till stadsrevisionens dataskyddsombud Anders Landkvist.

Du når dataskyddsombudet på: anders.landkvist@stadsrevisionen.goteborg.se.

Hur har vi fått dina personuppgifter?

I de flesta fall har du själv lämnat dem till oss för att vi ska kunna hantera ett ärende åt dig. Till exempel kan du ha vänt dig till vårt revisionskontor med olika frågor.

Varför får vi behandla dina personuppgifter?

Stadsrevisionen har lagligt stöd för att behandla dina personuppgifter när behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse, fullfölja ett avtal eller om det finns lagar eller regler som gör att personuppgifter måste hanteras (rättslig förpliktelse).

Vem får ta del av dina personuppgifter?

Tjänstepersoner som handlägger ärenden på stadsrevisionen får ta del av dina personuppgifter. Vem eller vilka det är, beror på vilken typ av ärende det gäller. I regel blir personuppgifter som kommer in till Göteborgs Stads verksamheter allmänna handlingar som kan begäras ut.

Stadsrevisionen omfattas av offentlighetsprincipen vilket innebär att alla handlingar hos oss i regel är allmänna handlingar och kan begäras ut.

Det innebär även att personuppgifter kan begäras och lämnas ut som en del av allmän handling oavsett för vilket ändamål personuppgiften ursprungligen behandlades. Den rätten gäller inte om handlingarna innehåller uppgifter som är belagda med sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Stadsrevisionen sparar dina personuppgifter tills dess att syftet med behandlingen av personuppgifterna är uppfyllt. Personuppgifterna kommer därefter att gallras eller bevaras utifrån reglerna för hantering av allmänna handlingar.

Dina rättigheter

Om vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att:

  • begära ett utdrag med dina personuppgifter (dvs. vilka av dina personuppgifter som vi behandlar samt bland annat varför vi behandlar dem)
  • begära att vi rättar om en personuppgift är felaktig
  • göra en invändning av behandlingen av dina personuppgifter
  • begränsa behandlingen av dina personuppgifter
  • begära radering av personuppgifter (den rätten är dock mycket begränsad eftersom det mesta av informationen är allmän handling)
  • klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten på vår behandling av registrerade personuppgifter.

För att begära registerutdrag lämnar du in den bifogade blanketten. Skicka in blanketten med post eller e-post. Det går också bra att lämna in den personligen.

Blankett för registerutdrag (dataskyddsförordningen)

Du kan klaga till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att stadsrevisionen hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt: imy@imy.se.

Om du vill vara anonym eller har skyddad identitet

Vill du lämna en synpunkt eller kontakta oss anonymt får du inte lämna med några personliga uppgifter då dessa uppgifter registreras och blir en allmän handling som är offentlig. Det kan du till exempel göra genom ett anonymt telefonsamtal eller från en anonym mejladress.

Kontakta revisionskontoret

Har du synpunkter eller frågor så kan du kontakta revisionskontoret

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Stora Badhusgatan 6

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.958920287654543,57.705154523035134] }, "properties":{ "title":"Stadsrevisionen", "content":"Stora Badhusgatan 6" } }]
${loading}