Till sidans huvudinnehåll

Systematiskt brandskyddsarbete för dig som har stadsfastighetsförvaltningen som hyresvärd

Verksamheter som har stadsfastighetsförvaltningen som hyresvärd behöver följa Göteborgs Stads riktlinje för systematiskt brandskyddsarbete (SBA). Som stöd i arbetet finns en handbok och arbetspärm.

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) har den som äger en byggnad och den som bedriver verksamhet där det yttersta ansvaret för sitt brandskydd. Det innebär en skyldighet att i skälig omfattning ha utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand. Verksamheten behöver också arbeta för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

Alla de byggnader som Göteborgs Stad äger, förvaltar eller bedriver verksamhet i ska bedriva och ha ett dokumenterat systematiskt brandskyddsarbete. Ett systematiskt brandskyddsarbete kan ses som ett sätt att ha ordning och reda i sitt brandskydd. Hur omfattande det systematiska brandskyddsarbetet ska vara varierar beroende på verksamhet och byggnad.

Arbetspärm för systematiskt brandskyddsarbete

För verksamheter som har stadsfastighetsförvaltningen som fastighetsägare finns en arbetspärm som stöd för det systematiska brandskyddsarbetet.

Stadsfastighetsförvaltningens arbetspärm är ett komplement till Göteborgs Stads handbok för systematiskt brandskyddsarbete. Pärmen följer handbokens 7-stegsmodell och består av två delar. I ifyllnadsdelen hittar du färdiga mallar att fylla i. I förklaringsdelen finns exempel som du kan använda som stöd i ditt arbete.

Hur använder jag pärmen?

Vi rekommenderar att du läser igenom handboken innan du börjar använda pärmen. Handboken ger dig nyttiga kunskaper i bland annat lagstiftning, regelverk och försäkringskrav. Den presenterar även 7-stegsmodellen mer i detalj. Handboken hittar du i dokumentlistan på den här sidan.

Till varje steg i pärmen finns ett antal dokument som du fyller i. Vissa dokument, till exempel verksamhetsbeskrivning och brandskyddsbeskrivning, kan du fylla i med en gång. Andra dokument fyller du i vid särskilda aktiviteter såsom egenkontroller och utbildningar.

Arbetspärm och exempeldel hittar du i dokumentlistan på den här sidan.

Hur fyller jag i mina dokument?

Pärmen består av ett antal ifyllbara mallar. Tänk på att spara dokumenten innan du börjar fylla i mallarna.

Hur sparar jag mina dokument?

Du bestämmer själv om du vill spara en digital kopia av pärmen eller skriva ut den i pappersformat. Tänk på att din förvaltning eller verksamhet kan ha särskilda rutiner för hur och var du sparar dina dokument.

Hur gör jag om jag behöver kopior av någon särskild mall?

Samtliga mallar till pärmen finns att ladda ned eller skriva ut som separata dokument. Du hittar dessa i dokumentlistan på den här sidan.

Måste jag använda pärmen?

Arbetspärmen är i första hand ett stöd och ett hjälpmedel. Om du redan har ett väl fungerande brandskyddsarbete, fortsätt med det och använd istället pärmen som komplement, referens eller inspiration i ditt fortsatta arbete.

Har du frågor eller synpunkter?

Pärmen har tagits fram av stadsfastighetsförvaltningen i samarbete med representanter från verksamheter i staden. Har du frågor eller synpunkter på pärmen och dess innehåll? Kontakta oss på sakerhet@stadsfast.goteborg.se​​​​​​​.

Kontakt

Har du övriga synpunkter eller frågor kan du höra av dig till Göteborgs Stads kontaktcenter.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}