Till sidans huvudinnehåll

Göteborgs Stads idrottsprogram


Göteborgs kommunfullmäktige antog 2023 ett idrottsprogram för Göteborgs Stad. Programmet som är styrande för stadens nämnder och styrelser ska skapa en gemensam syn på utvecklingen av idrott inom Göteborgs Stad.

Göteborgs Stads idrottsprogram är ett program för en levande idrottsstad. För många är idrott något som berikar – något roligt, socialt och utvecklande. Att idrotta kan betyda många saker och alla har en egen relation till idrott. I Göteborg ska alla kunna träna, tävla och leka på olika sätt, för olika syften och i olika former.

Idrotten är samtidigt en viktig del av samhället – stärks idrotten stärks hela staden. Idrott och fysisk aktivitet ger långsiktiga folkhälsovinster och har stor betydelse i arbetet för en jämlik hälsa. Idrotten bidrar även till att minska den sociala utsattheten genom att erbjuda människor en meningsfull fritid. Idrottsevenemang stärker känslan av stolthet och gemenskap inför Göteborgs roll som idrottsstad. För ett jämlikt Göteborg, som är robust, nära och sammanhållet och som engagerar och är attraktivt, är idrotten en avgörande kraft.

Fyra målområden

Göteborgs Stads arbete med idrott ramas i idrottsprogrammet in av fyra målområden. För varje målområde finns ett mål och ett antal prioriterade strategier. De prioriterade strategierna är viktiga för att uppfylla målen, kompletterar befintlig styrning inom Göteborgs Stad och ställer krav på en samordning mellan de ansvariga aktörerna. 

Idrottsanläggningar

Mål

Ett större utbud av idrottsanläggningar som används jämlikt

Prioriterade strategier

Göteborgs Stad ska

 • göra det lätt att ta sig till idrottsanläggningarna genom strategiska lokaliseringar och ett aktivt arbete för att alla ska ha möjligheter till trygga och hållbara transporter till och från idrottsanläggningarna
 • sträva efter att idrottsanläggningarna planeras och utformas flexibelt, till exempel genom att samlokalisera och samnyttja med annan samhällsservice
 • sträva efter att idrottsanläggningarna planeras och utformas mångfunktionellt på ett sätt som möjliggör fler former av idrottande
 • sträva efter att befintliga idrottsanläggningar och idrottsområden bevaras och utvecklas i takt med att staden växer
 • underlätta för idrottsföreningar och andra aktörer att bygga eller ha driftansvaret för idrottsanläggningar.

Föreningsidrott

Mål

Ett ökat och mer jämlikt deltagande i föreningsidrotten.

Prioriterade strategier

Göteborgs Stad ska

 • stödja föreningsidrottens arbete att erbjuda en flexibel verksamhet med eller utan tävlingsinslag för att på så vis minska de avhopp som sker framför allt efter 13–15 års ålder
 • i samarbete med föreningsidrotten arrangera aktiviteter för barn och unga i skolidrottshallar och andra närliggande idrottsanläggningar i anslutning till skoldagens slut
 • tillsammans med föreningsidrotten vidareutveckla insatser för att rekrytera nya  medlemmar, bland annat genom att ge förutsättningar för sänkta trösklar i verksamheten
 • utveckla stödet till och samverka med idrottsföreningar som vill och kan bedriva sociala insatser utöver sin grundverksamhet
 • tillsammans med föreningsidrotten vidareutveckla insatser för att främja ett hållbart ledarskap inom föreningsidrotten.

Idrott på egen hand

Mål

Ett ökat och mer jämlikt idrottande på egen hand.

Prioriterade strategier

Göteborgs Stad ska

 • planera, bygga, rusta upp och ge stöd till idrottsanläggningar som är avgiftsfria och öppna för alla dygnet runt
 • utveckla och stödja insatser för att erbjuda utrustning som gör det möjligt att prova på olika former av idrottande som görs på egen hand
 • främja aktiviteter för idrott på egen hand som har låga trösklar och som utgår från behoven hos de grupper som är minst fysiskt aktiva
 • öka kännedomen om utbudet av idrottsanläggningar, utrustning och aktiviteter för idrott på egen hand.

Idrottsevenemang och elitidrott

Mål

Ett bredare utbud av idrottsevenemang och en stark elitidrott.

Prioriterade strategier

Göteborgs Stad ska

 • utveckla stödet till och samverkan med föreningsidrotten och andra  evenemangsarrangörer för att underlätta för idrottsevenemang på olika nivåer
 • i nära samverkan med andra aktörer utveckla stödet till unga elitidrottare
 • sträva efter att utforma och anpassa idrottsanläggningarna på ett sätt som skapar kapacitet för idrottsevenemang och elitidrott.

Kontakta idrotts- och föreningsförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om Göteborgs Stads idrottsprogram, kontakta idrotts- och föreningsförvaltningen

Öppettider

Telefon

Telefon
031-368 20 00

Besöksadress

Nedre Kaserngården 1

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.030634455396443,57.73514580713637] }, "properties":{ "title":"Föreningsstöd idrotts- och föreningsförvaltningen", "content":"Nedre Kaserngården 1" } }]

Postadress

Box 114
401 21 Göteborg

${loading}