Till sidans huvudinnehåll

Detaljplaneprocessen


När kommunen tar fram en ny detaljplan görs det genom en process som är bestämd i plan- och bygglagen (PBL). Under processen undersöks om marken är lämplig att använda för det som planen föreslås.

Att ha koll på hur detaljplaneprocessen ser ut är viktigt både för dig som exploatör och för dig som påverkas av att en detaljplan ska tas fram i din närhet.

Det är stadsbyggnadsförvaltningen som ansvarar för arbetet med detaljplanen. Politikerna i stadsbyggnads­nämnden tar de flesta besluten. I vissa fall är det kommunfullmäktige som tar det sista avgörande beslutet om att anta en detaljplan.

Processen att ta fram en detaljplan

Processen visar steg för steg hur Göteborgs Stad vanligtvis arbetar med att ta fram en detaljplan.
 1. 1

  Ansök om planbesked

  Om du vill göra något som kräver en ny detaljplan kan du ansöka om att kommunen ska påbörja ett planarbete genom att ansöka om planbesked. 

  Ansök om planbesked

 2. 2

  Planbesked

  Du som sökt om planbesked ska få ett besked från stadsbyggnadsnämnden ifall ett planarbete kommer starta eller om ansökan får avslag.

 3. 3

  Startplanen anger vilka detaljplaner som ska starta

  Efter att du får positivt planbesked kan det dröja innan planarbetet startar. Göteborgs Stad gör varje år en startplan som visar vilka planarbeten som ska starta kommande år. Det är stadsbyggnadsnämnden som tar beslut även om startplanen. Startplan för planverksamhet

 4. 4

  Planarbetet börjar

  I planarbetet  ska kommunen undersöka om det är möjligt att göra det som exploatören / fastighetsägaren önskar. Önskemålen prövas gentemot lagar och regler och en avvägning görs mellan enskilda och allmänna intressen. Förslaget ska innehålla en plankarta med bestämmelser, samt övriga kompletterande  utredningar.

  Läs mer om vad det innebär för dig som exploatör / fastighetsägare i arbetet med att ta fram en ny detaljplan. 

 5. 5

  Samråd

  När det finns ett färdigt planförslag börjar samrådet. Ofta tar politikerna i stadsbyggnadsnämnden beslut när det är dags att gå ut på samråd.

  Under samrådsskedet kan allmänheten ta del av planförslaget på webbsidan Plan- och byggprojekt samt fysiskt under minst tre veckor i stadsbyggnadsförvaltningens lokaler. I vissa fall finns även förslaget på ett bibliotek i nära anslutning till planområdet.

  I större planer eller i planer som berör allmänheten anordnas ofta ett offentligt möte där du får möjlighet att höra mer om förslaget och ställa frågor till tjänstepersoner som arbetar med detaljplanen. Mötet kan vara fysiskt eller digitalt.

  Under samrådstiden vill kommunen ha in synpunkter från allmänheten, myndigheter och organisationer med flera.

 6. 6

  Granskning

  Efter samrådet bedöms om planförslaget behöver kompletteras eller ändras på något sätt.  De inkomna synpunkterna sammanställs och kommenteras i en så kallad samrådsredogörelse. De slutliga planhandlingarna tas fram och det blir dags för nästa steg i planprocessen – granskningen. Även inför detta steg brukar politikerna i stadsbyggnadsnämnden ta beslut om att det är dags att gå ut på granskning.

  Under granskningen är det slutliga planförslaget utställt i stadsbyggnadsförvaltningens lokaler och på webbsidan plan- och byggprojekt. Granskningstiden är vanligen två eller tre veckor. Även under denna tid finns det möjlighet för dig som är boende området och remissinstanser att lämna synpunkter. Du behöver senast lämna synpunkter under fasen granskning för att i ett senare skede ha rätt att överklaga beslut om att anta detaljplanen.

 7. 7

  Antagande

  Efter granskningen sammanfattas och kommenteras de synpunkter som framförts under i ett granskningsutlåtande. Eventuellt kan mindre justeringar av planförslaget göras. Därefter skickas planförslaget för beslut om antagande. Ibland är det stadsbyggnadsnämnden som tar beslutet om att anta detaljplanen. I vissa fall fattar nämnden istället ett beslut att tillstyrka planförslaget då själva beslutet att anta planen i stället ska fattas av kommunfullmäktige.  

 8. 8

  Överklagande

  Du som är sakägare ­- det vill säga är direkt berörd i lagens mening ­­- och har lämnat in synpunkter under samråd eller granskning har rätt att överklaga om du anser att dina synpunkter inte har tagits omhand. Överklagan skickas till kommunen som vidarebefordrar den till mark- och miljödomstolen. Överklagan måste lämnas in senast tre veckor efter att protokollet publicerats på kommunens webbplats.

  Handlingar och protokoll stadsbyggnadsnämnden

 9. 9

  Laga kraft - detaljplanen börjar gälla

  Om ingen har överklagat inom överklagandetiden eller om överklagan har avslagits får planen laga kraft, kort sagt, den börjar gälla.

  För att genomföra idén som detaljplanen bygger på krävs bygglov, så innan spaden sätts i marken ska en bygglovsprocess genomföras.   

  Bygglovsprocessen

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningens kundservice

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-368 19 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Köpmansgatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.964822849479264,57.70713611691514] }, "properties":{ "title":"Stadsbyggnadsförvaltningens kundservice", "content":"Köpmansgatan 20" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

${loading}