Till sidans huvudinnehåll
Två kvinnor framför symbolen för europeiskt samarbete

Internationellt arbete


Arbetet för ett åldersvänligt Göteborg utgår från göteborgarnas behov. De liknar behoven som finns i andra städer och länder i västvärlden. För kunskapsutbyten, stöd och samverkan ingår Göteborg i nätverk för åldersvänliga städer och samhällen i Sverige, Norden, Europa och globalt.

Vad?

Åldersvänliga Göteborg är namnet på Göteborgs Stads medlemskap i Världshälsoorganisationen, WHO:s, globala nätverk Age-friendly cities and communities (AFCC). Nätverket sätter ljus på frågor kring hur vi kan planera och anpassa våra städer för en åldrande befolkning och ger oss goda möjligheter att lära och inspireras av andra. I dagsläget är över 1500 städer i 51 länder runt om i världen, varav ett flertal i Europa, medlemmar och arbetar aktivt med frågorna.

FN:s medlemsländer har utlyst årtionde 2020-2030 till ”The decade of healthy aging”. Omställningen till Åldersvänliga städer och samhällen är en av fyra hörnpelare för att lyckas. Övriga är; motverka ålderism, personcentrerad vård och omsorg samt sammanhållen långsiktig vård och omsorg.                       

Hur?

Arbetet för ett åldersvänligt Göteborg utgår från göteborgarnas behov. Behoven liknar andra länder i västvärlden.
Göteborg ingår i flera nätverk för åldersvänliga städer och samhällen både i Norden, Europa och globalt för kunskapsutbyten och samverkan.

  • Göteborgs Stad är medlemmar i EU-nätverket Eurocities. Åldersvänliga Göteborg deltar i arbetsgruppen Wellbeing and ageing
    Eurocities - Home

I Eurocities arbetsgrupp Urban Ageing gick åtta städer samman i en djupstudie 2019 kring städernas åldrande befolkning, policys och vilka åtgärder som leder till förbättringar för äldre. De deltagande städerna var förutom Göteborg; Amsterdam, Barcelona, Hengelo, Manchester, Nantes, Oslo och Zaragoza. 

Studien utgick ifrån WHO:s handbok för Åldersvänliga städer (Age-friendly Cities and Communities) och de utpekade områden som en stad bör arbeta med för att bli mer åldersvänlig; stadsmiljö, transport, bostäder, social delaktighet, respekt och social integration, medborgardelaktighet och sysselsättning, kommunikation, samhällsstöd och hälsotjänster.  

Läs mer om djupstudien här: Utvecklings- och forskningsprojekt

Varför?

Vi har en demografisk utmaning i Göteborg och i Sverige precis som i större delen av världen. Med en åldrande befolkning får vi allt färre invånare i yrkesverksam ålder och allt fler som behöver vårt stöd.

Samtidigt lever vi i en globaliserad värld och delar utmaningar med flertalet andra länder runt om i världen om vad som påverkar äldre personers livssituation och möjlighet att behålla hälsa, livskvalitet och fortsätta vara aktiv i samhället.

Vi behöver tänka och arbeta på andra sätt för att kunna möta utvecklingen. Och såväl som att vi som kommun/stad behöver samverka med en rad samhällsaktörer i Göteborg och i Sverige, behöver vi också samverka med andra utanför Sveriges gränser för att hitta nya möjligheter och lösningar.

Åldersvänliga Göteborg är en del av Göteborgs Stads internationella arbete och ger oss goda möjligheter att titta på hur andra länder tar sig an situationen med en åldrande befolkning även utanför Sverige; Vad gör andra? Vilka lösningar som andra använder kan vi också använda? Vilka arbetssätt kan vi anamma? Det här är en läranderesa för oss i Göteborgs Stad, men också en möjlighet att skapa kontakt med andra städer och samarbeta med globala aktörer som WHO och FN, vilket ger oss gott stöd för att jobba evidensbaserat.

Genom arbetet bidrar även Göteborgs Stad i omställningen till en hållbar utveckling och de globala målen i FN:s Agenda 2030 och en mer åldersvänlig värld.

Läs mer:

Stärkt nordiskt samarbete för åldersvänliga samhällen
(Vårt Göteborg 2023-11-16)

Åldersvänliga Göteborg i riksdagen 
(Vårt Göteborg 2023-06-30)

Åldersvänliga Göteborg deltog i europeisk konferens i Köpenhamn
(Vårt Göteborg 2023-03-24)


Ytterligare fördjupning:

Nordiccities strengthen their work for age-friendly cities | NVC (nordicwelfare.org)

Creating age-friendly cities and communities (who.int)

WHO's work on the UN Decade of Healthy Ageing (2021-2030)

WHO Evidence and Gap Maps for the UN Decade of Healthy Ageing

Measuring the age-friendliness of cities: a guide to using core indicators (who.int)

Centre for Ageing Better | Action today for all our tomorrows (ageing-better.org.uk)

Senteret for et aldersvennlig Norge

Kontakt

Emma Matsson

Utvecklingsledare Åldersvänliga Göteborg
Telefonnummer: 031-365 56 05
E-post:  emma.matsson@aldrevardomsorg.goterborg.se

 

Övrig kontakt

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}