Till sidans huvudinnehåll
Person iklädd svart baddräkt och lila badmössa simmar genom blått vatten i en simhall.

Nytt centralbad


Göteborg behöver ett modernt centralbad. De senaste åren har fyra olika alternativ för placering av ett nytt centralbad undersökts. Kommunfullmäktige har fattat beslut om att en ny detaljplan ska tas fram för att möjliggöra ett centralbad i evenemangsområdet, norr om Valhallagatan.

Vad?

Förutsättningarna för ett nytt centralbad har utretts. Ett nytt centralbad ska bland annat innehålla två 50-metersbassänger, två undervisningsbassänger, minst 2 000 läktarplatser. Dessutom ska ett centralbad också kunna tillgodose ett stort antal andra behov som exempelvis möjlighet till relax, gym och gruppträning samt café/restaurang. 

Så utvecklas idrottsområden och motionsanläggningar

Var?

Fyra potentiella placeringar har utretts (Gullbergsvass, Heden, Ringön och Valhallagatan/evenemangsområdet). 28 april 2022 fattade kommunfullmäktige beslut om att inriktningen för evenemangsområdet ska kompletteras med en placering av nytt centralbad norr om Valhallagatan mot Burgårdsparken. 

Varför?

Göteborg behöver ett modernt centralbad som ska ha stor kapacitet för simundervisning och motionsverksamhet, men också vara anpassat till föreningslivets behov och fungera för SM-tävlingar inom simidrotten.

När?

Enligt den övergripande tidplanen för evenemangsområdet kan ett centralbad och sporthallar stå färdigt kvartal 1, 2031. Byggtid, där markarbeten och själva bygget räknas in, kan ligga runt mellan två och ett halvt till tre år.

Övergripande bastidplan för evenemangsområdet inklusive centralbadet

Vem?

Idrotts- och föreningsnämnden har varit huvudansvarig för fördjupad förstudie som genomlyst fyra alternativ till placering för ett nytt centralbad. Nämnden har också haft uppdrag att genomföra en jämförande studie med planerade eller nyligen uppförda badhus i andra kommuner.

Beslutat av kommunfullmäktige

28 april 2022 fattade kommunfullmäktige beslut om att: 

 • Kommunstyrelsen får i uppdrag att komplettera befintlig inriktning för en ny arena med placering av ett centralbad norr om Valhallagatan mot Burgårdsparken.
 • Byggnadsnämnden får i uppdrag att skyndsamt ta fram en ny detaljplan för att möjliggöra ett centralbad och stadsutveckling norr om Valhallagatan.
 • Byggnadsnämnden får i uppdrag att, i samverkan med kommunstyrelsen, skyndsamt ta fram ett planprogram utifrån den fördjupade förstudien om ett nytt centralbad parallellt med framtagandet av en detaljplan.

Den 8 juni 2023 fattade kommunfullmäktige beslut om att: 

 • Kommunstyrelsen får fortsatt uppdrag att, tillsammans med stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden, Higab AB och Got Event AB planera för ny arena och stadsutveckling i evenemangsområdet, med placering av arenan på Valhallabadets tomt.
 • Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder för att omhänderta Valhallabadets kulturhistoriska värden.
 • Idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att utreda hur ett eventuellt verksamhetsbortfall kan omhändertas genom andra badanläggningar såväl i Göteborgs kommun som i kranskommunerna.
 • Idrotts- och föreningsnämnden får i samverkan med Exploateringsnämnden och Stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att omhänderta ersättningsbehovet som rivningen av de tre sporthallarna medför.

För dig som vill veta mer

Ny arena och stadsutveckling i evenemangsområdet

Hitta alla bad och simhallar

Saltvattensbassängerna i Jubileumsparken

Fler simhallar under planering

Ny simhall i Kortedala

Ny simhall i Askim

Frågor och svar

 • Varför behövs ett nytt centralbad?

  Valhallabadet är gammal och tekniskt utslitet. Göteborg behöver ett modernt centralbad med stor kapacitet för simundervisning och motionsverksamhet. Ett bad som också är anpassat till föreningslivets behov och som kan fungera för SM-tävlingar inom simidrotten.

  Med en ny multiarena och ett nytt centralbad kan Göteborg fortsätta vara en attraktiv, hållbar och konkurrenskraftig evenemangsstad, med mer välmående göteborgare.


 • Vad är det om har utretts?

  Idrotts- och föreningsnämnden har på uppdrag av kommunfullmäktige och tillsammans med bland annat Älvstranden Utveckling, fastighetskontoret och stadsbyggnadskontoret tagit fram en detaljerad förstudie och underlag som innebär en förbättrad totalekonomi för ett centralbad. Underlaget innehåller: förutsättningar och strategier för projektets genomförande, specificering av ekonomi och volymer, riskbedömning och nyttoanalys


 • Vad har beslutats?

  28 april 2022 fattade kommunfullmäktige beslut om att en ny detaljplan ska tas fram för att möjliggöra ett centralbad i evenemangsområdet, norr om Valhallagatan.

  Den 8 juni 2023 fattade kommunfullmäktige beslut om att: 

  • Kommunstyrelsen får fortsatt uppdrag att, tillsammans med stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden, Higab AB och Got Event AB planera för ny arena och stadsutveckling i evenemangsområdet, med placering av arenan på Valhallabadets tomt.
  • Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder för att omhänderta Valhallabadets kulturhistoriska värden.
  • Idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att utreda hur ett eventuellt verksamhetsbortfall kan omhändertas genom andra badanläggningar såväl i Göteborgs kommun som i kranskommunerna.
  • Idrotts- och föreningsnämnden får i samverkan med Exploateringsnämnden och Stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att omhänderta ersättningsbehovet som rivningen av de tre sporthallarna medför.


 • Vilka platser har utretts för placering av nytt centralbad?

  Utredningar har tittat på alternativen Gullbergsvass, Ringön, Heden och evenemangsområdet. Alla fyra alternativ lyfts fram i ”Lokaliseringsstudien för nytt centralbad” som Göteborgs Stads lokalsekretariat tog fram 2017-2018.


 • Hur mycket kommer ett centralbad att kosta?

  Beräkningarna som presenterades våren 2021 låg på cirka 1,8 miljarder och skillnaden i kostnad mellan de då tre undersökta platserna (Gullbergsvass, Heden och Ringön) var marginell.

  När evenemangsområdet senare utreddes som placering lyftes tidsaspekten ur kalkylen och alternativen redovisades i aktuellt kostnadsläge (oktober/november 2021) och utan antaganden om framtida kostnadsutveckling. Projektkostnaden uppskattades då till mellan 1,6 och 1,7 miljarder kronor. 

  Frågan om markvärde och kostnad för markförvärv har inte tagits med i kalkylerna.


 • Varför är det så dyrt?

  Det handlar om en stor byggnad, cirka 28 000 kvadratmeter med många bassänger och krav på tekniska lösningar. Det här är en anläggning som ska byggas och drivas med stor miljö- och klimathänsyn, som ska kunna ordna SM i simidrotter och som ska kunna bedriva simundervisning i stor skala. Anläggningen ska också kunna erbjuda tränings- och tävlingsverksamhet för föreningar och många badbesök för allmänheten.  


 • Vad ska anläggningen innehålla?

  Ett nytt centralbad ska åtminstone innehålla två 50-metersbassänger (varav en med djupdel med höj- och sänkbar botten), minst 2 000 läktarplatser, två undervisningsbassänger med höj- och sänkbar botten, hoppbassäng, familjebad med lek-/varmpooler och lekytor, möjlighet till relax, gym och gruppträning, restaurang /café – våt- och torrservering.


 • När kan ett nytt centralbad vara klart?

  Enligt den övergripande tidplanen för evenemangsområdet kan ett centralbad och sporthallar stå färdigt kvartal 1, 2031.

  Byggtid, där markarbeten och själva bygget räknas in, kan ligga runt mellan två och ett halvt till tre år.
Kontaktperson

Markus Nyström

Enhetschef Stadsutveckling, idrotts-och föreningsförvaltningen
Telefonnummer: 031-368 21 35
E-post: markus.nystrom@ioff.goteborg.se

Övrig kontakt

För övriga frågor kontakta Göteborg Stads kontaktcenter

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}