Till sidans huvudinnehåll
Visionsbild av centralstationen, en byggnad i glas med inslag av grönska och solpaneler på taket.

Station Centralen


I Centralenområdet byggs ytterligare en tågstation som en del av Västlänken. Den östra och den mittersta uppgången kommer att rymmas i nya byggnader. Även området runt stationen utvecklas.

Vad?

Norr om dagens centralstation byggs en ny underjordisk station för tågen genom Västlänken.  Stadsutvecklingen runt stationen ska stärka området som regional knutpunkt med goda förutsättningar för handel, kontor, mötesplatser för kultur samt torg och mindre parker. 

Detaljplanen  för området, "Västlänken, Station Centralen med omgivning, inom stadsdelen Gullbergsvass i Göteborg", vann laga kraft den 7 januari 2021. Det innebär att planen är gällande. 

Så arbetar staden med infrastrukturprojekt

Var?

Detaljplanen innebär att Västlänkens Station Centralen med tillhörande byggrätter kan byggas ut. Planen omfattar 2 av 3 uppgångar från den underjordiska tågstationen i nya byggnader för centrumändamål. Därtill kan det byggas både kontor och bostäder. Detaljplanen möjliggör också en upprustning av Bergslagsparken, nya torg och en boulevard. Det görs plats för nya cykelparkeringar och cykelstråk.

När?

Förväntad byggstart för byggnaderna är 2023/2024 och 2024/2025 för allmän plats. Enligt tidplanen ska området vara färdigställt till december 2026.

Vem?

Jernhusen har tecknat ett markanvisningsavtal med staden gällande byggrätten för Mittuppgången. NCC och Jernhusen har tecknat avtal om att gemensamt utveckla Park Central, som ska rymma den östra uppgången från tågstationen.


Nyheter om station Centralen

Visionsbild över nytt stationshus i Göteborg.

Klart med bygglov för nytt stationshus i Göteborg

2023-12-29

På årets sista stadsbyggnadsnämnd beslutades som bygglov för nytt stationshus för Västlänken vid Nils Ericson-terminalen. Byggnaden har en utformning i en klassisk stil som knyter an till den närligga…

Projekt i Centralenområdet

Visionsbild av drottningtorget kvällstid med stora glasbyggnader bakom centralstationen.
Göteborg växer

Centralenområdet

Kajstråk vid centralen området. Människor står på gatan brevis byggnaden läppstiftet.
Göteborg växer

Lilla Bommen

Vallgravens kant i förgrunden brevid en vit byggnad i klassisk stil och centralstationen i bakgrunden.
Göteborg växer

Norr om Centralstationen

Flygvy över Nordstan med vitmarkering över planerad byggmark.
Göteborg växer

Norr om Nordstan

Visionsbild av centralstationen, en byggnad i glas med inslag av grönska och solpaneler på taket.
Göteborg växer

Station Centralen

Flygvy över centralstationens bangård, med sammankopplande tågspår.
Göteborg växer

Bangårdsförbindelsen

Visionsbild av Haga station, en rund byggnad med platt tak och träpaneler med hög insyn. I bakgrunden syns Hagakyrkan.
Göteborg växer

Västlänken


Kontaktpersoner

Per-Anders Käll

Programledare

E-post: per-anders.kall@exploatering.goteborg.se

Kristin Östling

Kommunikationsansvarig

E-post: kristin.ostling@exploatering.goteborg.se

Övrig kontakt

För övriga frågor kontakta Göteborg Stads kontaktcenter

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}