Till sidans huvudinnehåll

Hyra kommunal mark för idrotts- och fritidsverksamhet


Organisationer kan ansöka om att arrendera (hyra) mark för att bedriva idrotts- och fritidsverksamhet i Göteborg. Kravet är att verksamheten skapar goda förutsättningar för stadens invånare att idrotta, ha en aktiv fritid eller främja folkhälsa. Den ska även bidra till att stadens föreningsliv förstärks.

Detta krävs för att få arrendera mark för idrotts- och fritidsverksamhet

 Organisationen ska:

 • bedriva en verksamhet som kompletterar eller förstärker stadens befintliga utbud av idrotts-och fritidsverksamhet.
 • vara uppbyggd enligt demokratiska principer och öppet ta ställning för demokratin som samhällssystem (gäller enbart ideella föreningar).
 • ha allmänintresse och vara öppen för alla, om inte sakliga och godtagbara skäl finns för undantag.
 • verka för lika rättigheter och möjligheter till delaktighet oberoende av kön, könsidentitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning och ålder.

Organisationen får inte:

 • ha en uppmuntrande attityd till tobak, alkohol eller andra droger.
 • diskriminera eller på annat sätt bryta mot principen om alla människors lika värde.

Förvaltningen prioriterar främst organisationer som:

 • är en aktivitetsbidragsgodkänd förening eller bedriver ideell verksamhet i Göteborg.
 • erbjuder verksamhet för barn och ungdomar (7–25 år), personer med funktionsnedsättning eller personer över 65 år.
 • avser att bedriva verksamhet i områden där föreningsdeltagandet är generellt lägre jämfört med andra områden i Göteborg.

På sidan Starta en förening kan du läsa om hur du gör för att starta en förening.

Innan ni ansöker om att arrendera mark för idrottsverksamhet

Se på kartan vilken plats/yta som kan arrenderas för idrottsverksamhet

Det är viktigt att du börjar med att säkerställa att marken du är intresserad av har status som idrottsmark. Det är bara sådan mark du kan arrendera för idrottsverksamhet, av idrotts- och föreningsförvaltningen. I kartorna är all idrottsmark i Göteborg rosamarkerad, det betyder inte att det finns ledig mark att arrendera.

Om den markyta ni är intresserad av inte finns med är det exploateringsförvaltningen som förvaltar marken. 

Karta Angered - mark för idrottsverksamhet

Karta Askim, Frölunda, Högsbo - mark för idrottsverksamhet

Karta Centrum - mark för idrottsverksamhet

Karta Lundby - mark för idrottsverksamhet

Karta Majorna/Linné - mark för idrottsverksamhet

Karta Norra Hisingen - mark för idrottsverksamhet

Karta Örgryte Härlanda - mark för idrottsverksamhet

Karta Östra Göteborg - mark för idrottsverksamhet

Karta Västra Göteborg - mark för idrottsverksamhet

Karta Västra Hisingen - mark för idrottsverksamhet

Innan ni ingår ett arrendeavtal 

 • fundera över era behov och anpassa era önskemål om yta efter dem
 • läs igenom arrendevillkoren noggrant
 • var observant på tiden för arrendet så att den passar för det ni har tänkt använda arrendeområdet till
 • anpassa era investeringar på den arrenderade marken till arrendevillkoren

Så beräknas arrendeavgiften

Organisationen betalar en så kallad arrendeavgift för den arrenderade marken. Arrendeavgiften bestäms utifrån markens storlek och förutsättningar. Föreningar som är  aktivitetsbidragsgodkända  får arrendera marken till en lägre kostnad.

Ansöka om att arrendera mark

Ansök i god tid

Ni kan ansöka om att arrendera mark när som helst under året. Skicka in ansökan i god tid innan verksamheten planeras att starta. Vi behandlar alla ansökningar i turordning, normalt inom en månad efter att ni lämnat in ansökan.

Förbered bilagor som ska vara med i ansökan:

Bilagor som ska skickas med ansökan:

 • Årsmöteshandlingar (verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, balans- och resultaträkning
 • Stadgar
 • Ekonomisk kalkyl av etablering av verksamhet på ansökt mark samt tilltänkt årlig driftkostnad
 • Planritning eller karta med utritat ansökt område

Ansök via blankett

Ni ansöker via blankett:

Blankett för ansökan om att arrendera mark för idrotts- och fritidsverksamhet

Fyll i och skriv under ansökan. Skanna in den och skicka den tillsammans med begärda bilagor till idrottoforening@ioff.goteborg.se.

Att tänka på under arrendetiden

 • Innan ni uppför byggnader, utför vatten- och avloppsanslutningar eller gör ingrepp i marken som är av bestående betydelse, måste ni kontakta idrotts- och föreningsförvaltningen för att få godkänt att göra det. När idrotts- och föreningsförvaltningen har godkänt detta, är det upp till er att söka bygglov och andra tillstånd som behövs.
 • Om ni vill fälla träd på den arrenderande marken ska ni kontakta idrotts- och föreningsförvaltningen.
 • Ni är skyldiga att hålla den arrenderade marken och ytorna intill i vårdat skick.
 • Ni har inte rätt att överlåta avtalet till någon annan eller hyra ut i andra hand.
 • Om ni bedriver en verksamhet som kräver tillstånd måste ni själv söka dessa hos respektive myndighet. Ni ansvarar själva för den verksamhet ni bedriver gentemot ansvariga myndigheter.
 • Det hållbara miljöperspektivet är viktigt för Göteborgs Stad och det är viktigt för oss att ni som arrendator tänker på materialval, att inte använda kemikalier och andra medel som kan skada miljön.

Att tänka på när arrendet upphör

När avtalet är uppsagt ska ni lämna tillbaka marken i avröjt skick. Byggnader och anläggningar, till exempel asfaltering, plantering och liknande, ska tas bort. Detta gäller även när ni har övertagit ett arrendeområde med till exempel befintliga anläggningar. Kostnader för rivning, återställande av marken och eventuell marksanering betalas av arrendatorn. Ni har inte rätt till någon ersättning i samband med att arrendet upphör.

Kontakta idrotts- och föreningsförvaltningen

Om du har frågor om arrende för idrottsmark, kontakta idrotts- och föreningsförvaltningen.

Telefon

Telefon
031-368 20 00

Besöksadress

Nedre Kaserngården 1

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.030634455396443,57.73514580713637] }, "properties":{ "title":"Idrotts- och föreningsförvaltningen - Kundservice", "content":"Nedre Kaserngården 1" } }]

Postadress

Box 114
401 21 Göteborg

Öppettider

Relaterad information

Bygga, bo och leva hållbart

Arrendera mark för annat än idrottsverksamhet

Här kan du läsa mer om hur det fungerar om du vill arrendera mark för något annat än idrottsverksamhet.

${loading}