Till sidans huvudinnehåll

Gifter i miljön

I många markområden i Göteborg finns gifter lagrade. Det är rester från gamla industriverksamheter. De gifter som hamnar i miljön idag kommer till stor del från tillverkning och användning av vanliga varor och kemiska produkter. Det handlar om diffusa utsläpp från till exempel kläder, leksaker, möbler och hygienprodukter.

Spåren finns i avloppsslam och damm

I avloppsslammet från Göteborgs avloppsreningsverk Ryaverket finns förhöjda halter av organiska ämnen som bromerade flamskyddsmedel, ftalater, perfluorerade föreningar, tennorganiska föreningar, nonylfenoler och triclosan. Det är ämnen som kan finnas i varor som vi använder i våra hem. Undersökningar av damm från inomhusmiljö visar att dessa ämnen också finns i dammet och har spridits från inredning och byggmaterial.

Halterna av tungmetaller i avloppsslammet har under flera årtionden minskat kraftigt, vilket beror på förbud eller begränsningar av användningen genom lagstiftning. Men de när det gäller till exempel bly, kadmium och kvicksilver har minskningen planat ut de senaste åren.

Marken är förorenad på många ställen

Marken i Göteborg är förorenad på många ställen där det tidigare har funnits industrier. Det kan vara ämnen som zink, arsenik, bly, kadmium, krom, koppar och olja. För att bygga på gammal industrimark krävs därför omfattande undersökningar för att ta reda på om marken behöver saneras. Läs mer på sidan Föroreningar i mark, vatten och byggnader

Även båtlivet har bidragit till giftspridningen i miljön. Miljöförvaltningens undersökningar visar att det finns en hel del föroreningar från båtbottenfärgeri havsmiljön, i bottensedimenten i båthamnarna och på båtuppläggningsplatserna.

Giftfri miljö – särskilt viktigt för barnen

Barn som växer, även foster, är särskilt utsatta eftersom deras utveckling kan störas av skadliga kemiska ämnen. Det är en av anledningarna till att barns livsmiljöer är prioriterade i Göteborgs Stads miljö-och klimatprogram 2021-2030. I miljö-och klimatprogrammet finns bland annat ett delmål om att stadens verksamheter ska minska användningen av skadliga ämnen.

Att skydda barnen är också prioriterat av Kemikalieinspektionen. Här kan du läsa mer om kemikalier i barns vardag

Kontakta miljöförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om miljöläget i Göteborg så kan du kontakta miljöförvaltningen.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Karl Johansgatan 23

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.92664117990286,57.69694913471715] }, "properties":{ "title":"Miljöförvaltningen", "content":"Karl Johansgatan 23" } }]

Postadress

Box 7012
402 31 Göteborg

${loading}