Miljö- och klimatprogram för Göteborgs Stad 2021-2030

Nu har Göteborg ett nytt miljöprogram. Miljö- och klimatprogram för Göteborgs Stad 2021-2030 ska driva och öka takten i arbetet med en ekologiskt hållbar stad – för naturen, klimatet och människan.

Med programmet ska Göteborg ställa om till en ekologiskt hållbar stad. Göteborgs Stad kommer att få gemensamma mål, arbetssätt och strategier så att vi enklare kan planera, genomföra, följa upp och förbättra miljöarbetet och dessutom prioritera de saker som ger störst effekt. Vi ska samverka med andra aktörer och gå från ord till handling – och öka takten tillsammans.

Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021–2030

Program för naturen, klimatet och människan  tre miljömål

Programmet fokuserar på de största utmaningarna för ett ekologiskt hållbart Göteborg. Det innehåller tre miljömål som handlar om naturen, klimatet och människan. De tre miljömålen omfattar hela Göteborg. Under miljömålen finns tolv delmål som fokuserar på Göteborg Stads egen verksamhet, samt sju tvärgående strategier.

Naturen

Miljömål: Göteborg har en hög biologisk mångfald.

Globalt sett dör arter i en hög takt och ekosystem förstörs. Men det finns goda förutsättningar att vända trenderna. I Göteborg finns en stor variation av livsmiljöer för många växter och djur.

Målet innebär att Göteborg senast 2030 ska ha tillräckliga arealer av naturtyper och livsmiljöer med rätt skötsel för att bevara de arter som finns i kommunen och ge förutsättningar för att utveckla ekosystemtjänster. Göteborgs Stad ska också bidra till den biologiska mångfalden regionalt, nationellt och globalt.

Delmål:

 • Göteborgs Stad sköter och skyddar arters livsmiljöer så att naturvärdena utvecklas
 • Göteborgs Stad arbetar för renare hav, sjöar och vattendrag
 • Göteborgs Stad ökar den biologiska mångfalden i stadsmiljön
 • Göteborgs Stads inköp bidrar till att främja biologisk mångfald

Klimatet

Miljömål: Göteborg ska ha ett klimatavtryck som är nära noll.

Temperaturen ökar i jordens atmosfär och effekterna med extremväder märks redan. Göteborg kan ta en ledande roll i klimatomställningen. Det kan vi göra genom miljö- och klimatprogrammet.

Målet innebär att Göteborgs klimatavtryck årligen ska minska med sikte på att så snabbt som möjligt nå nollavtryck. Utsläppen inom Göteborgs geografiska område ska minska med minst 10,3 procent per år och de konsumtionsbaserade utsläppen ska minska med minst 7,6 procent per år till 2030. Göteborgs Stad ska minska sina egna utsläpp i högre takt och använda samtliga tillgängliga verktyg och styrmedel för att driva på samhällets omställning.

Delmål:

 • Göteborgs Stad minskar energianvändningen i bostäder och lokaler
 • Göteborgs Stad producerar enbart energi av förnybara källor
 • Göteborgs Stad minskar klimatpåverkan från resor och transporter
 • Göteborgs Stad minskar klimatpåverkan från inköp

Människan

Miljömål: Göteborgarna har en hälsosam livsmiljö.

Allt fler människor väljer att bo och arbeta i Göteborg. Det ökar biltrafiken som skapar buller och ger sämre luft. Göteborgarnas hälsa och livskvalitet påverkas av livsmiljön.

Målet innebär att göteborgarnas hälsa och välbefinnande ska främjas genom bättre luftkvalitet och ljudmiljö samt minskad användning av skadliga ämnen. Göteborg ska vara en grön och robust stad där ekosystemtjänster nyttjas för att tillgodose människors behov, nu och i framtiden.

Delmål:

 • Göteborgs Stad minskar användningen av skadliga ämnen
 • Göteborgs Stad säkrar en god luftkvalitet för göteborgarna
 • Göteborgs Stad minskar buller för göteborgarna
 • Göteborgs Stad säkrar tillgången till grönområden och nyttjar ekosystemtjänster.

Strategier för att ställa om till en hållbar stad

Göteborgs Stad tar nya kliv mot en hållbar framtid genom att samordna sitt miljöarbete och göra nya arbetssätt möjliga. Miljö- och klimatprogrammet innehåller därför strategier som ska driva på omställningen och föreslå åtgärder som ökar stadens kapacitet att nå målen. Strategierna är att Göteborgs Stad ska:

 • agera som föregångare
 • skapa förutsättningar för att leva hållbart
 • driva på utvecklingen av cirkulär ekonomi
 • arbeta strategiskt med finansiering för ökad takt i omställningen
 • driva på utvecklingen för hållbart byggande
 • planera för en grön och robust stad
 • driva på utvecklingen av hållbara transporter.

Tillsammans gör vi det möjligt

Med ett program för naturen, klimatet och människan ska vi öka takten för genomförande. Tillsammans skapar vi ett Göteborg med en hög biologisk mångfald, ett klimatavtryck som är nära noll och en livsmiljö som är hälsosam för göteborgarna.

För att lyckas är samverkan mellan Göteborgs Stad och näringsliv, invånare, akademi, andra städer och andra aktörer en förutsättning. Vi behöver arbeta tillsammans och exempelvis hitta nya sätt att transportera oss, äta mer hållbar mat och behålla och utveckla naturvärden i staden.

Alla måste bidra med sin del och framför allt måste vi gå från ord till handling – och öka takten tillsammans.

Läs i Vårt Göteborg 

Ribban för Göteborgs miljö- och klimatarbete höjs i nya programmet  (publicerad 2021-03-26)

Historik

 • Under hösten 2020 var miljö- och klimatprogrammet på remiss.
 • I december 2020 beslutade miljö- och klimatnämnden om det slutgiltiga programmet.
 • Kommunfullmäktige antog programmet den 25 mars 2021 och det startades under våren 2021.
 • Det gamla miljöprogrammet, Göteborgs Stads miljöprogram och handlingsplan, gäller alltså inte längre.

In English

Environment and Climate Programme for the City of Gothenburg 2021–2030