Miljö- och klimatprogram för Göteborgs Stad 2021-2030

Nu har Göteborg ett nytt miljöprogram. Miljö- och klimatprogram för Göteborgs Stad 2021-2030 ska driva och öka takten i arbetet med en ekologiskt hållbar stad – för naturen, klimatet och människan.

Med programmet ska Göteborg ställa om till en ekologiskt hållbar stad. Göteborgs Stad kommer att få gemensamma mål, arbetssätt och strategier så att vi enklare kan planera, genomföra, följa upp och förbättra miljöarbetet och dessutom prioritera de saker som ger störst effekt. Vi ska samverka med andra aktörer och gå från ord till handling – och öka takten tillsammans.

Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021–2030

Program för naturen, klimatet och människan  tre miljömål

Programmet fokuserar på de största utmaningarna för ett ekologiskt hållbart Göteborg. Det innehåller tre miljömål som handlar om naturen, klimatet och människan. De tre miljömålen omfattar hela Göteborg. Under miljömålen finns tolv delmål som fokuserar på Göteborg Stads egen verksamhet, samt sju tvärgående strategier.

Naturen

Målet är att Göteborg ska ha en hög biologisk mångfald. Globalt sett dör arter i en hög takt och ekosystem förstörs. Men det finns goda förutsättningar att vända trenderna. I Göteborg finns en stor variation av livsmiljöer för många växter och djur. Göteborgs Stad ska:

 • sköta och skydda arters livsmiljöer så att naturvärden utvecklas
 • arbeta för renare hav, sjöar och vattendrag
 • öka den biologiska mångfalden i stadsmiljön
 • minska vår påverkan på biologisk mångfald vid inköp.

Klimatet

Målet är att Göteborg ska ha ett klimatavtryck som är nära noll. Temperaturen ökar i jordens atmosfär och effekterna med extremväder märks redan. Göteborg kan ta en ledande roll i klimatomställningen. Göteborgs Stad ska:

 • minska energianvändningen i bostäder och lokaler
 • producera enbart energi av förnybara källor
 • minska klimatpåverkan från resor och transporter
 • minska vår klimatpåverkan från inköp.

Människan

Målet är att göteborgarna ska ha en hälsosam livsmiljö. Allt fler människor väljer att bo och arbeta i Göteborg. Det ökar biltrafiken som skapar buller och ger sämre luft. Göteborgarnas hälsa och livskvalitet påverkas av livsmiljön. Göteborgs Stad ska:

 • minska användningen av skadliga ämnen
 • öka luftkvaliteten för göteborgarna
 • minska buller för göteborgarna
 • öka tillgången till grönområden och användning av ekosystemtjänster.

Strategier för att ställa om till en hållbar stad

Göteborgs Stad tar nya kliv mot en hållbar framtid genom att samordna sitt miljöarbete och göra nya arbetssätt möjliga. Miljö- och klimatprogrammet innehåller därför strategier som ska samordna arbetet med miljömålen och driva på omställningen. Strategierna är att Göteborgs Stad ska:

 • agera som föregångare
 • skapa förutsättningar för att leva hållbart
 • driva på utvecklingen av cirkulär ekonomi
 • arbeta strategiskt med finansiering för ökad takt i omställningen
 • driva på utvecklingen för hållbart byggande
 • planera för en grön och robust stad
 • driva på utvecklingen av hållbara transporter.

Tillsammans gör vi det möjligt

Med ett program för naturen, klimatet och människan ska vi öka takten för genomförande. Tillsammans skapar vi ett Göteborg med en hög biologisk mångfald, ett klimatavtryck som är nära noll och en livsmiljö som är hälsosam för göteborgarna.

För att lyckas är samverkan mellan Göteborgs Stad och näringsliv, invånare, akademi, andra städer och andra aktörer en förutsättning. Vi behöver arbeta tillsammans och exempelvis hitta nya sätt att transportera oss, äta mer hållbar mat och behålla och utveckla naturvärden i staden.

Alla måste bidra med sin del och framför allt måste vi gå från ord till handling – och öka takten tillsammans.

Läs i Vårt Göteborg 

Ribban för Göteborgs miljö- och klimatarbete höjs i nya programmet  (2021-03-26)

Historik


 • Under hösten 2020 var miljö- och klimatprogrammet på remiss.
 • I december 2020 beslutade miljö- och klimatnämnden om det slutgiltiga programmet.
 • Kommunfullmäktige antog programmet den 25 mars 2021 och det startades under våren 2021.
 • Det gamla miljöprogrammet, Göteborgs Stads miljöprogram och handlingsplan, gäller alltså inte längre.