Till sidans huvudinnehåll

Roller och ansvar i arbetet med kontrollplan


Det är viktigt att alla som medverkar i ett byggprojekt vet vilken roll de har och vad de har ansvaret över samt vad som regleras av bygglagstiftningen och vad som styrs av civilrättsliga avtal.

Byggherre

Byggherren är den som låter andra utföra arbetet i ett byggprojekt eller utför arbetet själv. I lite mindre projekt som  exempelvis till-/ombyggnad av den egna villan eller nybyggnad av villa så är det oftast du som privatperson som är byggherre. Byggherren har det övergripande ansvaret för att projektet genomförs i enlighet med de krav som finns i gällande lagstiftning. I bygglovs- och anmälningsärenden ska byggherren redovisa till stadsbyggnadsnämnden att kraven som finns i bygglagstiftningen, plan- och bygglagen (PBL) med tillhörande bestämmelser uppfylls samt att nödvändiga kontroller görs för att säkerställa detta.

Kontrollansvarig (KA)

KA hjälper byggherren med att upprätta förslag till kontrollplan för kontroll mot bygglagstiftningen, ser till att kontrollplanen följs samt gällande bestämmelser och eventuella kompletterande villkor följs samt att kontroller utförs enligt den kontrollplan som stadsbyggnadsnämnden fastställt i startbeskedet. I sin roll som kontrollansvarig ska KA själv inte utföra kontroller, KA ska se till att kontrollerna blir utförda av de kontrollanter som angetts i kontrollplanen.

Kontrollplan PBL

En kontrollplan enligt PBL är ett dokument som ska innehålla de viktigaste kontrollerna som behövs för att säkerställa att samhällets krav enligt PBL kan antas bli uppfyllda. Innan du kan upprätta kontrollplanen ska en riskbedömning av projektet göras.

Byggherrens sakkunniga

Projektörer, entreprenörer och övriga aktörer som anlitas av byggherren i projektet för olika delmoment, ska leverera fackmannamässiga ritningar, utlåtande mm respektive fackmannamässigt utfört arbete samt delta med sin kompetens i riskbedömningen. Byggherren bör säkerställa att dessa har egna egenkontrollsystem som garanterar kvalitén på arbetet och att man följer de civilrättsliga avtal man ingått. Byggherren ansvarar för att rätt kompetens och sakkunskap finns hos aktörerna inom organisationen för projektet.

Certifierad sakkunnig

En sakkunnig som har ett certifieringsintyg på sin kompetens. Stadsbyggnadsnämnden kan kräva att en certifierad sakkunnig utför viss kontroll. Certifiering enligt PBL finns inom områdena brandskydd, energi, ventilation, kulturvärden och tillgänglighet.

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden ”godkänner” inte dokument och handlingar utan gör en bedömning utifrån av byggherren redovisade handlingar om den sökta åtgärden kan antas komma att uppfylla kraven i PBL med tillhörande föreskrifter. Stadsbyggnadsnämnden fastställer i startbeskedet kontrollplanen som ska gälla i ärendet.

Byggherrens dokumenterade egenkontroll

Byggherrens dokumenterade egenkontroll är de kontroller som ska utföras enligt kontrollplanen och som någon från byggherrens egen organisation ska utföra. Det kan vara en projektör, en entreprenör, en annan utsedd kontrollant eller byggherren själv om byggherren har rätt kompetens som ansvarar för kontrollen.  Byggherren bör ha avtal med alla som ska utföra kontroller så att denna kontroll utförs, dokumenteras och levereras enligt vad som föreskrivits i kontrollplan PBL.

Entreprenörens egenkontroll

Entreprenörens eget kontrollsystem som ska borga för att det civilrättsliga avtal som byggherren ingått med entreprenören uppfylls. Omfattar betydligt fler moment än kontrollplan PBL.


Kontakta stadsbyggnadsförvaltningens kundservice

Telefon och e-post

Telefon
031-368 19 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Köpmansgatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.964822849479264,57.70713611691514] }, "properties":{ "title":"Stadsbyggnadsförvaltningens kundservice", "content":"Köpmansgatan 20" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

Öppettider

${loading}