Till sidans huvudinnehåll

Riskbedömning och kontrollplan utan kontrollansvarig


I vissa enklare projekt behöver du inte anlita en kontrollansvarig utan du tar du själv fram en kontrollplan. En riskbedömning ska göras innan kontrollplanen påbörjas.

Varför ska du göra en riskbedömd kontrollplan?

Inom ett bygg-, mark,- eller rivningsprojekt ansvarar du som byggherre för att de krav som finns inom plan- och bygglagen (PBL) uppfylls. Riskbedömningen och kontrollplanen hjälper dig att identifiera risker och undvika fel under byggprojektet. Det krävs nästan alltid vid lov eller anmälan och ska anpassas efter vad som ska göras i det aktuella projektet.

När ska du ta fram en riskbedömd kontrollplan utan kontrollansvarig?

I vissa enkla projekt behöver du lämna in en riskbedömd kontrollplan till stadsbyggnadsförvaltningen. Du som byggherre/sökanden ska då själv ta fram ett förslag till en enkel kontrollplan. För ansökningar som gäller en- eller tvåbostadshus kan du med fördel använda mallarna som du hittar längre ner på sidan.

Det är stadsbyggnadsförvaltningen som avgör om du behöver en kontrollansvarig eller inte. Vår bedömning baseras på projektets svårighetsgrad samt risken för att genomförandet av projektet påverkar grannar negativt. Förvaltningens bedömning av om en kontrollansvarig behövs går inte att överklaga.

Nedan följer exempel på enkla projekt där kontrollansvarig inte behövs. Om ditt projekt inte finns med i listan nedan eller i listan för de allra enklaste projekt, eller om stadsbyggnadsförvaltningen bedömt att en kontrollansvarig behövs ska du i stället läsa  riskbedömning och kontrollplan med kontrollansvarig

Exempel på enkla projekt med kontrollplan:

 • nybyggnad av mindre garage
 • små ändringar av en- och två-bostadshus till exempel:
  • mindre tillbyggnad, upp till 30 kvadratmeter utan våtutrymme
  • mindre takkupa
  • balkong
  • uterum med krav på brandskydd
  • invändig ändring, till exempel ändrad planlösning eller ändring av installationer
  • fasadförändring som påverkar bärande konstruktion om det är en byggnad som inte är utpekad som kulturhistoriskt värdefull
 • nybyggnad av kolonistuga, upp till 30 kvadratmeter
 • pool med fast anslutning för vatten och avlopp
 • servisanslutning av vatten och avlopp
 • rivning av småhus, komplementbyggnader och enkla byggnader
 • installation av hiss i flerbostadshus vid bostadsanpassning
 • vindkraftverk med vindturbin upp till 3 meter

Projekt där kontrollplan inte behövs

I de allra enklaste projekten behöver du inte ta fram en kontrollplan, men som byggherre är du ändå ansvarig att följa lagar och föreskrifter.

Exempel på enkla projekt utan kontrollplan:

 • nybyggnad av små byggnader till exempel carport, förråd och växthus
 • små enkla ändringar av en- och två-bostadshus till exempel mindre fasadändringar, tillbyggnad med altan, skärmtak eller uterum utan krav på brandskydd
 • små enkla ändringar av övriga byggnader
 • lägre plank och murar
 • mindre fasadförändringar för annat än en- och tvåbostadshus om det är en byggnad som inte är utpekad som kulturhistoriskt värdefull
 • parkeringsplatser
 • prefabricerade transformatorstationer
 • små begravningsplatser
 • skyltar
 • rivning av små enkla byggnader till exempel carport, förråd och växthus
 • mindre schakt/fyllning 0,5–1 meter
 • installation av eldstad
 • installation av hiss i en- och tvåbostadshus
 • små cisterner och andra anläggningar, till exempel sopskåp och underjordisk avfallshantering

Kontrollplan inte samma sak som entreprenörens egenkontroller

Tänk på att kontrollplanen inte är detsamma som entreprenörens egenkontroll. Det är två skilda kontrollsystem. Entreprenörens egenkontroller är en del av deras kvalitetsplan som kan ingå i det avtal du som byggherre tecknar med entreprenören och behöver inte redovisas till kommunen. Det kan vara en fördel om entreprenörens egenkontrollsystem innehålla samma punkter som de i kontrollplanen.

Så gör du en egen riskbedömd kontrollplan

Innan du tar fram en kontrollplan ska du göra en riskbedömning. Det innebär att du i förväg ska försöka föreställa vilka fel som kan uppstå under byggtiden. Riskbedömningen ska sedan leda till kontrollpunkter som ska ingå i din kontrollplan. Om detta känns svårt kan du ta hjälp av dina entreprenörer eller projektörer för att identifiera dessa moment, du kan även kontakta en kontrollansvarig som kan hjälpa dig att ta fram en kontrollplan.

Tänk på att kontrollplanen endast ska innefatta moment som säkerställer att byggnadsverk uppfyller kraven i plan- och bygglagen med tillhörande föreskrifter. Den ska alltså inte innehålla kontrollpunkter för till exempel arbetsmiljö eller krav från andra lagar.

Vad ska en kontrollplan för enkla projekt innehålla

Kontrollplan enligt PBL kan behandla projektering, byggande samt rivning och ska redovisa vilka kontroller som ska utföras. Det kan till exempel handla om krav på konstruktion, brandskydd eller ventilation. Följande ska framgå:

 • Vad som ska kontrolleras
 • Hur kontrollen ska göras
 • Mot vad kontrollen ska göras
 • Vem som ska göra kontrollen

Kontrollplanen ska vara anpassad för just ditt projekt och säkerställa att:

 • väsentliga tekniska egenskapskrav enligt PBL uppfylls
 • förbudet mot förvanskning följs
 • kraven på varsamhet följs

För mer information:

Kontrollplanens innehåll - PBL kunskapsbanken - Boverket

Riskbedömning och kontrollplan med kontrollansvarig

Mallar

Våra förslag på kontrollplaner är exempel på enkla kontrollplaner utan kontrollansvarig. En sådan kontrollplan kan byggherren / sökande upprätta själv. Du gör mallen till din egen riskbedömda kontrollplan genom att välja relevanta punkter av de som är föreslagna och anpassa dem till ditt projekt. Om det saknas punkter så lägger du till dem själv. Om du inte vill använda dokumentmallarna kan du lämna ett eget förslag på en egen kontrollplan, men i mallarna framgår det vilka uppgifter en kontrollplan bör innehålla.

För att en kontrollplan ska fungera måste den som kontrollerar veta vad man ska kontrollera mot. Därför är det viktigt att till exempel ha en teknisk beskrivning eller en konstruktionsritning med anvisningar hur man ska bygga. Alternativt kan man kontrollera mot andra dokument eller mot föreskrifter och råd i boverkets byggregler (BBR).

 • Mallen ska inte användas när det krävs en kontrollansvarig. Då är projektet mer komplicerat och kontrollplanen behöver innehålla fler uppgifter. Läs mer under riskbedömning och kontrollplan med kontrollansvarig
 • Byggherren ansvarar för att en riskbedömning har utförts och att arbetsmoment med stor risk följs upp.
 • Välj ut de kontrollpunkter som identifierats i riskbedömningen och markera dessa med ett kryss i marginalen till vänster.
 • Lägg till egna kontrollpunkt om det är något som saknas.
 • Glöm inte spara originalet. Vi meddelar dig om något behöver kompletteras eller ändras. När vi godkänt kontrollplanen fastställs den i beslut om startbesked.
 • Läs mer om vilka handlingar du behöver i samband med ansökan om bygglov

Mallar

Då ska kontrollplanen lämnas in

I enkla projekt som gäller ändringar eller tillbyggnader av en- eller tvåbostadshus ska förslag till kontrollplan lämnas in tillsammans med tekniska handlingar redan med bygglovsansökan. På så sätt kan du få startbesked samtidigt som du får bygglov. Om du ändå önskar dela upp ärendet så att du får bygglov först och startbesked senare så är detta möjligt efter avstämning med din handläggare. Det kan till exempel vara aktuellt om det finns risk för att lovet ska överklagas och du inte vill ta fram tekniska handlingar förrän du vet att du får bygga.

I andra enkla projekt kan kontrollplanen lämnas in i bygglovsskedet eller efter att bygglovet är beslutat, dock i god tid innan du vill starta byggarbetet. Om det krävs ett tekniskt samråd, vilket i så fall anges i bygglovsbeslutet, ska kontrollplanen lämnas in senast vid samrådet.

I anmälningsärenden ska kontrollplanen lämnas in i samband med ansökan.

Godkänd kontrollplan krävs för startbesked

Vi kan lämna synpunkter på den kontrollplan som är inlämnad, till exempel att den behöver kompletteras eller ändras. När kontrollplanen är godkänd fastställs den i beslut om startbesked. Därefter kan du påbörja ditt projekt.

En fastställd kontrollplan får i regel inte ändras. Kontrollpunkter som finns med får inte tas bort och den kontrollant som angivits i kontrollplanen ska vara den som utför kontrollen och signerar kontrollpunkten.

Kontrollplan under byggtiden

Under byggtiden ska kontrollplanen signeras efterhand som arbetena utförs med signatur och datum efter respektive kontrollpunkt. Notera att det är den som står som kontrollant som ska signera och skriva datum när kontrollen är gjord och på så vis intyga att den utförts.

Det är viktigt att alla inblandade i projektet vet vilket ansvar de har och vilka kontroller de förväntas göra. Du som byggherre ansvarar för att alla får den informationen. Det kan vara bra att redan innan du skriver ett kontrakt med entreprenören gå igenom vilka kontroller denne förväntas utföra.

Signerad kontrollplan krävs för slutbesked

När byggarbetet är slutfört, ska kontrollplanen som fastställdes i startbeskedet lämnas in på nytt till oss, men med signaturer och eventuella kommentarer, som visar att kontrollerna är gjorda. En signerad kontrollplan, en så kallad verifierad kontrollplan, är ett av de dokument som behövs för att du ska få ett slutbesked.


Kontakta stadsbyggnadsförvaltningens kundservice

Telefon och e-post

Telefon
031-368 19 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Köpmansgatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.964822849479264,57.70713611691514] }, "properties":{ "title":"Stadsbyggnadsförvaltningens kundservice", "content":"Köpmansgatan 20" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

Öppettider

${loading}