Till sidans huvudinnehåll

Trygg väg till skolan


Alla barn i Göteborg ska känna sig trygga i trafiken när de tar sig till och från skolan. Därför lägger vi stort fokus på att se till att miljön runt skolorna är säker.

Ju fler bilar som cirkulerar runt skolorna på morgnar och eftermiddagar, desto otryggare blir trafikmiljön. Vi arbetar med både fysiska och beteendepåverkande insatser för att fler föräldrar ska gå, cykla eller åka kollektivt med barnen till skolan istället för att skjutsa med bil.

Vårt övergripande mål är att minska biltrafiken och sänka hastigheterna runt skolorna. Vilka insatser vi väljer att göra beror på varje skolas behov och situation. I vissa fall är det fysiska åtgärder, i andra fall beteendepåverkande, och inte sällan krävs båda delar.

Fysiska åtgärder

Alla barn ska känna sig trygga på väg till skolan. Därför är vägen till skolan prioriterad miljö för trafikförbättrande åtgärder. Vilken insats vi väljer varierar beroende på skolans situation och omgivning.

Detta gör vi bland annat i anslutning till skolmiljön:

 • Hastighetsdämpande åtgärder
 • Säkra gångpassager
 • Säkra gång- och cykelstråk runt skolorna
 • Säkra avlämningsplatser på lagom avstånd från skolan
 • 30-zoner med skyltning eller 30-målningar i gatan
 • Begränsade stopp-, parkerings- och genomfartsmöjligheter
 • Bättre cykelparkeringar

Beteendepåverkande åtgärder

En del av vårt arbete handlar om att öka kunskapen om alternativa resesätt och att uppmuntra och underlätta för fler att ta sig till skolan utan att bli skjutsade i bil.

Vad kan du som förälder göra?

Du som är förälder kan ha stor påverkan på trafikmiljön runt skolan. Genom att gå eller cykla tillsammans med ditt barn lär du dem att vistas i trafiken, att få en hälsosam vana och att skapa en känsla av att klara saker själv hos ditt barn. Kanske är ni några familjer som kan dela på hämtning och lämning? Ni kan turas om att gå eller cykla med barnen, eller bestämma er för att starta en vandrande skolbuss. Det minskar antalet bilar runt skolorna, vilket är positivt på många plan.

Vad är en vandrande skolbuss?

En ”vandrande skolbuss” har ingenting med en vanlig buss att göra. Det är istället ett organiserat samgående där flera familjer turas om att följa sina egna och andras barn till skolan. Många barn tycker att det blivit roligare att gå till skolan sedan de gått med i en vandrande skolbuss.

Hur brukar en vandrande skolbuss gå till 

 • En hämta/ lämna plats bestäms i förväg där barnen lämnas av. Alternativt kan det finnas en hållplats eller   fler längs med framtagen väg till skolan
 • Varje familj som deltar har en specifik dag som de ansvarar för att barnen kommer till hållplatsen. Rutiner fastställs för vad som gäller vid sjukdom eller annan frånvaro.
 • Barn bär västar och reflex på sin promenad till skolan
 • Ett passande digitalt verktyg bestäms för att kunna administrera promenaderna.

Nytt uppdrag hösten 2023

Göteborg stad har fått i uppdrag av politiken att arbeta mer intensivt för att skapa säkra cykelvägar och bilfria zoner vid skolor med otrygg trafikmiljö. I projektet ingår just nu två skolor, Ånässkolan och Tångenskolan.

Varför är detta viktigt?

Att få barn att gå eller cykla till skolan är av stor vikt av flera anledningar. Det ökar deras fysiska aktivitet vilket positivt påverkar både deras fysiska och psykiska hälsa, samtidigt som det främjar inlärningsförmågan. Dessutom har övergången till gång och cykel gynnsamma miljöeffekter och minskar närvaron av bilar nära skolområden, vilket förbättrar trafiksäkerheten.

I Göteborg är det endast 4 av 10 barn som aktivt reser till skolan genom att gå eller cykla. Dock finns en klar möjlighet att öka denna siffra, eftersom 60 procent av barnen bor inom gång- och cykelavstånd till sina skolor.

Ånässkolan

En av de skolor som valts ut är Ånässkolan i Göteborg. Vid Ånässkolan har det inkommit flera synpunkter på trygghet och säkerhet längs barnens skolväg. Bland annat handlar det om trafiksituationen på morgonen då antalet bilar skapar en osäker situation vid skolan. Under hösten kommer vi därför att utreda möjligheten att skapa en bilfri zon där idén är att stänga av för biltrafik på den del av Falkgatan som ligger precis utanför Ånässkolans huvudentré. Syftet är att freda området från biltrafik och på så vis skapa en tryggare och säkrare miljö för barn som går och cyklar. Om allt går som planerat kommer den bilfria zonen att införas i samband med skolstart i augusti 2024.

Tångenskolan

Den andra skolan heter Tångenskolan och ligger i Tuve. Även här har vi fått en del synpunkter kring trafikmiljön runt skolan och därmed säkerheten för skolbarnen. Under 2024 kommer trafiksituationen runt skolan att förvärras då Gunnestorpsskolan F-3 evakuerar till Tångenskolan.  Tångenvägen är hårt trafikerad vilket också påverkar boende i området. Stadsmiljöförvaltningen tittar över situationen just nu. Initialt uppmanas alla elever att gå eller cykla till skolan i så stor utsträckning som möjligt. Här kommer du att kunna läsa löpande om vad som händer runt skolan.

Illustration av barn och vuxen som promenerar utomhus.

Kontakta Göteborgs Stad

Har du synpunkter eller frågor om trygg väg till skolan så kan du kontakta Göteborgs Stad.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}